آموزش مسائل جنسی و زناشویی

آموزش مسائل جنسی و زناشویی

آموزش مسائل جنسی

آموزش مسائل جنسی - مقاله
آموزش جنسی، چگونه؟

غریزه جنسی از غرایز اصلی انسان و از مهم ترین جنبه های شخصیت است که بر دیگر جنبه های شاکله وجودی و خصوصیات شخصیتی انسان تاثیر می گذارد. ارضا تنظیم و تعدیل غریزه جنسی ضروری است و غفلت از این جنبه فرایند تربیت را ناکارا و ابتر می سازد. تربیت جنسی جنبه ای غیر قابل انکار در تربیت بر می شمارد و ارائه آموزش ها و اطلاعات ضروری در رابطه با مسائل جنسی در ذیل پیشنهادات واقع گرایانه و نیز بهره جویی از توصیه های دینی در ایجاد تعدیل این غریزه ضرورتی غیر قابل انکار است. عنایت ویژه به تربیت جنسی در عصر حاضر ضرورت مضاعف بوده و فوریت پیدا می کند زیرا که گسترش شبکه های اطلاع رسانی و وسایل ارتباطی را تهدیدی است که به تشدید و تحریک شهوت منجر می گردد.

دکتر بهشتی در بخش معنا و مفهوم تربیت جنسی بیان می نماید نباید تربیت جنسی را تنها به انتقال اطلاعات، آموزش مسائل جنسی، ایجاد زمینه رشد غریزه جنسی یا آشنایی با روش های ارتباط جنسی و بیان عوامل ضعف های جنسی منحصر نمود. او در ادامه با اتکا به نظریات اساتید رشته علوم تربیتی و علمای دین از قبیل مرحوم کاشانی تر بیت جنسی را از نظر ایشان این گونه تعریف می نماید که تربیت جنسی تنها در ارائه اطلاعات و آموزش های جنسی و یا پرورش و تحریک مضاعف این غریزه محدود نمی شود بلکه مقصود از این تربیت ایجاد موقعیت هایی است که متربی را با ارضاء مشروع غریزه و رفتار معتدل و هماهنگ با قاموس خلقت آشنا سازد و بهداشت روانی و جسمانی وی را امنیت بخشد. او را از انحراف و خطا در مسایل جنسی مصون دارد و در عین کام یابی دنیوی، عافیت و عاقبت به خیری متربی را دنبال نماید.بهشتی در این بخش به نقل قولی تامل برانگیز از مرحوم کاشانی می پردازد که عبارت است از: «شهوت و تمایل جنسی برای ایفای لذت جنسی و بقای نسل در انسان به ودیعت نهاده شده اما بدون تردید این تمایل نیرومند و سرکش نیاز به هدایت و تعدیل دارد و در صورتی که مهار نگردد و به افراط کشیده شود یا مغفول ماند و به تفریط گراید و به اعتدال نباشد قطعا دین و دنیای انسان را تباه می سازد.»

تمایل سرکش جنسی نیاز به هدایت و تعدیل دارد و در صورتی که مهار نگردد و به افراط کشیده شود یا مغفول ماند و به تفریط گراید و به اعتدال نباشد قطعا دین و دنیای انسان را تباه می سازد.

پیامدهای خطرناک افراط و تفریط در ارضاء این غریزه

نکته قابل تامل در نظرات مرحوم کاشانی نوع نگاه ایشان به شهوت و تمایلات جنسی است. ایشان در عین تاکید بر تعدیل ارضاء غریزه و توصیه به تنظیم روابط، کارکرد شهوت را برای دو منظور ایفای لذت و بقای نسل مد نظر می گیرد. که این خود نشان گر تجویز نگاه لذت جویانه ایشان (درجایگاه یک فقیه) به روابط زن و مرد است منوط به این که در حیطه ضوابط و شرایط شرع ایجاد گردد. و این دیدگاه بیان گر این است که خلاف تصور مردم از فقه کام جویی در روابط مشروع زن مرد نه تنها حرمت ندارد که از جایگاه بی بدیل و منحصر به فردی نیز برخوردار است.

بهشتی در بخش تفاوت تربیت جنسی و اخلاق جنسی این گونه نظر می دهد که اگر چه این دو مقوله هر دو به مسایل جنسی می پردازند اما اخلاق جنسی به صدور حکم در رابطه با ارزش رفتارها، صفات و خصلت های جنسی می پردازد از این رو تنها مواردی را به بحث می گذارد که قابلیت نگرش ارزشی یا غیر ارزشی داشته باشند و در مقابل تربیت جنسی در رابطه با کلیه رفتارها صفات و خصلت های مرتبط با این غریزه بحث می کند و ما را با روش های اجرایی و کاربردی کنترل، اعتدال و ارضاء مشروع غریزه جنسی آشنا می سازد.

اصل ایجاد اعتدال در ارضای غریزه بر پرهیز از افراط تاکید می کند . کاشانی می گوید تفریط در این مقوله نیز خروج از اعتدال و عدل و انحراف از تقید به سیره نبوی است و علاوه بر این آنان که از رابطه زناشویی گریز دارند در برقراری ارتباط اجتماعی ناتوانند و تهذیب باطن نیز بدون ازدواج ابتر می ماند. (نقل به مضمون)

بهشتی روابط مشروع زن و مرد (رابطه زناشویی) را کانون مهر توصیف می نماید و متذکر می شود که اگر زن و مرد عشق و عاطفه خود را برای کانون خانواده ذخیره و مصرف نمایند به مرتبه ای از آسایش و آرامش نایل می گردند .

آموزش مسایل جنسی

در آموزش های جنسی باید اصل ابتلا رعایت گردد به این معنا که تنها به آموزش مسایلی باید پرداخته شود که فرد مبتلای به آن مسایل است و مسایل مربوط به هر مرحله ای همگام با رشد فرد و ورود به آن مرحله بیان می شود

.«تربیت جنسی به ما شیوه انتخاب همسر، همسرداری و چگونه زندگی کردن در خانه و خانواده را می آموزد.»
پاره ای از ضرورت های آموزش های جنسی مرحوم کاشانی

تاکید بر پوشش بدن به ویژه پوشش اندام های جنسی

دریافت اجازه برای ورود به حریم خصوصی دیگران

تفکیک محیط خواب کودکان از یک دیگر: بهشتی تاکید می کند یکی از روش های پیش گیری از انحرافات جنسی کنترل روابط و ارتباطات است که از جمله این کنترل ها تفکیک محیط خواب کودکان به ویژه کودکان غیرهم جنس از 6 سالگی است.

تاکید بر پرورش روحیه عفت و رعایت اصل عفاف

این مولفه در نگاه بهشتی از چنان تاکید و حساسیتی برخوردار است که وی با تکیه بر تعالیم دینی بیان می کند به دختران سوره مبارکه نور را بیاموزید و از آموزش سوره مبارکه یوسف خودداری نمایید. «پیام سوره نور حیا و عفاف است و به این جهت فرمان رسیده که این سوره را به دختران بیاموزید تا بنیان های عفاف و حیا در آنان مستحکم گردد. اما در سوره یوسف سخن از عشق زن به مرد رفتهاست.

ارائه اطلاعات ضروری در رابطه با بلوغ و آشنایی نوجوان با تکالیف شرعی اعم از فردی و اجتماعی

رعایت حریم خصوصی و داشتن روابط رضایت بخش زناشویی

او پرده دری در رابطه با مسایل و روابط جنسی را موجب ناهنجاری های روانی و پیامدهای منفی می داند و تاکید می کند که والدین نباید گمان برند که کودک از درک این مسایل عاجز است یا عنایتی به این جنبه ها نمی کند. اگر در مکانی کودکی حضور دارد نباید مردی با همسر خود رابطه برقرار کند زیرا نهایتِ این عمل بی عفتی و زناکاری است. (به نقل از کاشانی )

«هر چند نظر غالب فقیهان استحباب ازدواج است اما با توجه به آیات و روایات فراوان در این زمینه و نیز با توجه به لسان آن ها و نحوه برخورد ائمه با این مساله احتمال وجوب آن بعید نیست.» (به نقل ازکاشانی ) ارضاء و تامین غریزه جنسی تا بدان میزان اهمیت دارد که اگر پیوند زناشویی انجام گرفت اما پس از آن زن یا شوهر با عیوب و نواقصی برخورد کردند که ناتوانی جنسی را به دنبال داشت بی تردید این عیوب موجب فسخ عقد نکاح است.»

بهشتی رابطه زناشویی موقت را نیز از دیگر روش های مشروع معرفی می کند

کاشانی در بخش دیگری از نظرات خود بحث تعدد زوجات را مطمح نظر قرار می دهد و بیان می دارد تعدد زوجات با قیود و حدود ویژه و در شرایط و موقعیت های خاصی پذیرفته شده است که ایشان از جمله این شرایط را پرداخت نفقه و اقامه عدالت و ایفای عادلانه حقوق گوناگون همسر معرفی می کند.

روش های کنترل غریزه جنسی

در نظر کاشانی عفت توان باطنی و درونی است که از طغیان شهوت جلوگیری می کند. اصل این توان در زن و مرد نهاده شده اما باید با ممارست پرورش یابد و پرورش این جنبه میسر نمی شود مگر با تکیه بر کنترل مصرف غذاهای شهوت زا، کاهش کمیت غذا و پرهیز از روابط و فضاهای برانگیزاننده شهوت از قبیل خلوت با نامحرم و نگاه حرام.

چگونه باید انگیزش دینی را تقویت نمود :دو روش برای تحقق این شرایط وجود دارد که عبارتند از: معرفت و بصیرت و دیگری تهذیب نفس و مقاومت در پیشگاه گناه.سخنان دکتر بهشتی "استاد دانشگاه" در مقاله تربیت جنسی ار منظر فیض کاشانی

تنظیم و تلخیص: کهتری
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 23:50  توسط محمود  | 

دانستنیهای آمیزش جنسی

 

پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم): هیچ کس دراسلام ایمانش زیاد نمی شود مگر آن که محبت او به زنان بیشترباشد .

 

پیامبر اعظم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) : هر مومنی که با همسرش آمیزش نماید ، هفتاد هزار فرشته بال هایشان را برای آنها می گسترانند و رحمت خدا بر آنان نازل می گردد ( مستدرک الوسائل ج 14 ص 154 )

امام صادق ( علیه السلام ) : هیچ مباح و حلالی نزد خداوند ، دوست داشتنی تر از آمیزش با هم نیست . پس زمانی که مومن با همسرش نزدیکی و غسل جنابت می کند ، شیطان به گریه می افتد و می گوید : ای وای ! این بنده از پروردگارش اطاعت نموده و گناهانش بخشیده شده است . ( وسائل الشیعه ج2 ص 179 )

آموزش مسائل جنسی و آمیزش كردن زناشویی آموزش مسائل جنسی و آمیزش كردن زناشویی آموزش مسائل جنسی و آمیزش كردن زناشویی آموزش مسائل جنسی و آمیزش كردن زناشویی آموزش مسائل جنسی و آمیزش كردن زناشویی

 

پیامبر اعظم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) در خطاب به مردان فرمودند : چنانچه حیوانات بر جفت های خویش می جهند بر همسرانتان نجهید ، بلکه پیش از آن با بوسه و سخن گفتن وی را برای عمل آماده سازید .

امام صادق ( علیه السلام ) در خطاب به مردان فرمودند : اگر یکی از شما به همسرش نزدیک شود و سپس برخیزد و او را ارضا نکند همسر او اگر به یک سیاه زنگی دست یابد به او متوسل می شود ، پس به هنگام نزدیکی شوخی و ملاعبه کنید که لذت بخش و بهتر است و زن بهتر ارضا می شود .(مکارم اخلاق )

 

امام علی ( علیه السلام ) : چون یکی از شما خواست با همسرش آمیزش کند ، از شتاب کردن در این کار پرهیز نماید که زنان نیز نیازهایی ( جنسی ) دارند . (خصال صدوق)

 

از امام صادق ( علیه السلام ) درباره آمیزش از مقعد پرسیدند حضرت فرمود : همسرت عروسک و عشق زندگی توست پس او را با این کار اذیت مکن .( وسائل الشیعه ج20 ص143)

چه در مورد آمیزش جنسی واجب است :

 

غسل کردن بعد از آمیزش تا قبل از خواندن نماز

 

 

آنچه در مورد آمیزش جنسی خیلی مستحب است :

 

مالش ، لیسیدن و بازی کردن با پستان زن در ابتدای آمیزش

 

 

آنچه در مورد آمیزش جنسی مستحب است :

 

گفتن بسم ا... الرحمن الرحیم و اعوذ با... من الشیطان الرجیم قبل از آمیزش

کوتاه کردن موهای زائد بدن قبل از آمیزش ( زیر بغل ، بالای عورت ، شکم و زیر گردن )

وضو گرفتن قبل از آمیزش

شوخی کردن مرد با زن قبل از آمیزش

استفاده از عطر توسط مرد و زن قبل از آمیزش

آرایش زن قبل از آمیزش

استفاده از طلا توسط زن در حین آمیزش

بازی مرد با آلت زن در حین آمیزش

بوسیدن زن

مکیدن زبان زن

آمیزش در شب اول ماه رمضان

آمیزش در شبهای دوشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ، جمعه و ظهر روز پنجشنبه و عصر روز جمعه

خوردن عسل بعد از آمیزش

ادرار کردن بعد از آمیزش

 

 

آنچه در مورد آمیزش جنسی جایز و مباح است :

 

بوسیدن آلت زن

لیسیدن آلت زن ( چوچوله )

لیسیدن آلت مرد

استفاده از کاندوم

نگاه کردن به آلت زن

آنچه در مورد آمیزش جنسی خیلی مکروه است :

 

آمیزش بدون مقدمه

آمیزش از مقعد در حالت حیض زن ، اگر زن راضی باشد

ایستاده آمیزش کردن

استفاده از انواع داروها و وسائل آمیزشی توسط مرد در صورتی که باعث آزار زن شود

 

  

آنچه در مورد آمیزش جنسی مکروه است :

 

آمیزش از مقعد اگر زن راضی باشد

آمیزش بین اذان صبح تا طلوع آفتاب

آمیزش بین غروب آفتاب تا اذان مغرب

آمیزش در ساعات اولیه شب

آمیزش در زمان کسوف و خسوف

آمیزش در اول ، وسط و آخر هر ماه ( قمری ) به استثناء شب اول ماه رمضان

آمیزش در شب نیمه شعبان ، شب عید فطر ، شب عید قربان ، شب اول صفر

آمیزش درشب قبل از سفر

رو به قبله و یا پشت به قبله بودن

آمیزش زیر درخت میوه دار

آمیزش در برابر خورشید

آمیزش در حالت جنابت مرد

حرف زدن در حین آمیزش

نگاه کردن درون آلت زن

نگاه کردن به عورت زن در حین آمیزش

آمیزش با زن حامله بدون گرفتن وضو

 

 

آنچه در مورد آمیزش جنسی حرام است :

 

دخول به آلت زن در حالت حیض

آمیزش از معقد اگر زن راضی نباشد

خوردن منی و ادرار
دانستنیهای آمیزش جنسی

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 22:39  توسط محمود  | 

پنجاه درصد طلاق‌ها ريشه در مشکلات جنسي

كاظم فروتن امروز در سومين كنگره سراسري خانواده و سلامت جنسي كه بدون حضور هيچ يك از مسئولان دولتي در مركز آفرينشهاي فرهنگي- هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان افتتاح شد، با اعلام اين مطلب، افزود: حدود 30 درصد زنان و 30 درصد مردان به نوعي دچار يكي از اختلالات جنسي هستند.

فارس: بين 50 تا 60 درصد طلاق خانواده‌ها به علت مشكلات و اختلالات جنسي است كه در بيش از 30 درصد از هر دو جنس شايع است در حالي كه براي حل اين مشكل بزرگ اجتماعي هيچ برنامه و دستگاه مسئولي در كشور نداريم.

كاظم فروتن امروز در سومين كنگره سراسري خانواده و سلامت جنسي كه بدون حضور هيچ يك از مسئولان دولتي در مركز آفرينشهاي فرهنگي- هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان افتتاح شد، با اعلام اين مطلب، افزود: حدود 30 درصد زنان و 30 درصد مردان به نوعي دچار يكي از اختلالات جنسي هستند.

وي گفت: ناتواني جنسي و انزال زودرس در مردان و بي ميلي جنسي در زنان شايعترين اختلالات جنسي است كه متاسفانه بسياري از خانواده‌ها از وجود اين مشكلات آگاهي ندارند و همين امر موجب مشاجرات و اختلافات خانوادگي مي‌شود كه در نهايت به طلاق منجر مي‌شود.

وي افزود: متاسفانه براي مشكلي به اين گستردگي هيچ برنامه‌اي در كشور وجود ندارند و هيچ دستگاه يا شوراي كشوري براي كنترل آن نداريم در حالي كه براي مسئله‌اي مانند ديابت كه حداكثر 7 درصد مردم جامعه را متاثر مي‌كند اين همه برنامه و شوراي كشوري داريم.

وي گفت: حتي در مورد ديابتي‌ها هم حدود 30 درصدشان به علت همين بيماري دچار ناتواني و اختلال جنسي مي‌شود اما در درمان ديابتي‌ها به همه مسائل توجه مي‌شود به جز درمان مسائل و مشكلات جنسي.

فروتن ادامه داد: راه حل اساسي براي كنترل اين معضل بزرگ اجتماعي در مرحله اول تشكيل شوراي ملي سلامت خانواده است كه بتواند برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي كنترل اين اختلالات در سطح كشور انجام دهد، بايد آموزشهاي خانواده‌ها قبل و حتي بعد از ازدواج اجباري شود.

وي گفت: براي درمان افراد دچار اختلالات جنسي نيز تشكيل كلينيكهاي سلامت خانواده در تمام استانهاي كشور لازم است در حالي كه اكنون فقط يك كلينيك از اين نوع در تهران داريم.

وي ادامه داد:‌ آموزشهاي جنسي بايد از سنين پايين تر در مدارس و با توجه به مسائل و نيازهاي هر سن انجام شود تا به انحراف منجر نشود، در صورتي كه اگر برنامه مدوني براي آموزش مردم در مورد مسائل جنسي با رعايت اصول فرهنگي و مذهبي داشته باشيم و اين موضوع را تمام دستگاههاي مسئول درماني، فرهنگي و اجتماعي جدي بگيرند مي توانيم بسياري از اين مشكلات را در جامعه كم كنيم.

وي گفت: متاسفانه بي توجهي به اين مسائل موجب افزايش سالانه 17‌درصد طلاق در جامعه شده است و آمارهاي مختلفي كه در مورد نسبت ازدواج به طلاق بيان مي‌شود نشان دهنده اين است كه بين 10 تا 20 درصد ازدواجها در كشور به طلاق مي‌انجامد.

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 21:59  توسط محمود  | 

نقش زن در رساندن مرد به ارگاســــم

نقش زن در رساندن مرد به ارگاســــم

خانم ها در بعضی موارد عنوان می کنند که علیرغم تمام تلاشی که کرده اند نتوانسته اند زوج را مجاب و راضی کنند . آنها گاهی مجبورند ( الکی ! ) عنوان کنند که زوج آنان دارای قدرت بالای جنسی است ! و آنها توان پاسخ گویی به آن را ندارند ! در صحبت های آنان این جمله مدام به چشم می خورد که " تمام توانم را برای ارضای وی انجام داده ام و هر چه خواست کردم اما رابطه به سمت تکراری شدن و مکانیکی شدن رفت " .
در واقع با توضیحی که از ارگاســـم در مردان عنوان شد اکنون باید یکی از دلایل این اتفاق برای این دسته از زنان کاملاً روشن شده باشد که با وجود تمام کارهایی که انجام داده اند نتوانسته اند ارگاســـم کاملی برای وی بسازند . آنها نتوانسته اند رفتارهای جنسی خواسته شده در مرد را شناسایی کنند و خود درصدد انجام آن بربیایند . مرد همواره گفته و زن همکاری کرده ! این یعنی تحمیلی از سوی مرد به زن که در این مورد این تحمیل به هیچ عنوان برای مرد دوست داشتنـــی نیست .
زن های بسیاری هستند که در طول رابطه آرام و حرف گوش کن رابطه را انجام می دهند و فکر می کنند که رفتار صحیحی دارند ! در حالی که رابطه را به سمت مرگ سوق می دهند .
یکی از دلایل اینکه در بعد از ازدواج مردان با وجود داشتن همسر به خود ارضایی روی می آورند همین مورد می باشد . یعنی زن نتوانسته مرد را کامل کند و در نتیجه خواست های یک مرد همواره در پستوی ذهنش خاک خورده است ! رابطه برای وی پاسخ خوبی نبوده است .
انزال از مواردی است که کنترل آن بدون تمرین امکان ندارد . در واقع می توان اینگونه تشبیه کرد که بخواهیم به بشکه باروتی کبریت بزنیم و انتظار داشته باشیم که منفجـــر نشود ! داستان انزال داستان پیچیده ای است ولی باید گفت که سنگین ترین عامل در زود رس شدن آن اضطراب می باشد . استرس ناشی از رابطه در خیلی از افراد تأثیرات جالبی می گذارد .
چیزی که آن را انزال پنهان نام گذاری می کنیم ، اضطراب و عدم داشتن کنترل کافی به روی مراحل باعث می شود که افراد از مرحله پیش انزال به سرعت به مرحله انزال پنهان برسند ! این مرحله چیزی است که گروهی از آقایان باید تا به حال دقیقاً منظور از آن را فهمیده باشند ! بعضی از افراد که شدیداً تحت تأثیر هستند در صورت قرار گرفتن در شرایط حــقـیــقی به آن چنان ترسی دچار خواهند شد که نفس کشیدن برایشان دشوار خواهد بود و برخی از آنها در صورت اولین تماس کنترل خود را از دست خواهند داد ! اما داستان اصلی این جا نیست بلکه گروه کثیری از آقایان ماجرای شنیدنی تری از انزال پنهان دارند ! آنها در زمانی که شروع به معاشقه با همسرشان می کنند تحت فشار و استرس قرار می گیرند ! آن ها می دانند که باید مدتی را صرف معاشقه با همسرشان نمایند تا وی نیز برای رابطه آماده گردد .
این زمان زن را برای معاشقه آماده خواهد ساخت اما مرد را نیز دچار انزال پنهان خواهد کرد ! یعنی معاشقه مرد را به مرحله ای می رساند که با وجود این که در وی هنوز انزال فیزیکی و آشکار صورت نگرفته اما مرد آلت خود را در شرایطی می بیند که با شروع رابطه و با کوچک ترین تحریکات و یا تماس کنترل خود را از دست خواهد داد و انزال می گردد و بازی تـــمام !
یکی از دلایل تحریکات استرسی و عدم کنترلی در این موارد خودارضایی می باشد . خودارضایی به تنهایی ربطی به زود انزالی ندارد و حتی کاملاً می تواند تمرین باشد برای کنترل انزال در طول لحظات تحریک . اما نکته ظریفی وجود دارد که باعث می شود نتیجه کاملاً برعکس شود . خودارضایی اولین مرحله ای است که بدن در آن شرایط خود را میشناسد و تعلیم می بیند . بسیاری از افراد با دست زدن بی رویه و خارج از کنترل و غیر اصولی به این مسئله به طور کلی باعث می گردند که بدن آنها تعلیم غلطی را دریابند . به طور مشخص منظور افرادی می باشند که خود ارضایی رادر شرایطی انجام میدهند که بدن آن ها در سیاق جنسی به سر نمی برد ولی ناگهان فرد ( از سر بی کاری یا هر چیز دیگری ! ) ناگهان تصمیم می گیرد که لذت جنســی را برای خود رقم بزند ! در این شرایط فرد با تمرکز و فشار و گوش سپردن به تحریکاتی که به خود وارد می آورد تلاش می کند تا هرچه سریع تر به انزال و لذت ناشی از آن دست پیدا کند ! 
بدن مرد به طور مداوم در حال ساخت اسپرم می باشد و در صورت تخلیه نشدن آن به طور اتوماتیک مازاد آن از بدن بیرون ریخته خواهد شد . ( عموماً در هنگام خواب ) 
به هر حال در بسیاری از افراد پس از این که رابطه مداومی را از نظر جنسی تجربه کردند از هیجانات و استرس ها تخلیه خواهند شد و انزال تا حدی به فرم و زمان طبیعی آن برخواهد گشت . در این افراد در حالت طبیعی اضطراب ناشی از رابطه ، قدرت تمرکز به روی آلت را افزایش خواهد داد و ناخودآگاه به دلیل عدم تمرین ، فرد کنترلی به روی انزال نمی تواند داشته باشد . همان طور که گفتیم این مورد با تمرین حل خواهد شد اما در موارد جدی تر این موارد می تواند باقی بماند .

درمان

بیماری را که به خاطر انزال زود رس به پزشک مراجعه می کند ، نخست باید از نظر بالینی مورد آزمایش دقیق قرار داد و به ویژهد سابقه ی گرفتاری او را به بیماری های مقاربتی جویا شد . با لمس پروستات و کیسه های منی سلامت آنها را تحقیق کرده و از علل روانی احتمالی نیز آگاه شد .
در درمان انزال زودرس روانی ، تنها نمی توان به اطمینان دادن به بیمار و اثبات این که ناراحتی عضوی ندارد قناعت کرد ، در این موارد جلسات متعدد روان درمانی لازم است و بیمار باید پیوسته تحت نظر روان پزشک باشد و چه بسا که پزشک به روان کاوی بیمار خویش مجبور میگردد . از نظر دارویی ، داروهای ضد پریشانی روانی را می توان تجویز کرد لیکن باید متوجه بود که خود اثر سوء و ناتوان کننده در بیمار نداشته باشد .
تقریباً به جرأت می توان گفت که بهترین و مؤثرترین راه درمان این بیماران آن است که به رغم انزال زودرس ، طبق برنامه ی معین ، پی در پی نزدیکی کنند و از " زیادی " دفعات نزدیکی نهراسند . افزایش دفعاتنزدیکی و انجام آن طبق برنامه ی معین در بسیاری از موارد انزال زودرس به هر علتی که باشد نتیجه ی مطلوب می دهــد . منتها به منظور افزودن لذت و بیشتر کردن احتمال موفقیت بهتر است بیماران نکته های زیر را در رابطه جنسی خود رعایت کنند :
1. به انزال زودرس خود نیندیشند و در تقویت روحیه ی خویش بکوشند و اساساً معتقد به این سخن باشند که نیروی دوام دادن نزدیکی در تمام آدمیان یکسان نیست و از طرف دیگر نزدیکی موفقیت آمیز تنها یکی از راه های طیعی کسب رضایت جنسی است .
2. مرحله ی نوازش ها و معاشقه های پیش از نزدیکی را زیاد طولانی نکنند .
3. به هنگام نزدیکی افکار خود را بر امور غیر جنسی متمرکز سازند و یا به انجام اعمال دیگری چون جویدن آدامس بپردازند .
4. حرکات رفت و برگشتی خود را با آرامش و نرمی انجام دهند و گاه ، در حالی که آلت تا عمق مهبل فرو رفته است ، بی حرکت بمانند . دیگر آنکه در ضمن انجام حرکات رفت و برگشتی ، پیکر خود را به طرف بالا متمایل سازند ( Riding High ) زیرا که در این حالت ، هم کلیتوریس زن بهتر تحریک می شود و هم تماس مهبل بیشتر با سطح پشتی آلت که حساسیت آن از سطح زیرین کمتر است ، می باشد .
5. به محض احساس قریب الوقوع بودن انزال ، عضلات میاندوراه و مقعد خود را سست کنند و در ضمن با دهان باز نفس آرام و عمیق بکشند .
6. از " وضعیت معکوس " که معمولاً مرد را دیرتر به اوج لذت جنسی می رساند ، بیش از پیش استفاده کنند .

بعضی پزشکان ماساژ دادن آلت را به مدت 15 دقیقه در روز مؤثر دانسته و می پندارند که این عمل حساسیت و تحریک پذیری آلت را کاهش می دهد .
عده ای دیگر ورزش دادن عضلات میاندوراه و " مشروط کردن مجدد انعکاس انزال " را توصیه کرده اند . به این ترتیب که بیمار به هنگام ادرار ، باید بکوشد که جریان ادرار خود را در وسط کار به طور ارادی قطع نماید و دوباره ادامه دهد تا ادرار پایان یابد و این کار را تا هنگامی که انزال زودرس رنج می برد انجام دهد .
به منظور کاهش حساسیت آلت ، از پوشیدن یک یا چند کاپوت روی یکدیگر می توان استفاده کرد ولی این روش رابیشتر بیماران نمی پسندند و در همه ی موارد نیز اثر ندارد .
راه بعدی استفاده از داروهای بی حسی می باشد . این داروها عموماً برای این منظورها ساخته نمی شود ولی افراد در واقع یک بی حس کننده می خواهند ! داروها یی مثل لیدوکایین و یا اسپری های بی حسی دندان و غیره ... . این داروها می تواند نتیجه بخش باشد و عوارض خاصی هم در کوتاه مدت ندارد . در واقع می تواند برای درمان های مقطعی بکار رود تا اضطراب فرد از بین برود . اما در دراز مدت می تواند به بیضه ها آسیب برساند . از طرفی ممکن است که حتی در همان کوتاه مدت هم برای بعضی ها که مورد حساسیت دارند ناراحتی های پوستی فراهم سازد . اسپری ها و کرم هایی البته به طور کل برای این منظور ساخته شده است اما آنها هم همین موارد را دارند ضمن اینکه نایاب و گران هم هستند
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:9  توسط محمود  | 

سوالاتی در مورد پرده بکارت

سوالاتی در مورد پرده بکارت

 خواهش می کنم از اندازه پرده بکارت از جنس اون وآیا استمنا تاثیری روی آن دارد یا نه؟؟؟؟و عکسی از ان متشکرم

پرده بکارت یا Hymen بر خلاف تصور عموم در خارج از واژن قرار گرفته و قسمتی از دستگاه تناسلی خارجی زنان به حساب می آید . پرده بکارت از جنس همان بافت ورودی واژن بوده و دورتادور ورودی واژن را گرفته است . ( بد نیست بدانیم نام این قسمت از یک خدای یونانی به نام Hymenaeus که خدای ازدواج و عروسی بوده گرفته شده است ) .
این پرده انواع مختلفی دارد :


* در تصویر بالا: مورد دوم از سمت راست نوع حلقوی و مورد دوم از سمت چپ دو قسمتی نام دارند.
این غشا در اثر ایجاد صدمه به شکلهای مختلف ممکن است در جاهایی دچار زخم و پارگی شود و دیگر ترمیم نشود . این پرده ممکن است به طور مادرزادی در افرادی وجود نداشته باشد ( اگرچه در اکثریت خانم ها هست ) و نیز ممکن است به طور مادرزادی کل ورودی واژن توسط این غشا پوشیده شده و سوراخی در آن وجود نداشته باشد .
حالا به هر نحوی ( ورزشهای مختلف ( چرخ سواری ، ژیمناستیک ، اسب سواری) ، استمنا و ... )به این پرده صدمه ای وارد شود باعث پارگی آن می شود.
پس به نظر می رسد بودن یا نبودن این پرده دلیلی قطعی بر باکره بودن یا نبودن فرد ندارد

--------------------


فاصله اولین نقطه ورود آلت تاپرده بکارت چقدر است؟


سلام ،
برای فهم بهتر لطفا به تصویر زیر توجه کنید (نمای شماتیک از دستگاه تناسلی زنانه):
در هنگام نزدیکی، آلت مردانه وارد واژن می شود (ناحیه صورتی). بالطبع برای رسیدن به ناحیه صورتی ابتدا می بایست از خطوط قرمز (پرده بکارت) رد شد و با توجه به اینکه قطر آلت مرد در هنگام نعوظ بیش از قطر ورودی واژن در هنگام وجود پرده بکارت هست، به دنبال ورود آلت به واژن این لایه نازک دچار پارگی می شود. پس برای «ورود» آلت، اولین نقطه عبور از پرده بکارت می باشد.

---------------------

آیا ممکن است با ورود آلت باز هم به پرده آسیبی نرسد؟و یا اگر پاره شد در د بسیار خفیف داشته باشد و هیچ خونریزی نداشته باشد؟


بله ، همانطور که در بالا هم دیده می شود، برخی از انواع پرده بکارت حالت حلقوی و ارتجاعی داشته و در هنگام ورود آلت مرد یا دچار پارگی نمی شوند و یا درحدی نیست که فرد متوجه آن شود . که البته تشخیص نوع پرده نیازمند تجربه بوده و معمولا متخصصین زنان در این زمینه تبحر دارند.

-----------------------


اقای دکتر من 20 سالمه و قبلا استمنا داشتم ولی مدتیه به خاطر ترس از پارگی پرده بکارتم از استمنا دست کشیدم ولی قبلا که خود ارضایی داشتم چون اطلاع زیادی در مورد پرده ی بکارت نداشتم و استمنایم با انگشت نبوده احتمال می دهم به پرده ی بکارتم اسیبی رسیده باشه البته هیچ خونریزی ودردی وجود نداشته خواهش می کنم کمکم کنید
چه طور می تونم از پارگی یا سالم بودن پرده ی بکارتم اطمینان حاصل کنم؟من جرئت مراجعه به متخصص زنان برای معاینه رو ندارم البته به خاطر نگرانی از سالم بودن پرده ی بکارتم و با وجود نیاز شدیدی که به رابطه جنسی احساس می کنم تمام موقعیتهایی رو که برای اشنایی و ازدواج پیش می یاد رد می کنم

سلام،
راهی نیست که «خودتان» این مساله را متوجه شوید و معاینه می بایست توسط فرد ماهر و متخصص انجام شود.
نقل قول: انتخاب باز
و اگه پرده ی بکارتم اسیب دیده باشه چی کار کنم؟خانوادم شدیدا تاکید به ازدواجم دارن من باید چی کار کنم؟اونا ادمی نیستن که اگه پرده ی بکارتم اسیبی دیده باشه قبولم کنن
خواهش می کنم جوابمو کامل بدینمتاسفانه پارگی پرده بکارت خودبخود ترمیم نخواهد شد. افرادی هستند که عمل ترمیم پرده بکارت را انجام می دهند ولی این کار غیر قانونی بوده و عواقب خاص خود را دارد.

-----------------------


برای پارگی پرده ی بکارتم حتما باید خونریزی و درد اتفاق بیفته؟یعنی چون خونریزی اتفاق نیفتاده می تونم به سالم بودنش امیدوار باشم؟


حتما خونریزی به آن صورتی که انتظار می رود همیشه وجود ندارد و بسته به نوع پرده و خونرسانی ناحیه دارد و ممکن است تنها به صورت چند لکه کوچک باشد. شاید هم پارگی کامل به وجود نیامده باشد و تنها آثاری از ورود جسم خارجی در لبه های پرده دیده شود که تمام اینها باید توسط فرد متخصص و در وضعیت معاینه مناسب دیده شود. همیشه امید هست.


2)اگر پرده ی بکارت اسیب دیده باشد مرد هنگام نزدیکی غیر از خونریزی از روش دیگری می تونه متوجه بشه؟


خونریزی همانطور که در بالا هم گفته شد ، ملاک مناسبی برای وجد یا عدم وجود پرده بکارت نیست. اما چون قطر ورودی پرده بکارت از قطر آلت کمتر است معمولا مرد به دنبال اولین نزدیکی با مانعی در سر راه ورود آلت به داخل واژن مواجه خواهد شد. که این هم به نوع پرده و جثه زن نیز مربوط می شود.

نقل قول: انتخاب
3)فاصله ی پرده ی بکارت تا بیرون الت چقدره؟تو مطالب قبلی فاصله از وازن و رحم رو گفته بودین ولی به این مورد اشاره ای نشده بود


پرده بکارت اولین قسمتی است که در زیر لب بزرگ و کوچک قرار دارد، پس اگر از خارج به داخل در نظر بگیریم به این ترتیب خواهد شد: لب بزرگ- لب کوچک - پرده بکارت - واژن و رحم. که در صورتی که لب بزرگ و کوچک کنار زنده شوند اولین چیز بعد از آنها پرده بکارت یا دهانه ورودی واژن خواهد بود.

 
4)و حداقل قطر لازم برای پارگیه پرده ی بکارت چقدره؟


چیز ثابت و استانداردی وجود ندارد و به چثه و خصوصیات بدنی مربوط می شود ولی معمولا قطر آلت در حالت نعوظ از سوراخی که در پرده بکارت وجود دارد بیشتر خواهد بود

----------------------------

ایا باز کردن زیاد پاها و یا ارگاسم به هایمن اسیب میزند؟


خیر، با توجه به موقعیت آناتومیک پرده با باز کردن پاها در شرایط عادی هیچگونه آسیبی به پرده بکارت نمی رسد اما در برخی ورزشها مثل ژیمناستیک (که حرکات پا بیش از حد معمول و مکرر است) یا اسب سواری (که ضربات مکرر به ناحیه تناسلی در حالتی که پاها بازتر حد معمول هستند، وارد می شود) ممکن است به پرده آسیب برسد. .

ایا با زور زدن (مثل زمان دفع)میتوان سوراخ پرده بکارت را دید؟

خیر، می بایست معاینه در وضعیت مخصوص و توسط معاینه کننده متبحر انجام شود.

-------------------
جناب دکتر من سال گذشته جهت معاینه بکارت به دکتر مراجعه نمودم، دکتر پس از معاینه تشخیص دادند که از نوع کنگره ای می باشد. خواهشمند است در خصوص نوع و سختی این نوع بکارت توضیحی بفرمائید.


نوع پرده با توجه به شکل ظاهری آن تقسیم بندی می شود و نشاندهنده سختی و ضخامت پرده نیست. ضخامت پرده هم در افراد مختلف تفاوت می باشد ولی در هر صورت اگر جسمی دارای قطری بیش از قطر سوراخ موجود در پرده ، وارد واژن شود (بجز موارد خاص) باعث آسیب به پرده خواهد شد.

و سؤال دیگر اینکه من حدود به 1 سال هست که نامزد هستم و هنگام ارضا شدن گاهی دردی را در ناحیه آلت احساس می کنم و همین باعث می شود که کناره گیری کنم، چاره کار چیست و آیا باید به دکتر مراجعه کنم؟؟


علل مختلفی باعث آمیزش دردناک می شود که اینجا به طور کامل بحث شده است.


و سؤال آخر آیا در روز آخر پریود امکان حاملگی وجود دارد؟؟؟ با تشکر از راهنماییهای شما.


خیر، حاملگی با احتمال بالا در حوالی روزهای تخمک گذاری (میان دوره قاعدگی) رخ می دهد.

-------------------------------

 دختری هستم20 ساله و مجرد بی نظمی در زمان پریود (گاهی 28 وگاهی تا40روز) وجود ترشحات شفاف و رقیق و بی بو وخروج خون همراه ادرار در زمان پریود نشانه چیست آیا پرده بکارتم سالم است و چکار باید بکنم؟ با تشکر


ترشحاتی که ذکر کردید، معمولا در همه زنان وجود دارد و ترشحات طبیعی دستگاه تناسلی است. (مقدار این ترشحات در افراد مختلف متفاوت می باشد) خروج خون همراه ادرار در زمان خونریزیهای ماهیانه معمولا به دلیل خونریزی در دستگاه ادراری نیست و بیشتر ناشی از همان خونریزیهای ماهیانه می باشد. اگر پس از قطع خونریزیها باز هم خون مشاهده کردید به پزشک مراجعه نمایید.
پرده بکارت خودبخود آسیب نمی بیند. اگر کاری که باعث آسیب به ناحیه تناسلی شده و یا نزدیکی و رابطه جنسی نداشته اید، پرده شما سالم خواهد بود.

---------------------

 به نظر شما پزشکان قانونی نسبت به پزشکان زنان ارجحیت دارند برای مراجعه و معاینه و گواهی و ... ؟؟؟


تنها مرجع قابل استناد در این مورد پزشکی قانونی است.

شما که می گوئید با ورزش بکارت پاره می شه آیا با ورزشهائی مثل ایروبیک شنا یا ورزشهای دیگر احتمال پارگی برای همه وجود دارد یا نه ؟ لطفاً در این باره بیشتر توضیح دهید


قطعا و لزوما با انجام ورزش آسیب به پرده بکارت وارد نمی شود، بلکه ممکن است در ورزشهایی که پاها زیاد از هم باز می شوند (کاراته ، ژیمناستیک) و یا ناحیه نشیمنگاه در معرض آسیبهای جزئی و مکرر (اسب سواری) است، به پرده بکارت آسیب وارد شود ؛ البته تشخیص و افتراق آسیب به این صورت و ناشی از نزدیکی توسط مراجع قانونی امکانپذیر است.

---------------------------

ببخشید میخواستم بدونم بغیر از خودارضایی و نزدیکی چه عاملی می تونه باعث پارگی پرده بکارت بشه؟


وارد کردن هر چیزی به داخل واژن می تواند باعث آسیب رساندن و یا پارگی کامل پرده بکارت گردد
همچنین در بعضی مواقع ضربات شدید نیز میتوانند پدید آورنده این ضایعه باشند

میخواستم بدونم تعداد نزدیکیها در تشخیص بکارت اولیه توسط پزشک اثر میگذاره.
یعنی اگه تعداد نزدیکیها زیاد بوده باشه میتونه طوری باعث تغییر شکل بکارت شده باشه که تشخیص نوع اولیه غیر ممکن شده باشه در
حالی که حدود 1 سال از آخرین نزدیکی گذشته باشه.بله این احتمال وجود دارد.

بنده تازه عضو سایت شما شده ام وتقریبا 3 سالی است که پرده بکارتم را ازدست داده ام ولی الان تصمیم به ازدواج گرفته وبه دکتری هم مراجعه کرده وپس از معاینه دکتر از من خواست که قبل از شب عروسی به یک یا 2 روز برای ترمیم پرده بکارتم به ایشون مراجعه کنم

میخواستم بدونم که ایا بعد از عمل جراحی میتون با خیال راحت شب عروسی را بگذرانم
لطفا جواب منو بدهید در ضمن من ساکن ایران نیستم ودر اروپا به دکتر رفته ام

ترمیم پرده بکارت برای گول زدن همسر اخلاقاً کار درستی نیست ولی در هر صورت وقتی ترمیم کنید مشکلتان حل میشود البته بهتر اینه که چند روز جلوتر این کار را انجام دهید
در ضمن پرده ترمیم شده توسط پزشک قابل تشخیص است

----------------------------------

در صورت پاره شدن پرده چه تغیراتی در دوره پریودی بوجود میاد؟

سلام،
هیچ تغییری ایجاد نمی کند.

 دیگه اینکه فاصله ابتدای وازن تا پرده بکارت به چند سانت می رسه؟؟؟؟


هیچ فاصله ای وجود ندارد، ابتدای واژن پرده بکارت قرار دارد

 آیا پاره شدن پرده بکارت همیشه همراه با درد و خونریزی است؟

خیر
3) آیا آب و شنا کردن در استخر یا دریا ممکن است موجب پارگی پرده بکارت شود؟

خیر

4) آیا خودارضایی ممکن است منجر به پاره شدن پرده بکارت شود؟

بله

5) آیا فشار آب در دستشویی می تواند به پرده بکارت آسیبی برساند یا منجر به پارگی آن شود؟

خیر

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 19:8  توسط محمود  | 

آیا ازدواج فامیلی خطرساز است؟

آیا ازدواج فامیلی خطرساز است؟

بحث ازدواج های فامیلی (ازدواج پسرعمو-دخترعمو و امثال آن) و تاثیر آن بر اختلالات ژنتیکی یکی از متداولترین بحث ها و تیتر روزنامه های مختلف است.
خیلی ها این ازدواج های نسبی را ممنوع کرده اند اما خیلی های دیگر عقیده دارند بهترین راهکار انجام آزمایشات ژنتیکی قبل از ازدواج است.
بیش از بیلیون ها انسان در سراسر جهان در مناطقی زندگی می کنند که 20 تا 50 درصد از ازدواج های آن نسبی هستند. اینها ازدواج هایی هستند که برای هر فرد از خود فامیل همسری برگزیده می شود.
مثلاً در انگلستان ازدواج های فامیلی با عموزاده های درجه اول در برخی اقوام مثل پاکستانی ها بسیار رایج است. این سنت همچنین بین جوامع آسیای جنوبی و برخی کشورهای خاورمیانه نیز شایع است.
گفته می شود که پیوند نژادهای مختلف احتمال بیماری های ژنتیکی را افزایش می دهد. اما برخی متخصصین عقیده دارند که در این موضوع تاحدودی مبالغه شده است.

مسئله پیچیده

پروفسور آلن بیتلز، مدیر مرکز ژنتیک انسانی در پرث استرالیا، اطلاعات مرگ و میر نوزادانی که از چنین ازدواج هایی به وجود آمده اند را از سرتاسر جهان جمع آوری کرده و به این نتیجه رسیده است که افزایش احتمال مرگ در این نوزادان 2/1 درصد بوده است. درمورد نواقص مادرزادی نیز این خطر در زوج های عادی 2% و در زوج هایی که با هم نسبت نزدیک دارند 4% بوده است.
او در این زمینه می گوید، "مردم بدون اینکه تحقیقات لازم را در این زمینه انجام دهند، این ازدواج ها را ممنوع می کنند، درحالیکه اصلاً اینطور نیست."
مشکلات ژنتیکی که در جوامعی که بیشتری ازدواج های فامیلی را دارند اختلالات ژنهای نهفته است که مشکلات بسیار زیادی از قبیل نابینایی، ناشنوایی و بیماری های پوستی و مشکلات عصبی ایجاد می کند. همه ما تغییر ژن داریم و گاهی اوقات، مثلاً درمورد فیبروز مثانه، بین همه افراد متداول است. اما وقتی یک جمعیت خاص تلفیق ژن کمتری داشته باشند، این مشکل بیشتر خواهد شد.
اگر دو نفر که ژن نهفته دارند با هم ازدواج کرده و بچه دار شوند، احتمال ابتلا به آن اختلال در بچه آنها یک به چهار خواهد بود و احتمال اینکه خودشان ناقل آن شوند نیز یک به دو است. پرفسور بیتلز توضیح می دهد که در بین برخی جوامع حتی ازدواج های غیرفامیلی هم بسیار درمعرض این اختلالات ژنتیکی نادر هستند چون از یک خاندان و قبیله می باشند. به همین دلیل او آزمایشات ژنتیکی قبل از ازدواج را برای این افراد بیشتر توصیه می کند.
او می گوید، "منع ازدواج این افراد اشتباه است، مردم صدها نسل است که فامیلی ازدواج می کنند و ما الان آمده ایم و آن را ممنوع می کنیم. هیچکس توجهی به این مسئله نخواهد کرد. اگر قبل از ازدواج آزمایش ژنتیکی برای زوجین انجام شود و بعد درمورد ازدواج آنها تصمیم گیری شود خیلی بهتر است."

کیفیت اطلاعات

یکی از مشکلات این بحث این است که واقعاً اطلاعات خوب و کاملی درمورد تاثیرات ازدواج های فامیلی در دسترس نیست. گروه بورن در تحقیق برادفورد که 10000 بچه را از زمان تولد تا دو دهه بعد از آن تحت بررسی قرار دادند قصد جبران این مسئله را داشتند. تقریباً 50% از بچه هایی که در برادفورد به دنیا می آیند از والدین پاکستانی هستند.
دکتر پری کوری که متخصص کودکان در بیمارستان برادفورد است میگوید که تقریباً 150 مورد از این اختلالات ژنتیکی خاص را در شهر شناسایی کرده اند که بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می کردند.
و اطلاعات جمع آوری شده از واحد نظارت پزشکی کودکان نشان میدهد که از سال 1997، 902 کودک بریتانیایی با مشکل انحطاط عصبی به دنیا آمده اند که 8% از آنها در برادفورد بوده اند که فقط 1% از کل جمعیت بریتانیا را تشکیل می دهد.
دکتر کوری نیز آزمایشات دقیق ژنتیکی را قبل از ازدواج لازم می داند. او در این زمینه می گوید، "جوامع مختلف وضعیت و مشکلات ژنتیکی خاص خود را دارند. در برادفورد این مشکلات بسیار بیشتر از انتظار است اما بااینحال هنوز هم از مشکلات نادر هستند. برای تقریباً نیمی از این مشکلات آزمایشات ژنتیکی انجام می شود و هربار که یک ژن جدید در برادفورد کشف می شود، دو تا سه خانواده هستند که میتوانند آزمایش دهند".
این گروه تحقیقاتی اطلاعاتی را نیز درمورد تاریخچه خانوادگی خانواده هایی که در آن تحقیق شرکت کرده بودند جمع آوری می کند اما به شرایط و مشکلات محیطی که می تواند بر سلامت افراد تاثیرگذار باشد نیز توجه دارد.
دکتر کوری می گوید، " از 1100 زن پاکستانی باردار، 70% ازدواج فامیلی داشته اند. من وقتی 20 سال پیش به برادفورد آمدم، اکثر والدین پاکستانی چیزی درمورد ژنتیک نمی فهمیدند اما الان متخصصین پاکستانی جوانی را می بینیم که اطلاعات بسیار خوبی درمورد مسائل ژنتیکی دارند."
دکتر کوری می گوید ممکن است که این تعداد کم باشد اما اختلالات ژنتیکی حداقل درهمان خانواده ها از بین می رود.
او روی خانواده ای کار می کند و که شش بچه یک مشکل ژنتیکی یکسان دارند و احتمالاً بیشتر از نوجوانی عمر نخواهند کرد.
اما عقیده دارد خانواده های مشکل داری که با خدمات ژنتیکی برادفورد همکاری می کنند به پزشکان برای بالا بردن دانش خود درمورد این مشکلات ژنتیکی و کشف آزمایشات ژنتیکی جدید و درمان های احتمالی کمک میکنند.

منبع:سایت مردمان

 

ازدواج فامیلی از نگاه دین و علم

شاید همه ما، دست کم یک بار، این جمله را شنیده باشیم که: «عقد دخترعمو و پسرعمو، در آسمانْ بسته شده است». به علاوه، هر روزه شاهد ازدواج‌های خویشاوندان (خویشْ پیوندی یا ازدواج فامیلی) در اطراف خود، در محلّه و فامیل و شهر خود هستیم، در حالی که بخشی دیگر از خویشان و دوستان ما نیز در فامیل خود ازدواج کرده‌اند و یا فرزند یک ازدواج فامیلی هستند. افزون بر این، داستان‌ها و رُمان‌های فراس و فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی هم نمونه‌های فراوانی از این دست را در خود دارند. در چنین حال و هوایی، کمتر کسی به خود، اجازه می‌دهد که به آسمانی بودن چنین پیوندهایی، به چشم تردید و با نگاهی کاملاً زمینی بنگرد؛ امّا روزگار «چشمْ بسته پذیرفتن» گذشته است. ما اکنون در عصر آگاهی و در جامعه‌ای دین‌مَدار زندگی می‌کنیم و لازم است موضع روشن دین و علم را در برابر هر پدیده‌ای بدانیم.

1 . دین، چه می‌گوید؟

ایا عقد دخترعموو و پسرعمو، حقیقتاً در آسمانْ بسته شده است؟ بجز پیشوایان معصوم، چه کسی خبر صادقی از آسمان دارد> طبعاً هیچ کس! امّا باید تصریح کنم که هر چه بیشتر جستجو کنید، کمتر اثری از این عبارت سرنوشت‌ساز در کتاب‌های حدیث مسلمانان (اعم از شیعه و اهل سنّت) خواهید یافت.1 آنچه می‌ماند، داستان ازدواج امام علی(ع) و نوه عمویش حضرت فاطمه(س) است که زندگی آنان، الگوی ماست.
ازدواج علی(ع) و فاطمه(س)

در منابع حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که عقد ازدواج علی و فاطمه، نخست در آسمانْ بسته شده است؛2 امّا در ارتباط با موضوع مورد بحث، لازم است بدانیم که:

اوّلاً طرفین این ازدواج، هر دو معصوم (یعنی به دور از خطا و گناه و نقص) بوده‌اند و بخش‌هایی از زندگی معصومان، ویژه مقام عصمت آنها یا ناشی از آن مقام است که دیگران نمی‌توانند یا نباید از آن، الگو بگیرند، مثل واجب بون نماز شب بر پیامبر(ص)، در حالی که بر هیچ مسلمان دیگری واجب نیست.

ثانیاً لازمه مقام امامت، از دیدگاه شیعه، نداشتن نقص طبیعی مادرزاد و وراثتی (مثل نقص عضو و معلولیت یا بیماری ژنتیک) است.

ثالثاً ممکن است همه ازدواج‌های فامیلی صدر اسلام در میان مسلمانان یا شیعیان اهل بیت، ناشی از اندک بودن تعداد مسلمانان یا شیعیان و محدود بودن دامنه انتخاب همسر بوده است و به همین دلیل، پیامبر(ص) یا امامان(ع) از آن چند مورد (مثلاً ازدواج امام علی و حضرت فاطمه یا ازدواج امام سجّاد با دختر امام حسن یا ازدواج حضرت زینب با پسرعمویش عبد الله بن جعفر) نهی نکرده‌اند. در این فرض، این چند مورد ازدواج، «احکامی خاص» داشته‌اند که قابل الگوگیری نیستند و دلیل برای عمل دیگران نخواهند بود.3

رابعاً برای معصومان، امکان اطلاع از علم غیب خداوند و وقایع اینده وجود دارد و به همین خاطر، ازدواج‌های آنان یا ازدواج هایی که به توصیه آنان صورت گرفته‌اند، ممکن است با آگاهی از عدم بروز هر گونه مشکلی در اینده، انجام گرفته باشند.

خامساً پیامبر(ص) و امامان(ع) ـ چنان که پس از این، اشاره خواهیم کرد ـ از ازدواج فامیلی، نهی نموده‌اند. پس جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی‌ماند که عقد ازدواج دخترعمو و پسرعمو (و امثال آن)، ربطی به آسمان ندارد!
در حدیث و فقه

از پیامبر خدا نقل است که فرمود: «با غریبه ازدواج کنید تا فرزند ضعیف نیاورید».4 از امام صادق(ع) نیز نقل شده است که فرمود: «با خویشان نزدیک، ازدوا نکنید؛ چرا که فرزند ضعیف، پدید می‌اید».5

شاید به استناد همین گونه احادیث و نیز توصیه‌های پیشگیرانه پزشکان و متخصّصان ژنتیک است که برخی فقیهان معاصر، ازدواج فامیلی را «مکروه» شمرده و منع کرده‌اند.6
2 . علم، چه می‌گوید؟
الف. علم ژنتیک

امروزه علم وراثت (ژنتیک)، یکی از شاخه‌های مهمّ «زیست‌شناسی (بیولوژی)» است که دانشمندان و پژوهشگران، از طریق آن، ویژگی‌های موروثی هر انسن، جانور یا گیاه را می‌شناسند. این دانش در پزشکی و درمان بیماری‌های انسانی، دامپزشکی و دامپروری، کشاورزی، داروسازی و نیز حفاظت از محیط زیست، کاربرد گسترده دارد.

موضوع علم ژنتیک، آن دسته از صفاتی است که هر فرزند، از والدین خود به ارث می‌بَرَد. شکل بینی، حالت و رنگ مو، رنگ چشم، نوع گروه خونی، اندازه قد و... از جمله صفاتی هستند که از پدر و مادر و به طریق «وراثت» به ما می‌رسند. صفات موروثی، در برابر صفات دیگری قرار دارند که «صفات اکتسابی» نامیده می‌شوند. صفات اکتسابی، به تدریج، از کودکی تا بزرگ‌سالی و در فضای زندگی و تحت تربیت، کسب می‌شوند و امکان تغییر در آنها وجود دارد.

این دسته‌بندی صفات (به موروثی و اکتسابی)، در تمامی جانداران (جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، آغازیان و باکتری‌ها) وجود دارد و اصول و قوانین ژنتیک نیز در تمامی این موجودات، ثابت و یکسان است. حتّی ویروس‌ها نیز تابع همین قوانین هستند.
ژن چیست؟

هر سلول جاندار، مرکز کنترلی به نام «کروموزوم» دارد که در هسته سلول، واقع است. هر کروموزوم از دو رشته به هم تابیده DNA تشکیل شده است.7 کروموزوم‌ها علاوه بر وظیفه کنترل فعالیت‌های سلول، در به ارث رسیدن صفات نیز نقش دارند. هر قطعه از DNA که باعث بروز یک صفت می‌شود، ژن نام دارد. ژن‌ها عامل انتقال صفات موروثی از هر جاندار (انسان، گیاه، جانور و...) به نسل بعدی وی هستند. به عنوان مثال، یک قطعه از DNA، ژن رنگ چشم است که متخصّصان ژنتیک، در تمام جهان، آن را می‌شناسند و جای دقیق آن را بر روی شبکه DNA می‌دانند.

گفتنی است که ژنی که مربوط به فعالیت هر عضو است، در سلول‌های آن عضو از بدن، فعّال عمل می‌کند و در سایر اعضا، غیرفعّال بافی می‌ماند. به عنوان نمونه، ژن مربوط به بیماری موروثی «تالاسمی ماژور (شدید)»، تنها در مغز استخوان فرد مبتلا (یعنی محلّ تولید گلبول‌های قرمز)، فعّال است، در حالی که در تک‌تک سلول‌های بدن وی وجود دارد.
عملکرد ژن‌ها

اگر ژن یک صفت نامرغوب (مثلاً پاهای پرانتزی‌شکل یا نازایی یا بیماری تالاسمی) از یک والِد (یعنی یک از والدین) به فرزند برسد، در وی خفیف باقی می‌ماند و حدّاکثر در حدّ والد خود، بروز می‌کند؛ امّا اگر از دو والد (یعنی هم از پدر و هم از مادر) به وی رسیده باشد، در وی تقویت و تشدید می‌شود.

اگر پدر و مادری که نسبت خونی (خویشاوندی نَسَبی) با هم ندارند، به عنوان مثال، هر کدام، پنج صفت موروثی خوب (امّا متفاوت با صفات آن دیگری) داشته باشند، فرزند آنها ممکن است تمامی آن ده صفت را به ارث ببرد و داشته باشد، امّا در ازدواج خویشاوندان با یکدیگر، اصولاً احتمال بروز صفات خوب و غیرهمسان در فرزند، اندک است و چون تنوّع صفات وجود ندارد، در عین این که احتمال بروز و تشدید یک صفت خوب در فرزند هست، امکان بروز و تشدید یک صفت نامرغوب در وی نیز (تا چند برابر یک ازدواج غیر خویشاوندی) وجود دارد.
بررسی یک نمونه: تالاسمی

تالاسمی، یک بیماری غیر واگیر خونی و ارثی است که در اثر اختلال در تولید گلبول قرمز8 ایجاد می‌شود. این بیماری از طریق والدین حامل ژن معیوب، به فرزندان منتقل می‌شود.

تالاسمی به دو صورتِ ماژور (شدید) و مینور (خفیف)، ظهور می‌کند. چنانچه زن و شوهری هر دو حامل ژن معیوب باشند، 25 درصد فرزندان آنها مبتلا به تالاسمی شدید، پنجاه درصد مبتلا به تالاسمی خفیف (یعنی مانند والدین خود) و 25 درصد نیز سالم خواهند بود.

چنانچه از والدین، یکی سالم و دیگری حامل ژن معیوب باشد، پنجاه درصد فرزندان، سالم و پنجاه درصد مبتلا به تالاسمی خفیف (حامل ژن معیوب) می‌شوند.

مبتلایان به تالاسمی ماژور، قبل از هجده ماهگی، به رنگ‌پریدگی مبتلا می‌شوند، خوب نمی‌خوابند، خوب غذا نمی‌خورند و اگر درمان نشوند، می‌میرند. تنها راه کنترل این بیماری، تزریق منظّم خون است که باید هر چهار هفته یک بار صورت گیرد و به هر حال، هنوز درمان قطعی برای این بیماری شناخته نشده و عمر مبتلایان به آن، کوتاه است.

البته هر کسی (حتّی دو زوج غیر خویشاوند) ممکن است حامل ژن تالاسمی باشد، پس تالاسمی فقط نتیجه ازدواج‌های فامیلی نیست و هر زوج جوانی، قبل از رسمیت یافتن ازدواج ،لازم است که مشاوره ژنتیک و آزمایش خون، کمک بگیرند تا اطمینان یابند که هر دو (با هم) حامل ژن تالاسمی نیستند؛ امّا به هر حال ،متخصّصان، یکی از بهترین راه‌های پیشگیری از این بیماری (و هر بیماری وراثتی دیگری) را خودداری از ازدواج‌های فامیلی می‌دانند.
ب. دیگر علوم

جامعه‌شناسی و تاریخ، گواهی می‌دهند که ازدواج فامیلی، ا زاقتضائات و سنّت‌های زندگی قبیلگی (برای حفظ اسرار و حریم و حدود و میراث مادّی و سنّت‌ها و هویت قبیله) است که با آغاز عصر شهرنشینی، به تدریج، تضعیف و در بخی جوامع هم منسوخ شده است؛ 9 چرا که بشر، بیش از هزار سال است که به این نتیجه رسیه است که ازدواج با سایر ملل و اقوام و خانواده‌ها، به ظهور استعدادهای تازه و نبوغ و... می‌انجامد و اصولاً بزرگ‌ترین فرهنگ‌ها و تمدّن‌ها، در محلّ تلاقی دو تمدّن یا در نتیجه مهاجرت گروهی انسان‌ها (و طبعاً ازدواج‌های برون‌نژادی و برون‌سرزمینی) شکل گرفته‌اند.10

اقتصاددانان، بویژه در بحث از اقتصاد توسعه، وقتی به موضوعات رفاه اجتماعی و لوزم حمایت از شهروندان در برابر مشکلات سلامتی و بهداشت می‌رسند، بر بیماری‌های خاص و معلولیت‌ها تمرکز می‌کنند و هزینه‌های مادّی تحمیل شده بر هر خانواده دارای بیمار خاص یا معلول را محاسبه می‌نمایند تا بتوانند بودجه‌های لازم را برای «بهزیستی» و «تأمین اجتماعی» و «بیمه‌ها» و «خدمات شهری» در نظر بگیرند.

به عنوان نمونه، در کشور ما، در حال حاضر، بیش از 22هزار نفر به تالاسمی ماژور، مبتلا هستن که هزینه مادّی نگهداری هر یک از آنها، تقریباً شانزده میلیون تومان در سال است.11 این، غیر از هزینه‌هی روحی و رنج‌های معنوی تحمیل شده به فرد مبتلا و خانواده وی است که پژوهشگران اجتاعی و روان‌شناسان، ابعاد آن را بسیار فراتر از هزینه‌های مادّی می‌دانند و معتقدند که باید از طریق افزایش آگاهی شهروندان و بویژه زوج‌های جوان، نسبت این مبتلایان و معلولان را در نسل‌های بعد، کاهش داد.

 

پی‌نوشت‌ها:


1 . در این مورد، می‌توانید منابع بسیار گسترده فقه و حدیث شیعه و اهل سنّت را در نرم‌افزار زیر، جستجو نمایید: کتاب‌خانه اهل بیت، تولید: مرکز معجم فقهی (وابسته به دفتر ایة الله سید علی سیستانی در قم).

2 . دانش‌نامه امیرالمؤمنین، ج1، ص179.

3 . درباره این گونه «احکام خاص» یا «قضیةٌ فی واقعةٍ»، رجوع کنید: حدیث زندگی، ش ،ص

4 . النّهایة، ابن اثیر، ج3، ص106؛ المَجازات النّبویة، شریف رضی، ص92.

5 . مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج2، ص38؛ المَحجَّة البَیضاء، فیض کاشانی، ج3، ص94.

6 . به عنوان نمونه، رجوع کنید: بهداشت و تنظیم خانواده، تهران: اداره کل بهداشت عمومی و پیشگیری (وزارت بهداشت)، 1373، ص121 (پاسخ ایة الله ناصر مکارم شیرازی به پرسش دانشکده علوم پزشکی ایلام).

7 . انسان، دارای 46 کروموزوم، سگ دارای 78 کروموزوم، نخود فرنگی دارای 14 کروموزوم و پشه دارای شش کروموزوم است.

8 . به تعبیر دقیق‌تر: در تولید هموگلوبین‌ها (یعنی مولکول‌های پروتئین آهن‌دار موجود در گلبول قرمز خون) اختلال ایجاد می‌کند. هموگلوبین، وظیفه انتقال اکسیژن به بافت‌ها را بر عهده دارد.

9 . تاریخ اندیشه اجتماعی، بارنز و بکر، مترجم: جواد یوسفیان، تهران: امیرکبیر، ص183.

10 . تاریخ تمدّن، آرنولد توین بی، مترجم: یعقوب آژند، تهران: مولی، ص29.

11 . بهداشت محیط خانواده، تهران: رفتر برنامه‌ریزی فرهنگی و مشاوره (وزارت آموزش و پرورش)، 1374، ص47.
چند منبع مفید:

ـ آموزش برای بهداشت، سازمان جهانی بهداشت، مترجم: سعید پارسی‌نیا، تهران: چهر، 1371.

ـ بهداشت همگانی، محمد علی موسوی و گیتی ثمر، تهران: چهر، 1380، ج2.

ـ بهداشت، نیلفروشان و ضرّابی و میرصیامی، تهران: معاونت بهداشت (وزارت بهداشت)، 1383.

ـ اسلام و تنظیم خانواده، سید حسن خمینی، تهران: عروج، 1382.

شناخت و آشنایی، شرط اصلی ازدواج است

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 18:57  توسط محمود  | 

شیوه صحیح تحریک جنسی همسر

رابطه جنسي نقش بسيار مهمي در ازدواج دارد، ولي با اينحال زوج هاي زيادي بدون توجه عمیق به آن زندگي ميكنند. در این بحث از دیدگاه مرد و زن نحوه صحیح رابطه جنسی را بررسی می کنیم .

متن کل خبر : ابطه جنسي نقش بسيار مهمي در ازدواج دارد، ولي با اينحال زوج هاي زيادي بدون توجه عمیق به آن زندگي ميكنند. در این بحث از دیدگاه مرد و زن نحوه صحیح رابطه جنسی را بررسی می کنیم .
بدون برو برگرد همه مي دانند كه رابطه جنسی حياتي ترين جزء همه ي ازدواج هاست. پس اگر يكي يا هر دوي زوجين علاقه و رغبت خود را از دست دادند چه مي شود؟ تحقيقات نشان داده است كه درصد انبوهي از چنين ازدواج هايي با شكست مواجه مي شود. (بعد از مسايل مالي، مسايل جنسي دومين دليل براي طلاق شناخته شده است). نااميد نشويد. راه هاي زيادي براي جلوگيري از آن وجود دارد. در اينجا سه راه براي جان بخشيدن دوباره به زندگي جنسيتان براي شما فراهم آورده ايم. پس اگر مي خواهيد ازدواجتان به طلاق ختم نشود، اين سه مرحله را با ما دنبال كنيد.
1. به خودتان متكي باشيد
فرقي نمي كند كه همسرتان چقدر دوستتان داشته باشد و بخواهد ارضائتان كند؛ تحريكات و شور جنسي او به هيچ وجه شبيه به شما نيست. به همين دليل غيرمنطقي است اگر انتظار داشته باشيد هر زمان شما تحريك شديد در اختيارتان باشد. بايد ياد بگيريد كه چطور گهگاه نيازهايتان را كنترل كنيد. احتمالاً تصور خواهيد كرد كه عادلانه نيست و مطمئناً عصباني خواهيد شد.
البته اميدوارم كه زوج ها تا آنجا كه مي توانند در زندگي جنسي خود با همسرشان انرژي لازم را بگذارند، اما بااينحال باز هم ممكن است زمان هايي وجود داشته باشد كه شما آمادگي رابطه ي جنسي را داشته باشيد در حاليكه همسرتان ندارد. اين مسئله اي كاملاً نرمال و طبيعي است و بايد آن را بپذيريد. هرچه تلاش همسرتان براي فهميدن شما و نيازهايتان بايد بيشتر شود، تلاش شما نيز در درك اين تفاوت ها بايد افزايش يابد. قسمتي از اين درك و پذيرفتن با اتكاي گاه و بيگاه شما به خودتان براي ارضاي ميل جنسيتان نشان داده مي شود. اگر اطمينان داشته باشيد كه همسرتان واقعاً دوستتان دارد و به شما توجه مي كند، انجام اينكار با راحتي بيشتري صورت خواهد گرفت.
2. تنوع، مزه ي زندگي است
احتمالاً زندگي جنسي شما دچار يكنواختي شده است. حتي مهیج ترين فرد در رابطه جنسی هم اگر رابطه جنسی برايش تكرار مكررات شود، از آن دلزده خواهد شد. اگر اين مورد را در رابطه جنسي خودتان با همسرتان هم مشاهده مي كنيد، پس وقتش رسيده كه كمي تنوع وارد اين رابطه كنيد. براي جلوگيري از يكنواختي جنسي، بايد كمي خلاق باشيد.
مكاني جديد انتخاب كنيد : همیشه یک گوشه خاص برای معاشقه جنسی خود انتخاب نکنید
*
لباس زير هاي لختی و جديد بخريد
*
عطر خوشبو استفاده کنید
*
حتما مسائل بهداشتی و نظافتی را رعایت کنید : آرایش و زدودن موهای زائد بسیار مهم است و نشانه اهمیت دادن به شریک زندگی خود می باشد .
*
معمول است که مرد در رابطه جنسی پیش قدم می شود . بد نیست برای تنوع زن نیز گاهی پیش قدم شود .
*
رفتار تحریک آمیز داشته باشید : عشوه و ناز زنانه جنسی قبل از نزدیکی سبب تحریک شدید مرد می شود
*
با آرامش و مهربانی با او رفتار کنید : خشن و عجول نباشید . سعی کنید با کلام ، نگاه ، حرکات و رفتار خود به ارامی همسر را تحریک کنید . بگذارید او نشانه های عشق و محبت را در شما ببیند و به ارامی به او نزدیک شوید ...
*
بوسه قدیمی ترین نقطه شناخته شده برای تحریک :است که شامل بوسیدن لب ها ، صورت ، لاله گوش ، گردن و یا هر قسمتی از بدن همسر باشد که پیدا کردن نقطه های حساس تر مدتی طول می کشد و به نسبت بلوغ و فهم جنسی مرد و زن نقاط مربوطه شناخته می شود
*
گفتار های عاشقانه : تحریک فقط به نوع فیزیکی محدود نمی شود و نوع روانی نیز دارد که باید به صورت همزمان استفاده شود صحبت های عاشقانه که هنگام رسیدن دو دلداده به هم بینشان رد و بدل می شود بسیار پر اهمیت است .

لمس و نوازش با حوصله : سطح داخلی ران ( مرد و زن ) و لب های فرج ( زن ) ، بیضه و نواحی اطراف آن (مرد) ، گرفتن و فشردن کمر ( زن و مرد ) ، کلیتوریس زن که تحریک و نوازش آن حکم آلت مرد را دارد
*
همانند گنجشک آمیزش نکنید و همسر خود را آماده و راضی سازید . سعی کنید در اولین مرحله همسر خور را در شرایط نعوظ کامل قرار دهید : در مردها با تحریک آلت تناسلی و مالش و نوازش آن حالت نعوظ فراهم می شود ( بلند شدن و سفتی آلت تناسلی در مرد را نعوظ مرد گویند ) . در خانمها نعوظ یعنی تحریک و سفتی کلیتوریس ( چوچوله ) و نوک پستان .
*
فراهم کردن تحریک لازم در همسر : مرد با فکر و یا در نظر آوردن نقاط شهوت انگیز و یا عوامل روانی نعوظ به او دست داده و اغلب در این حالت تحریک شده به حساب می آید آنچه بر زن لازم است تحریک موضعی نیست بلکه تحریک موقعی است و آن زمانی است که مرد در حالیکه دخول انجام می دهد نعوظ وی کاهش می یابد و دخالت زن با تحریک مرد در حالی که عضلات مهبل را بر روی آلت مرد فشار داده رانها را بهم نزدیک می کند و امکانا با دست مالیدن به پشت مرد در امتداد ستون فقرات وی ، نعوظ مرد برگشته و مرد را راضی می سازد
*
مرد بايد در آغاز رابطه جنسي ذهن و فعاليت خود را متوجه تحريك و آماده كردن زن نمايد. و البته زن نیز باید به آماده سازی مردش در این مرحله توجه داشته باشد
*
مرد هر چه بيشتر بتواند با مهارت زن را تحريك كند زن در ادامه هر كاري مرد طالب باشد انجام مي‌دهد. این مسئله برای خانم ها نیز صادق است .
*
زمان دخول بهترين زمان براي سخنان محبت‌آميز است. در این لحظه از همسر خود قدردانی کنید و او را بهترین بنامید که این خود سبب افزایش روابط زناشویی و استحکام زندگی می شود
*
به همسر خود بفهمانید که رابطه جنسی با او سبب آرامش او می شود و می خواهید با این عمل عشق و محبت خود را بیشتر به او ثابت کنید و هدف فقط ارضاء جنسی-جسمی نیست بلکه روح معنوی شما نیز با این عمل ارضاء می شود .
*
بهتر است با همسر خود از فبل هماهنگ كنيد كه اسپرم کجا ریخته شود چرا که این مطلب سبب آرامش خاطر بیشتر طرفین و تحریک بیشتر می شود.

زماني كه مطمئن نشديد كه زن به اوج لذت و ارضا شدن نزديك نشده از ارضاي خود جلوگيري كنيد.دیدن ارگاسم و ارضاء زن برای مرد بسیار ارزشمند و تحریک کننده است . سعی کنید اول زن به اوج لذت برسد و مرد با کمی فداکاری و خویشتن داری بعد از زن ارضاء شود . وقتی اول زن ارضاء شود تمایل جنسی مرد بیشتر میشود و می تواند براحتی خود را به اوج لذت برساند ولی وقتی مرد اول ارضاء شود زن او را ناتوان جسمی می بیند و تصور بر آن دارد که مردش به او در این لحظه توجه کمتری دارد و این مسئله می تواند باعث تاخیر و حتی عدم ارضاء زن شود . به محض شروع ارضا از طرف زن، مرد نيز مي‌تواند خود را ارضا كند. بهترين شيوه ارضا‌شدن، همزماني آن بين طرفين است.
*
مهمترين قسمت: معمولاً مردها پس از ارضاشدن يا مي‌خوابند، يا پشت به زن از او دوري مي‌كنند. در صورتي كه كاري كه بايد انجام دهند اين است كه شروع به بغل كردن و نوازش زن كنند. و به او آرامش دهند تا استراحت كند.
*
شايسته است كه شربتی گوارا تهيه نموده و براي همسر خود يباورد.
*

فراموش نكنيم كه هيچ يك از اين رفتارها چه هنگام رابطه جنسي و چه در حالتهاي ديگر زندگي از جانب زن بدون پاسخ نخواهد ماند.تذكر به خانمها: اگر مردي به اين نكات توجه نكرد، شك نكنيد كه در رابطه جنسي توانا نيست و خودخواه مي‌باشد.راستي آقايان پا به سن گذاشته حتماً قبل از آوردن نوشيدني ادرار خود را تخليه كرده و آلت خود را شستشو دهند تا پروستاتشان معيوب نگردد.

*
در آخر بعد از انجام رابطه جنسي بهتر است از همسر خود تشكر كنيد
و...هزاران كار ديگر هست كه مي توانيد براي از بين بردن يكنواختي موجود در رابطه تان انجام دهيد.
3. اگر همه چيز عمل نكرد، صادق باشيد
من با زوج هاي زيادي روبه رو بوده ام كه بي علاقگي و نارضايتي يكي از زوجين از رابطه جنسی باعث جدايي شده است. البته شما هم ممكن است به فكر اينكار بيفتيد. اما بدانيد طلاق يا برقراري رابطه ي جنسي با افرادي غير از همسرتان، راه حل هاي مناسبي نيستند. درست است كه عشقبازي با غير مي تواند مشكلتان را حل كند، اما بدانيد كه در طولاني مدت مشكلات بيشتري نيز برايتان ايجاد مي كند و باعث خراب شدن ازدواجتان هم مي شود. حتي اگر ازدواجتان هم سالم باقي بماند، درد و رنجي كه همسرتان از عشقبازي شما با كس ديگري متحمل مي شود، بي اندازه است.
طلاق هم راه حل خوبي به شمار نمي رود. اگر به جاي پيدا كردن راه حل و برطرف كردن مشكل، از آن فرار كنيد، ممكن است زوج ديگري پيدا كنيد كه او نيز از نظر جنسي با شما ناهماهنگ و ناسازگار باشد، و بهتر است از خود بپرسيد اين كار را تا كجا ادامه خواهيد داد؟ قبل از اينكه بار و بنديلتان را جمع كنيد و همسرتان را ترك كنيد، به شما پيشنهاد ميكنم كه ببينيد آيا همسرتان از اين جريان خبر دارد؟ اطلاع دارد كه شما از رابطه ي جنسيتان با او ناراضي هستيد؟ كار ار به دعوا نكشانيد. تقصيرها را به گردن او نيندازيد، حرف هاي بد نزنيد، انتقاد نكنيد، فقط خيلي آرام به او بگوييد كه به خاطر اتلافاتي كه در روحيات جنسي شما وجود دارد، مي خواهيد كاري را كه اصلاً دوست نداريد انجام دهيد. افكار خود را با او در ميان بگذاريد. اين را به صورت يك تهديد مطرح نكنيد. فقط ميزان نااميدي خود را با او در ميان بگذاريد. به او فرصتي دوباره براي اصلاح و سازگار شدن بدهيد، و منتظر نتيجه ي آن بمانيد

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 18:54  توسط محمود  | 

اهمیت زمان بندی دقیق برای آمیزش جنسی

 اهمیت زمان بندی دقیق برای آمیزش جنسی

اگر بخواهم حامله شوم، چه زمانی برای آمیزش بهتر از سایر اوقات است؟
برای حامله شدن، زمان بندی دقیق بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد. اسپرم می تواند دو تا سه روز زنده بماند، اما تخمک فقط 12 تا 24 ساعت زنده خواهد ماند. برای افزایش احتمال حامله شدن، باید در حوالی زمان تخمک گذاری، بیشتر از یکبار آمیزش داشته باشید. همچنین نزدیکی یک تا دو روز پیش از تخمک گذاری و سپس انجام آمیزش مجدد در روز تخمک گذاری نیز مناسب است. در این حالت، احتمالا تعداد بیشتری از اسپرمهای سالم در لوله های فالوپ، آماده رها شدن تخمک خواهند بود.البته، زمان دقیق رها شدن تخمک در خانمها، مشخص نیست و به طول دوره قاعدگی آنها بستگی دارد. تخمک گذاری در خانمها معمولا 14 روز پیش از آغاز پریود بعدی انجام می شود. دقت کنید که این زمان، بر خلاف باور عموم، دقیقا در وسط دوره ماهیانه آنها قرار ندارد. اگر دوره شما 28 روزه باشد (که متوسط سیکل قاعدگی در خانمها همین مدت است)، آنگاه می توان گفت که تخمک گذاری تقریبا در وسط دوره انجام می شود. اما اگر مثلا دوره شما 35 روزه باشد، تخمک گذاری در روز بیست و یکم انجام خواهد شد، نه روز هفدهم که وسط دوره است.

چگونه می تواتم بفهمم که در حال تخمک گذاری هستم؟
برخی از خانمها متوجه تخمک گذاری می شوند و برخی دیگر، تغییر خاصی را مشاهده نمی کنند. اگر به فکر بارداری هستید، دوره ماهیانه خود را برای چند ماه متوالی زیر نظر بگیرید. برخی از نشانه های ظریف تخمک گذاری عبارتند از:

حساس شدن پستان ها

درد خفیف در ناحیه پایین شکم

افزایش ترشحات واژن و تبدیل شدن این ترشحات به ماده ای شبیه به سفیده تخم مرغ.

اندکی افزایش (در حدود 0.4 تا 1 درجه) در دمای پایه بدن یا
BBT: شما می توانید دمای بدن خود را هر روز صبح پیش از آنکه از رختخواب خارج شوید اندازه گیری کنید؛ این افزایش دما، دو روز پس از تخمک گذاری صورت می گیرد. در صورتی که نمودار دمای بدن خود را به مدت چند ماه ترسیم کنید، می توانید زمان تقریبی تخمک گذاری را پیش بینی کنید.
اگر پریودهای من منظم نباشند، حامله شدن برایم سخت تر خواهد بود؟
اکثر خانمها 12 بار در سال پریود می شوند، اما برخی از آنها ممکن است کمتر پریود شده یا حتی اصلا پریود نشوند. استرس، تمرینهای سنگین ورزشی، افزایش یا کاهش شدید وزن و مواردی دیگر، از جمله عواملی هستند که می توانند بر پریود شما اثر بگذارند. هر چقدر پریود شما نامنظم تر باشد، تشخیص زمان دقیق تخمک گذاری مشکل تر می شود. در صورتی که زمان تخمک گذاری را در چند ماه متوالی زیر نظر بگیرید، می توانید چند روزی را که بیشترین احتمال حامله شدن وجود دارد، تشخیص دهید.

فرض کنید سه دوره متوالی شما به ترتیب 28، 21 و 32 روزه باشد. سیکل قاعدگی خود را برای چند ماه متوالی در نظر گرفته و یادداشت نمایید. سپس عدد 17 را از کوتاهترین دوره ماهیانه، و عدد 11 را از طولانی ترین دوره ماهیانه کم کنید. تعداد روزهای مابین این دوعدد، روزهایی هستند که احتمال باردار شدن شما در آنها بیشتر از سایر روزها است. اگر دوره های شما نامنظم بوده و بیشتر از 35 روز نیز طول می کشند، با یک متخصص مشورت نمایید تا علت این بی نظمی را مشخص کند. علت آن می تواند یکی از موارد زیر باشد: سندرم تخمدان پلی کیستیک یا
PCOS یا به زبان ساده تر کسیت تخمدان، اختلال عملکرد تخمدان، اختلال تیروئید، کاهش وزن شدید، یا افزایش میزان پرولاکتین.
آیا ممکن است آمیزش را امتحان کنیم تا ببینیم حاملگی اتفاق می افتد یا نه؟
مسلما لازم نیست که هر روز دمای بدن خود را اندازه گیری کرده یا موارد متعددی را یادداشت کنید. حتی رسیدن به اوج لذت جنسی نیز برای حامله شدن لازم نیست. حداقل دو بار در هفته آمیزش داشته باشید، شاید شانس به کمک شما بیاید.
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 18:41  توسط محمود  | 

نحوه شناخت و برآوردن نیازهای زناشویی

  

 

چگونه ازدواجی موفق داشته باشیم: به شما نشان می‌دهیم چطور برای خلاص شدن از دام مشکلات زندگی ، راه درست را انتخاب کنید.

 

در راستای تشخیص و برآوردن نیازهایتان، اگر می‌خواهید پیش مشاور خانواده بروید یا یکبار و برای همیشه مشکلات زندگی زناشوییتان را برطرف کنید، کار مهم دیگری هم هست که باید انجام دهید. باید همه راه‌های خروج را ببندید. منظورم این است که خیلی‌ها که در زندگیشان دچار مشکل و ناراحتی شده‌اند، خیلی قبل از اینکه بفهمند چقدر این مشکلات بد و آزار دهنده است، تصمیم می‌گیرند. آنها انتخاب می‌کنند که نیازهایشان را خارج از آن زندگی زناشویی برآورده کنند.

 

کاری که باید بکنید این است که مسئولیت نیازهایتان را بپذیرید. بله، یاد بگیرید که چطور به‌طرز موثر و سالمی نیازهایتان را برآورده کنید. اما برای این منظور از همسرتان روی برنگردانده و به کس دیگری روی نیاورید. معنی آن این است: خیلی از کسانی که در ازدواجشان دچار مشکل هستند، تصمیم گرفتند که برای رسیدن به حس آرامش و راحتی به خارج از زندگی زناشوییشان پناه ببرند. به رابطه‌جنسی ناسالم روی آوردند، با یک همکار دلسوز دردودل کردند، شکایت‌هایشان را پیش خانواده‌شان بردند و ... هر راهی که با وعده برآوردن نیازشان همراه بود را امتحان کردند. حتی شاید خیلی از متخصصین ازدواج و خانواده هم همین راه را پیش روی شما قرار دهند.

 

اما باید مسئولیت برآورده شدن نیازهایتان را بپذیرید و آن را با گرایش به سمت همسرتان انجام دهید. نگویید، "تورو نمی‌خوام" یا "به تو نیازی ندارم". برای مراقبت کردن از خودتان، از همسرتان روی برنگردانید. درعوض، برای مراقبت از خود به او روی آورید. نیازهایتان را بشناسید، برای برآوردن آنها مسئولیت قبول کنید و بعد به همسرتان رجوع کنید، وی یک شخصیت تازه از شما خواهد دید و او هم به سمتتان خواهد آمد.

 

البته نمی‌گویم که اینکار یک شبه میسر می‌شود. اما هرچه جلوتر بروید، هر قدمی که به سمت جلو بردارید، به از بین رفتن مشکلات زندگی زناشوییتان نزدیک‌تر خواهید شد. این قدم را به سمت زندگی برمی‌دارید که هر دوی شما آرزویش را داشتید: زندگی سراسر عشق، آرامش، و خوشبختی.

 

بیشتر مردم نمی‌توانند راه‌حل‌های پایدار برای مشکلات زندگی زناشویی خود پیدا کنند چون هیچوقت راه‌های خروج را نمی‌بندند. آنها تلاش می‌کنند از منابع بیرونی برای ارضای نیازهایشان استفاده کنند و بعد وقتی همسرشان از دست آنها خسته شد یا دعوایی پیش آمد، شکایت می‌کنند. همه انسان‌ها یک نیاز ذاتی برای امنیت و ایمنی دارند. وقتی هر‌یک از افراد در یک ازدواج به دنبال راه‌های بیرونی برای ارضای نیازهای خود باشد، پیامی به ناخودآگاه فرستاده می‌شود که هشدار می‌دهد امنیت شما به خطر افتاده است. دعواها بیشتر می‌شود، استرس دو طرف بالا می‌رود، احساس ناراحتی بیشتری خواهیم کرد، و همسرمان را بیشتر مقصر می‌کنیم. داد می‌زنیم، تهدید می‌کنیم، شکایت می‌کنیم و خیلی وقت‌ها هم دست به عمل می‌زنیم.

 

دلیل آن این است که از درون احساس ترس می‌کنیم. اجازه بدهید سوالی از شما بپرسم، آیا در بچگی پدر و مادرتان با هم دعوا می‌کردند؟ آیا داد‌ و‌ بیداد راه می‌انداختند و هم را تهدید می‌کردند؟ آیا از هم طلاق گرفتند یا همدیگر را تهدید به طلاق کرده‌اند؟ اگر پاسخ شما به هرکدام از این سوالات مثبت باشد، می‌خواهم چند سوال ساده از شما بپرسم.

 

1)‌وقتی این اتفاقات می‌افتاد چند سالتان بود؟ 2)‌وقتی این اتفاق‌ها می‌افتاد چه احساسی پیدا می‌کردید؟ 3)‌آیا پدر و مادرتان با همفکری و به طریقی که به نفع هر دوی آنها بوده مشکلشان را حل می‌کردند و همه چیز آرام می‌شد؟ 4)‌آیا هیچکدام از والدینتان شما را آرام نمی‌کرد یا این خودتان بودید که باید از خودتان مراقبت می‌کردید؟

 

به‌این‌خاطر این سوال‌ها را می‌پرسم چون می‌خواهم کمکتان کنم گذشته‌تان را بعنوان تحربیات کودکی به زمان حال و آنچه مغزتان در حال تجربه است، وصل کنید. این همان احساس تهدید و ناامنی است. می‌بینید، ذهن ناخودآگاهتان نمی‌تواند بین گذشته و حالتان تمایز قائل شود. ذهن ناخودآگاهتان تشخیص نمی‌دهد که دیگر بچه نیستید.

 

تنها راه کاهش استرس و ترس از دست دادن امنیت و آرامش این است که درهای خروج را ببندید. در غیر اینصورت نخواهید توانست روی مشکلات ازدواجتان برای پیدا کردن راه‌حل کار کنید. اگر در یک ازدواج احساس امنیت نباشد، هیچ اعتمادی هم نخواهد بود. و اگر اعتماد نباشد، هیچوقت عشق، پذیرش، آرامش و خوشبختی را تجربه نخواهید کرد. اعتماد لازمه زندگی است و بر‌پایه یک حس امنیت غیرقابل‌ تزلزل ساخته می‌شود.

 

پی‌نوشت: اگر این مقاله برایتان مفید بود، برای شروع دوباره زندگی تشویقتان کرد یا به طریقی کمک حالتان بود، چیز جدیدی به شما یاد داد یا چیزی را که لازم بود به یادتان آورد، حتماً ما را با نظرات خود در جریان بگذارید. همچنین اگر فکر می‌کنید این مقاله می‌تواند به کس دیگری که می‌شناسید و برایتان عزیز است کمک کند، حتماً آن ‌را برای او هم ایمیل کنید.

منبع:مردمان

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 22:46  توسط محمود  | 

پیشگیری فوری از بارداری

 

"

پیشگیری فوری از بارداری

 

لوونورژسترول" عنوان دارویی بسیار کارآمد در مورد پیشگیری فوری از بارداری است، اما با کوله‌باری اما و اگر که متاسفانهکمتر کسی در مورد این دارو اطلاعات لازم را دارد.


در بین داروهای پیشگیری از بارداری، لوونورژسترول از جمله داروهای بسیار موثر به شمار می‌رود.


این دارو که نوعی پروژسترون مصنوعی به شمار می‌رود،با جلوگیری از ترشح گونادوتروپین‌های هیپوفیز قدامی، از تخمک‌گذاری جلوگیری می‌کند.


لوونورژسترول همچنین با تغییر در اندومتر رحم از جایگزینی تخم تشکیل شده در رحم نیز پیشگیری می‌کند و در حقیقیت با دو مکانیسم از وقوع بارداری پیشگیری می‌کند.

 


لوونورژسترول را چگونه باید مصرف کرد؟


یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در مورد مصرف داروهای ضدبارداری فوری، عدم اطلاع خانم‌ها از طرز صحیح مصرف این‌ گونه ترکیبات است و همین مشکل در بسیاری اوقات، سبب بروز بارداری‌های ناخواسته در افراد می‌شود.

 


داروی لوونورژسترول به شکل قرص و هر بسته ی آن دو تایی است. اولین دوز این دارو باید طی 72 ساعت از مقاربت کنترل نشده، مصرف ‌شود. سپس 12 ساعت بعد از مصرف اولین قرص، باید دومین قرص را میل کنید. در این صورت، تا حد زیادی احتمال بارداری را کاهش می‌دهید.

 


البته باید گفت که این دارو باید تحت نظر پزشک و با توصیه ایشان مصرف شود و از مصرف خودسرانه آن باید خودداری نمود.

 


نکات لازم هنگام مصرف لوونورژسترول:


ـ در طول یک ماه، بیش از یک بار از بسته‌های دو تایی لوونورژسترول استفاده نکنید، زیرا باعث ایجاد مشکلات هورمونی بسیاری می‌شود.


ـ نامنظم شدن قاعدگی از جمله شایع‌ترین عوارض دارویی لوونورژسترول به شمار می‌رود.


ـ سردرد، استفراغ، احساس ناراحتی در سینه‌ها، اضافه وزن و خونریزی‌های غیرطبیعی از عوارض دیگر لوونورژسترول به شمار می‌رود.


ـ توصیه می‌شود یک تا دو ساعت پس از مصرف این دارو، یک داروی ضد تهوع هم برای پیشگیری از بروز عوارض ناخواسته آن مصرف شود.


ـ این دارو تا 99 درصد از بروز بارداری‌های ناخواسته جلوگیری می‌کند، اما هرچه زودتر مصرف شود، اثربخشی آن بیشتر است.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:47  توسط محمود  | 

اعتیاد به میل جنسی

 

اعتیاد به میل جنسی

 

اعتـیـاد بـه میل جنسی به عدم توانایی در كنترل و یا به تعویق انداختن تمایلات و فــعالیتهای جنسی اطلاق می گـردد. هنگامی که اعتقادات دینی و مذهبی در یک فرد کم است یا اصلا وجود ندارد و در خانواده وی مشکلات فراوان تربیتی و اجتماعی وجود دارد فرد خود را به دست شیطان سپرده و دچار بی بند و باری شده برای رهایی از فشارهای روحی و عصبی دست به اعمال بسیار خطرناکی میزند که اعتیاد به سکس یکی از آنها است.

 

سكس و اندیشدن به آن افكار معتاد را تحت سیـطره خـود قرار میدهـد و نـیـاز بـه انـگیـخـتـگـی جنـسی جـای نـــیاز بـه صمیمت را میــگیرد. استرس یـك عامل برانگیزنده و تشدید كننده این اختلال است. در واقــع فـــرد مـــعتاد از طریق سكس آلام عاطفی و عـقـده هـای روانــی خود را تسكین می دهد.

 

باید توجه داشت كه نباید اعتیاد بــه ســكـس را بـــا شــهــوت جنسی قوی اشتباه گرفت. فرد معـتاد به سـكس ممكن است دارای شـهـوت جـنـسـی اندكی باشد و این اعتیاد در هر دو جنس زن و مـــرد مشاهده می گردد.

 

در واقع با ارضـاء جــنسی به فرد احساس سرخوشی در پی آزادسـازی آدرنـالـیـن و آنـدومـرفیـنـها دست داده و وی را موقتا تسكین میدهد. اما فرد معتاد از رابـطـه جـنـســی خود لذت چندانی نمی برد زیـرا پــس از آن دچــار احساس گناه و شرمساری میگردد. این معضل در جوامع غربی و جوامعی که ارزشهای دینی نادیده گرفته میشود بیشتر است.

 

 

علایم اعتیاد به مسایل جنسی:

 

1- دارا بودن شریك جنسی متعدد بدون تعهد.

 

2- رابطه جنسی بطور همزمان با چندین نفر و یا تعویض مرتب شریك جنسی.

 

3- خود ارضایی وسواسی و مفرط.

 

4- آزار جنسی و تجاوز جنسی دیگران.

 

5- روسپیگری و یا استفاده از آن.

 

6- اقدام به برقراری روابط جنسی مخاطره آمیز.

 

7- استفاده مداوم از تصاویر، مجلات و فیلمهای س ك سی.

 

8- بی اعتـنـایی و یـا قـربـانـی كـردن فـعــــالیتهای مهم اجتماعی، خانوادگی، شغلی و تفریحی بخاطر فعالیتهای جنسی.

 

9- تلاش بی وقفه و بی ثمر در محدود كردن افكار محرك جنسی.

 

10- كاهش معنویت و نقض مداوم سیستم ارزشی فرد.

 

11- شهوت جنسی مفرط و بیش از اندازه به مسایل جنسی اندیشدن.

 

12- ارضاء جنسی از طریق مشاهده دیگران، عریان گرایی و ارتـكاب بـه كــــودك آزاری و تجاوز جنسی.

 

13- تداوم به اعتیاد بدون توجه به عواقب منفی همچون مشكلات مالی، بــخطر افتادن سلامتی و از هم گسستگی روابط فرد.

 

 

مراحل اعتیاد به میل جنسی:

 

1- اشتغال فكری مداوم: تـفـكـرات، تـجـسـمات و خـیـالبــــافی های پیوسته در مورد موقعیتها، منظره ها و فعالیتهای جنسی.

 

2- ارجحیت بخشیدن: یك فعالیت و یا موقعیت جنسی مرجح مـعـمـولا الـگـو و بـصورت رفتار كلیشه ای در می آید.

 

3-وسواس: اقدام به فعالیت جنـسی مـرجـح بـدون تـــوجه به عواقب منفی و تمایل به متوقف ساختن آن.

 

4- احساس ندامت: احساس گناه و شرم بر سر نـاتـوانـی در كنـترل رفتار خود.

 

 

درمان اعتیاد جنسی:

 

1- آموزش نحوه ارضاء تمایلات جنسی بطور سالم و طبیعـی (ازدواج در افراد مجرد).

 

2- مشاوره فردی.

 

3- بازسازی روابط از هم گسسته فرد.

 

4- آمــوزش تكنیكهای غلبه بر استرس.

 

5- افزایش اعتقادات دینی و مذهبی.

 

اما گام نخست درمان پذیرش فرد به اعتیاد و تمایل فرد به ترك آن میباشد.

منبع:forum.iraniuser.com

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:45  توسط محمود  | 

روابط زناشويی در دوران بارداری

 

روابط زناشويی در دوران بارداری

 

معمولا زوجین طی بارداری تغییراتی را در روابط بین فردی خود تجربه می‌کنند که یکی از آنها مربوط به روابط زناشویی است.


این روابط در بارداری می‌تواند تحت تاثیر عواملی قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به شیوه رابطه زناشویی زوجین قبل از بارداری و همچنین مفهوم روابط زناشویی در نظر زوجین، وضعیت سلامت جسمی و روانی و عوارض دوران بارداری، باورها و ویژگی‌های فرهنگی زوجین، نحوه برخورد آنها با تغییرات فیزیکی زنان طی بارداری و در ضمن ترس از صدمه به جنین در زمان نزدیکی اشاره کرد.


در بارداری محدودیت‌هایی جهت نزدیکی وجود دارد که عبارت‌اند از:

 

سابقه سقط یا تهدید به سقط یا زایمان زودرس

سابقه انقباضات خودبه‌خودی رحمی، خون‌ریزی و یا پارگی زودرس پرده دور جنین

نارسایی دهانه رحم و همچنین تعداد زایمان‌های متعدد

چهار تا شش هفته آخر بارداری

سابقه فشار خون بارداری

برخی موارد دیگر که توسط پزشک یا ماما عنوان شود.

 

به‌رغم موارد بالا، اگر بارداری طبیعی باشد و پزشک یا ماما مانعی برای نزدیکی زوجین عنوان نکند روابط بلامانع است و در سه ماهه سوم با نظر پزشکی که بارداری را پیگیری می‌کند نیز می‌تواند ادامه یابد. هر چند در بارداری به خصوص ماه‌های آخر باید پوزیشن و وضعیت مناسبی در حین نزدیکی در نظر گرفته شود که به شکم زن باردار فشاری وارد نیاید.

 

شاید بعضی خانم‌ها در حین بارداری به خصوص سه ماهه اول با کاهش میل جنسی روبه‌رو شوند که در برخی متون این مساله را به خستگی و تهوع ناشی از مراحل اولیه رشد جنین و جفت نسبت می‌دهند.


در برخی از خانم‌ها این مساله درست برعکس اتفاق می‌افتد و به افزایش تمایلات جنسی زن در سه ماهه اول منجر می‌شود. به‌طور کلی اگر منعی برای رابطه جنسی در بارداری نیست تعامل و تماس لازم است و نوازش کردن خانم‌ها در دوران بارداری به آرامش فکری و روانی آنها کمک می‌کند و موجب می‌شود فرزند شادتری به دنیا بیاورند و پس از زایمان نیز زودتر به زندگی زناشویی خود بازگردند.

 

بعد از تولد فرزند نیز عموما چند هفته (4 تا 6) طول می‌کشد تا مادران بتوانند در کنار رسیدگی به نوزاد خود را برای رابطه جنسی آماده کنند، به‌خصوص در اوایل رشد بچه ممکن است زوجین حریم خصوصی نداشته باشند تا احساسات جنسی خود را بروز دهند. توصیه می‌کنم حتما به حفظ این حریم خصوصی در هر مرحله از زندگی بپردازید تا زندگی جنسی و به دنبال آن سایر نقاط زندگی مشترک را با نشاط در کنار هم طی کنید.

 

منبع:salamat.ir

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:43  توسط محمود  | 

بررسی اختلالات جنسی زنان

ناظران اجتماعی، روان‌شناسان و رفتارشناسان جنسی شیوع فحشا و رواج رفتارهای جنسی خشونت‌آمیز در جامعه را به عنوان یکی از پیامدهای تابوسازی از روابط جنسی بررسی می‌کنند و از همین منظر است که ننگ اجتماعی بر امور جنسی افراد را نمی‌توان نادیده گرفت. در جامعه ما سال‌هاست که حرف زدن از رابطه جنسی نه‌تنها در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع است بلکه حتی در آموزش‌های پیش از ازدواج هم که چند سالی است باب شده، تنها اتفاقی که نمی‌افتد «آموزش» است. در چنین وضعیتی، مثل هر اعمال محدودیت دیگری، روشن است که زنان سهم بیشتری

خانم "دکتر عفت‌السادات مرقاتی خویی"  چه زمانی به زنان توصیه می‌کنید که به متخصص رفتارشناس جنسی – سکسولوژیست – مراجعه کنند؟ به عبارت دیگر با دیدن چه نشانه‌هایی زنان باید به فکر درمان جنسی خود یا همسرشان بیفتند؟
ما یکسری اختلالات جنسی داریم و یکسری مشکلات جنسی که این دو با هم متفاوت‌اند و آنچه من شخصا از تجربه کاری خودم دریافته‌ام این است که مشکلات جنسی در بیشتر موارد بر اختلالات جنسی غلبه دارند. برای مثالزنی که دچار کم‌میلی جنسی یا در ارگاسم بیولوژیک مشکل دارد یا مردی که مبتلا به اختلال در نعوظ است؛ همه اینها مواردی است که در حوزه اختلالات جنسی می‌گنجد و توصیه جدی می‌شود که در این موارد افراد به سکس‌تراپیست یا درمانگر جنسی مراجعه کنند یا به سکسولوژیستی با پیشینه مدیکال و اختلالات خود را درمان کنند. اما عموما بین 3 تا 5 درصد ممکن است افراد از این اختلالات رنج ببرند و باید گفت این آمار نسبت به تعداد کسانی که از مشکلات جنسی رنج می‌برند واقعا رقم زیادی نیست. آنچه در این بحث بیشتر مورد نظر من است لزوم توجه زنان به مساله مشکلات جنسی است که بعضا به دلیل بی‌توجهی ممکن است به اختلال هم تبدیل بشوند یا تنفر و بی‌میلی جنسی تولید کنند در حالی که این مشکلات اگر نزد متخصص رفتارشناس جنسی برده شود و مورد بررسی دقیق حرفه‌ای قرار بگیرد، خیلی وقت‌ها قابل حل است و زن و شوهر خواهند توانست به رضایت جنسی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای زندگی مشترک دست پیدا کنند.
با این تفسیر، آنچه اغلب از آن با عنوان «سردمزاجی» نام برده می‌شود و گفته می‌شود در زنان هم شایع‌تر از مردان است در کدام دسته است؟ اختلالات یا مشکلات جنسی؟
این هم در گام اول می‌تواند یکی از مشکلات جنسی باشد که بی‌توجهی به آن اختلالات جدی در پی دارد. مثلا مردی با همسر خود به من مراجعه می‌کند و می‌گوید همسرم بی‌میلی جنسی دارد یا سردمزاج است و من در رابطه زناشویی ارضا نمی‌شوم یا زنانی هستند که خودشان مراجعه می‌کنند و درباره خودشان معتقدند که از سردی مزاج در رابطه زناشویی رنج می‌برند اما به شما عرض می‌کنم که در بسیاری از موارد تنها در یک بررسی که کمتر از دو ساعت هم وقت نمی‌گیرد، درمی‌یابیم که اتفاقا این خانم بسیار نرمال است اما در ارتباط زناشویی خود با همسرش به هزار و یک دلیل که بعضی‌شان می‌تواند ناخودآگاه هم باشد سردی بروز می‌دهد. مثلا ممکن است این زن نارضایتی‌های انباشته‌شده‌ای از شوهر خود داشته باشد یا به دلایل متعدد دیگر از جمله ارزشگذاری یا نوع فرهنگ و تربیت خود را یک موجود جنسی نمی‌بیند بلکه بیشتر به عنوان یک «ابزار» رفتار می‌‌کند. در برخی زنان ما متاسفانه تنها چیزی که اولویت ندارد مساله جنسی است. این زنان خود را یک موجود جنسی نمی‌بینند و بنابراین به نیازها و احساسات جنسی خود هم بی‌توجه هستند.
چرا این قبیل مشکلات مرتبط با هویت جنسی در زنان بیشتر از مردان ست؟
دستکم در جوامعی که به لحاظ فرهنگی مرد و خواسته‌ها و نیازهایش را در اولویت قرار می‌دهند، این طور است. البته نمی‌توان مدعی شد که در جواع پیشرفته و بازتر که رابطه جنسی از شکل یک تابو خارج شده هم هیچ مشکل جنسی‌ای وجود ندارد. اما در مجموع علت اینکه مردان تا این حد جنسی معرفی می‌شوند این است که به مردان آموخته شده و مردان کاملا باور و قبول دارند که باید از نظر بیولوژیک ارضا شوند و این حق آنهاست. حق آنهاست که ناکام نباشند و ازدواج می‌کنند تا رابطه جنسی فعال و کامیابی داشته باشند. همه این تفکراتی که مردان در زمینه مسائل جنسی دارند به دلیل نوع آموزش و برخورد خانوادگی و اجتماعی متفاوتی است که از آن برخوردار می‌شوند. زنان هم باید به پتانسیل‌های خود دست پیدا کنند و ظرفیت‌ها، توانایی‌ها، خواسته‌ها و نیازهای طبیعی خود را بشناسند و درست مثل مردان برای برآورده شدن آنها تلاش و مشارکت کنند. البته با وجود همه اینها هستند کسانی که واقعا بی‌میلی جنسی دارند و این عارضه به هر حال در چند درصدی از زنان و حتی مردان وجود دارد و آن هم بازمی‌گردد به سوابق و تجربیات آنها، نوع تربیت و به‌خصوص روند مذهبی آنها. در جوامعی که مذهب مانور شدیدی روی مسائل، از جمله مساله جنسی می‌دهد ممکن است چنین نتایجی حاصل شود.
با وجود توضیحات شما و با وجود آنکه می‌دانیم مردان اغلب کمتر از زنان از مشکلات مرتبط با هویت جنسی رنج می‌برند اما سردی و بی‌میلی جنسی به هر حال در مردان هم وجود دارد و مردانی هم هستند که کارکرد جنسی فعال و راضی‌کننده برای همسران خود ندارند. در این موارد چه باید کرد.
حق باشماست. می‌دانید که در این زمینه‌ها اغلب در ایران کار تحقیقاتی بسیار کم انجام شده یا اصلا انجام نشده است. با این حال اگر نخواهم بگویم که بی‌میلی جنسی در مردان ایرانی شایع است، دست‌کم می‌توانم بگویم که بسیاری از زنان به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که شوهران ما بی‌میلی جنسی دارند. قبل از هر چیز توصیه می‌کنم زنانی که چنین مشکلی با همسر خود دارند حتما به پزشک متخصص مراجعه کنند و مشکل خود را بگویند، چراکه این اقدام به نفع روابط زناشویی آنها تمام خواهد شد. اما در توضیح دلایل بی‌میلی جنسی در مردان باید گفت اگر هیچ بیماری زمینه‌ای مثل بیماری ‌ام اس، دیابت یا بیماری‌هایی از این قبیل وجود نداشته باشد و فرد هم مصرف‌کننده شدید سیگار و الکل نباشد و اعتیادی هم به هیچگونه مواد مخدر نداشته باشد، بی‌میلی جنسی او می‌تواند دلایل روانی داشته باشد و نه الزاما جسمی. دلایل جسمی را معمولا بسیار راحت‌تر می‌توان کشف و حتی درمان کرد اما درباره رنج‌ها یا مشکلات روحی و روانی کار حساس‌تر است. مردی که دچار بی‌میلی جنسی است ممکن است تحت استرس شدید قرار داشته باشد یا از وجود مشکلاتی در درون خانواده رنج ببرد. همین که مردان تنها مسوول اداره خانواده‌ها باشند و تنها کسی باشند که بار مشکلات اقتصادی را بر دوش می‌کشند استرس زیادی به آنها تحمیل می‌کند که می‌تواند حتی بر کارکرد جنسی‌شان هم تاثیر مخرب بگذارد. رنج‌های عصبی، اختلافات خانوادگی، خستگی مفرط و مسائل شایع دیگری از این قبیل هم می‌توانند مردان را دچار بی‌میلی جنسی کنند. یک مساله دیگر هم وجود دارد و آن عملکرد ابزاری برخی خانم‌ها در روابط زناشویی است که اغلب مردان را شاکی می‌کند. این قبیل مردان به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند خسته شدیم از اینکه همسرمان هیچ فعالیتی در رابطه جنسی نمی‌کند و منفعل است. عدم شراکت زنان در رابطه و فرآیند جنسی مردان را کم‌کم سرد می‌کند زنی که فعال نباشد از نظر روانی نمی‌تواند همسر خود را راضی کند. این زن خود را به عنوان ابزار پذیرفته و ابزارها هم می‌دانید که تا حدی کارکرد دارند و گاه حتی ممکن است کاملا قابل استفاده نباشند. این ابزار ممکن است خسته باشد و همسر خود را پس بزند و این پس زدن‌های مکرر سبب می‌شود که مثلا پس از 10 سال مرد کاملا دچار بی‌میلی جنسی شود و رابطه زناشویی بین زوج کاملا قطع شود. زمانی که این پروسه به صورت مشارکتی مدام تکرار نشود، سردی و بی‌میلی جنسی افزون و افزون‌تر خواهد شد.
در این زمینه شاید پرسش دیگری هم برای زنان مطرح باشد. اغلب درباره شروع‌کردن رابطه جنسی، در منابع اندکی که وجود دارد بحث‌‌های زیادی می‌شود و اغلب هم بحث‌ها ناظر بر این است که چرا زنان از شروع کردن رابطه بیم دارند و چرا به ندرت این اقدام را می‌کنند؟ شاید خود این امر هم در بی‌میلی جنسی شوهران تاثیر داشته باشد.
شروع کردن رابطه جنسی بسیار مهم است. هر کس که این رابطه را شروع کند لازمه‌اش تصورات و افکار جنسی تز قبل است این بازی فرد شروع‌کننده خواهد بود چراکه برانگیختگی طبیعی با روابط زناشویی موفق‌تر همراه خواهد بود اما اینکه چرا زنان نمی‌خواهند برنده این بازی باشند و نمی‌خواهند آغازگرش باشند از نگاه من به عوامل متعدد فرهنگی، روانی، آموزشی و اجتماعی بازمی‌گردد. عامل اجتماعی در این زمینه بسیار قوی‌تر از عوامل جسمی و پزشکی است. خیلی از زنان ما متاسفانه هنوز بدن خود را کشف نکرده‌اند و حساسیت‌ها و خواسته‌های خود را نمی‌شناسند. خیلی از زنان ما متاسفانه خیلی پیش از آنکه خود را بشناسند و اصلا رابطه جنسی را بشناسند وارد ازدواج می‌شوند و با این آموزه سنتی هم وارد ازدواج می‌شوند که «وظیفه» دارند درخواست‌همسر خود را لبیک بگویند در حالی که این درک درست نیست و زنانی که هویت خود را شناخته‌اند می‌دانند که رابطه جنسی تنها «درخواست» همسر آنها نیست بلکه یک ربطه پنجاه پنجاه است و حتی می‌توانم بگویم رابطه‌ای است که هر دو شریک جنسی باید در آن صدردرصد باشند و هر دو صددرصد حق دارند برای اقدام به رابطه و داشتن یک رابطه سالم فیزکی و روانی. مشکل اینجاست که زنان خود را در رابطه جنسی محق نمی‌دانند و برای همین هم اغلب از شروع رابطه سر باز می‌زنند یا واهمه دارند.
اعتقادات و باورهای سنتی غلط و نازلی هم درباره رابطه جنسی با همسر هنوز در میان بخش بزرگی از زنان ما رایج است. مثلا بعضی زنان از رابطه جنسی به عنوان حربه‌ای برای تحقق درخواست‌هایشان بهره می‌برند. این برخورد با موضوع در درازمدت چه تاثیری می‌تواند بر رابطه زناشویی داشته باشد؟
بله از این نوع اعتقادات متاسفانه هنوز به صورت سنتی در میان زنان ما وجود دارد و گاه زنان گمان می‌کنند این رفتارها سبب می‌شود که بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و حتی این روش‌ها را به دیگران هم توصیه می‌کنند که به عنوان یک متخصص رفتارشناسی جنسی باید بگویم مطلقا غلط و آسیب‌رسان است. وقتی شما مساله پاداش و کیفر را بر رابطه خود سوار می‌کنید؛ به هنگام دادن پاداش ناگزیر هستید از نیازهای خود فراتر بروید و به هنگام کیفر دادن هم ناگزیر از خود خشم نشان خواهید و این روند رابطه را مختل می‌کند و از آفت‌های ارتباط جنسی بین زوجین است.
خانم دکتر نقش گفت‌و‌گو در رابطه زناشویی چیست و آیا اینکه توصیه می‌شود زن و مرد درباره نیازها و علاقه‌های خود با هم حرف بزنند؛ الزاما در کیفیت رابطه آنها موثر است؟
روشن است که در برقراری هر گونه ارتباطی، گفت‌و‌گو یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که ما در اختیار داریم و اساس بهترین نوع ارتباط، ارتباط کلامی است. در رابطه جنسی هم زن و شوهر بهتر است و بلکه شاید بتوان گفت «باید» با هم گفت‌و‌گو کنند و از نیازها و خواسته‌ها و علایق هم در این رابطه باخبر شوند. زن و مرد برای اینکه بتوانند رضایت جنسی یکدیگر را تامین کنند حتما باید هم حرف بزنند و تجربه من به عنوان یک متخصص در طول تمام این سال‌ها نشان می‌دهد که رابطه جنسی فعال، پویا و سالم میان زن و شوهرها از هیچ طریق دیگری به‌جز گفت‌و‌گو به دست نمی‌آید اما متاسفانه در فرهنگ عمومی جامعه ما به‌خصوص به زنان آموخته شده که نباید درباره نیازهای جنسی خود و خواسته‌های خود در رابطه جنسی با همسرشان صحبت کنند و همانطور که شما هم نام بردید اسم این «اشتباه» را هم گذاشته‌اند «حیا» و «شرم». این موضوع در فرهنگ ما متاسفانه تا آنجا ریشه دوانده که نه‌تنها زنان و مردان پس از ازدواج حرفی درباره روابط جنسی خود با هم نمی‌زنند بلکه حتی قبل از ازدواج هم اغلب تنها مساله‌ای که اصلا درباره آن حرفی زده نمی‌شود و اصلا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد تمایلات و خواسته‌های جنسی طرفین است. در تمام خانواده‌های ایرانی به هنگام ازدواج دو جوان همه چیز از جوانب مختلف حتی‌الامکان سنجیده می‌شود و دو خانواده و دو جوان درباره تناسب خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و سنخیت فرهنگی با یکدیگر بررسی‌های مفصل می‌کنند اما تنها چیزی که اصلا درباره حرف زده نمی‌شود، رابطه جنسی است. در حالی که اهمیت این مساله تا حدی است که گاه حتی ممکن است دو نفر از هر نظر برای هم مناسب باشند اما از نظر جنسی تناسبی با هم نداشته باشند و همین امر سبب مشکلات متعددی در رابطه آنها و حتی شکست مطلق این رابطه بشود.
این اشاره شما سوال ثانویه‌ای تولید می‌کند. اینکه می‌فرمایید تمام رابطه جنسی فقط عمل جنسی نیست، به چه معناست و آیا عمل جنسی از نگاه شما به عنوان یک رفتارشناس جنسی تعریفی گسترده‌تر از تعریف معمول و مرسوم آن دارد؟
اتفاقا این پرسش بسیار خوبی است که من اغلب برای بیمارانم هم آن را توضیح می‌دهم و به‌خصوص خانم‌ها خوب است که در این مورد اطلاعات بیشتری داشته باشند. ما برای شروع این فرآیند نیاز به یک‌سری محرک‌ها داریم. اما این مرحله واقعا تمام رابطه جنسی نیست بلکه بیشتر جنبه تکمیل این رابطه را دارد و در حقیقت آمیزش «هدف» نیست بلکه تنها تکمیل‌کننده رابطه جنسی است. زن و شوهر ممکن است رابطه خیلی خوبی را هم شروع کنند اما الزاما این رابطه به آمیزش ختم نشود. این رابطه می‌تواند در قسمت‌های خود بسیار خوب باشد اما طرفین یک قسمت آن را با توافق حذف کرده باشند. دلیل این حذف هم می‌تواند مسائل متعددی باشد از جمله نداشتن وقت یا مسائل دیگری از این دست. به هر حال ارگاسم بیولوژیک تنها یک قسمت از رابطه جنسی و آمیزش است و اهمیت آن حتی از ارگاسم روحی کمتر هم هست.
منظور از ارگاسم روحی چیست و آیا مستقل از وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی وجود دارد؟
ممکن است زن یا شوهر از نظر روانی به ارگاسم برسند یعنی رضایت جنسی برای آنها حاصل شود و این امر، عرض کردم حتی بدون آمیزش جنسی هم ممکن است. من موارد بسیاری از بیماران مراجعه‌کننده را داشته‌‌ام که زن و شوهر حتی با وجود آمیزش هم به ارگاسم نمی‌رسند و با وجود آنکه بحث شما بیشتر ناظر بر زنان و اطلاعات جنسی آنهاست اما لازم می‌دانم این نکته را هم بگویم که متاسفانه در این زمینه به مردان ستم شده است و خوب است که زنان این را بدانند تا از بسیاری از مشکلات در خانواده‌ها جلوگیری شود. در این زمینه به‌خصوص اغلب مردان مورد ظلم واقع شده‌اند و از آنجا که علایم بیولوژیک ارگاسم در مردان کاملا مشهود است، همیشه به نظر رسیده که مردان مشکلی در این زمینه ندارند. این در حالی است در موارد متعدد مردانی هستند که در رابطه با همسر خود شکایت می‌کنند که اگرچه به علایم بیولوژیک ارگاسم می‌رسند اما از نظر روانی لذت نمی‌برند و این امر بسیار مهمی است. این دسته از مردان اغلب از همسران خود و بروز ندادن احساسات از سوی آنها گلایه دارند. بنابراین می‌بینید که خلاف اعتقادات عامه، مرحله نهایی آمیزش جنسی، همه آن یا حتی مهم‌ترین بخش آن نیست.

بعضی از زنان پرسش‌هایی درباره استاندارسازی از تعداد روابط جنسی خود با همسرانشان در طول زمان مشخص دارند و می‌خواهند بدانند آیا شما دفعات معینی از رابطه را مثلا در طول یک ماه یا هفته توصیه می‌کنید و آیا نداشتن چنین برنامه‌ای می‌تواند در رابطه آنها با همسرانشان مشکل‌آفرین باشد؟

اتفاقا نکته بسیار مهمی است و خیلی از کسانی هم که به من مراجعه می‌کنند در این‌باره سوال دارند. ببینید رابطه جنسی استاندارد و تناوب از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد و اگر زن و مرد نوآوری‌ها و پتانسیل‌های خود را به کار بگیرند خود به خود پیش خواهد آمد و اساسا بهتر است هر وقت خودش پیش می‌آید اتفاق بیفتد. کلیشه‌ای کردن رابطه جنسی نوعی محدود کردن آن است. تعیین زمان برای آن مثلا شب‌های تعطیل، فلان ساعت و الزاما در محلی مشخص نوعی برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کردن برای این نیاز است که آن را از حالت طبیعی خارج می‌کند و حتما زوجین با نارضایتی از رابطه بیرون خواهند آمد. بنابراین بهتر است اجازه دهیم رابطه خودجوش باشد. تقاضای جنسی بستگی به افراد دارد. ممکن است اشتهای جنسی افراد با هم تفاوت داشته باشد و درخواست یکی از زوجین از دیگری بیشتر باشد.اما ما معمولا راهکارهایی داریم که نیازها و درخواست‌های زن و شوهر را به هم نزدیک کنیم. توجه داشته باشید که عرض کردم «نزدیک» کنیم نه اینکه «عین هم» کنیم. در ضمن به زن یا مردی که تناوب برانگیختگی‌اش کمتر است توصیه می‌کنیم که خودش شروع‌کننده رابطه باشد. به این ترتیب تناوب برانگیختگی فرد هم بیشتر خواهد شد و مثلا ظرف مدتی کوتاه ممکن است از 10 روز به یک هفته برسد.
با توجه به اینکه در کشور ما مراکز آموزش جنسی بسیار محدوداند یا اصلا وجود ندارند و آموزش‌های پیش از ازدواج اغلب از شدت پیش پا افتادگی خنده‌دارند، توصیه شما برای زنان و شوهرانی که می‌خواهند بیشتر درباره رابطه جنسی بدانند و روش‌های تازه‌تری را بیاموزند چیست؟
همانطور که گفتید در کشور ما چنین مراکزی وجود ندارد. من در جاهای دیگر دنیا با این مراکز مواجه شده‌ام اما در ایران هنوز متاسفانه ضرورت آموزش در زمینه ارتباط جنسی درک نشده است. به هر حال برای برقراری رابطه جنسی روش‌های بسیاربسیار زیاد و متنوعی وجود دارد که خوب است اگر زوجین بیاموزند اما همین جا می‌خواهم نکته‌ای را هم متذکر شوم و آن اینکه حتی آموزش کامل این روش‌ها هم نمی‌تواند همه ظرفیت‌های رابطه جنسی را به شما بدهد. خیلی‌ها به من مراجعه می‌کنند و می‌پرسند که آیا برای آموزش خوب است که مثلا برخی فیلم‌های به اصطلاح آموزش‌دهنده را ببینند اما من توصیه نمی‌کنم چون آن روش‌ها تولید کلیشه می‌کنند و مضرات بعدی دارند. آنچه ما تلاش می‌کنیم انجام دهیم این است که با مهارت‌آموزی به زوجین یادآوری کنیم که گفت‌و‌گو و ارتباط کلامی تا چه حد در این رابطه نقش حیاتی دارد و اگر زن و مرد پتانسیل‌های خود را کشف کنند و از آن بهره ببرند و خود را برزو بدهند تا چه حد می‌توانند رابطه خود را ارتقا دهند. این حتی در نظریه‌های رفتار جنسی هم هست که زن و مرد با استفاده از نوآوری‌های خود به قدری می‌توانند در رابطه جنسی نوآوری تولید کنند که به هیچ‌وجه این رابطه کلیشه نخواهد شد و در هر بار رابطه جنسی می‌تواند متفاوت باشد و حتی می‌تواند با ساعت یا روز قبل از خود متفاوت باشد و این چیزی است که قابل پیش‌بینی از سوی آموزشگران نیست. هر فردی اگر خوب عمل کند، نوآوری‌هایی می‌تواند داشته باشد که برای خودش هم تازگی خواهند داشت چه برسد به همسرش. زنان می‌توانند خود را در رابطه زناشویی از نوکشف کنند. از همین منظر است که من این جمله را که هرچه از عمر رابطه جنسی دو نفر بگذرد ممکن است میل جنسی بین آن دو کم شود رد می‌کنم و برعکس این رابطه می‌تواند هر چه که می‌گذرد شکوفاتر و بهتر شود. ضمن اینکه تاثیر بهبود این رابطه بر سلامت کلی خانواده و ازدواج افراد هم غیرقابل انکار است تا آنجا که بین 50 تا 70 درصد نارضایتی‌های زناشویی به نحوی با نداشتن رابطه جنسی خوب در ارتباط است. این رابطه اگر به درستی برقرار شود می‌تواند یک تقویت‌کننده بسیار موثر برای ازدواج ما باشد و نارضایتی‌ها و حتی آمار طلاق را کاهش دهد.
در بعضی منابع تحقیقاتی که درباره روابط جنسی موجود است اشاره شده به اینکه رابطه جنسی سالم و مستمر می‌تواند تاثیر زیادی بر سلامت جسمی افراد داشته باشد و محرومیت از آن می‌تواند سلامت جسمی را کاهش دهد. مثلا من در یکی از این منابع خواندم که آمار مرگ‌و‌میر در میان کسانی که روابط سالم و رضایت‌بخش جنسی دارند به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کند. شما این را تایید می‌کنید؟
البته. تحقیقات زیادی در جهان در این مورد شده و مثلا درباره مردان تحقیقات نشان می‌دهد که آمار سکته قلبی در مردانی که ارتباط سالم و متناوب جنسی دارند کمتر است. این تحقیق برای مثال در کشورهای پیشرفته و در طول 20 سال انجام شده است. به هر حال رابطه جنسی و اثرات بیولوژیک آن در سلامت جسمی بسیار موثر است؛ چه برای زنان و چه برای مردان.
این روزها شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای امکان مرور تصاویر اروتیک را به کاربرانشان می‌دهند و اغلب هم مردان توجه جدی به این تصاویر دارند. آیا این امر می‌تواند آسیب‌زا باشد؟
این مساله که خیلی هم شیوع پیدا کرده می‌تواند آفت یک رابطه زناشویی باشد. ما به‌خصوص در سال‌های آغازین رابطه جنسی به هیچ‌وجه متریال اروتیک یا تحریک‌کننده از جمله کتاب، مجله یا فیلم و عکسی را توصیه نمی‌کنیم. در یک ارتباط سالم برانگیختگی باید به تحریک همدیگر باشد و اگر به وسیله ابزار مصنوعی انجام شود، تخیلات فرد که بسیار در مساله جنسی مهم هستند جایگاه خود را از همسر به آن ابزار مصنوعی می‌دهد و به تدریج تمام ذهن را تسخیر می‌کند و کم‌کم عامل تحریک جای خود را می‌دهد به ابزار اروتیک. اینچنین می‌شود که شریک جنسی به مرور زمان گلایه می‌کند که همسرم توجه و علاقه‌ای به من نشان نمی‌دهد. این البته بی‌علاقگی نیست بلکه جای تحریک همسر را تحریک از طریق این ابزارها پرکرده است و گاه حتی با خودارضایی همراه است که آسیب بسیار جدی به روابط زن و شوهر وارد می‌سازد. در صورت بروز چنین اتفاق‌هایی به زن و شوهرها توصیه می‌شود که حتما به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنند تا از عوارض جدی آن پیشگیری کنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:38  توسط محمود  | 

راههای محبت به همسر

 

به همسرتان محبت کنید . محبت کردن زمان و مکان خاصی را نمی طلبد. برای محبت کردن به همسر راه‌های متفاوتی وجود دارد . ما در زیر به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم :

- زود به زود برایش اس ام اس های رمانتیک و عشقولانه بفرستید.

- با میس کال (تک زنگ) به او نشان می دهید که در آن لحظه به یادش بوده اید و به او فکر می کردید.

- در حضور دیگران به او احترام بگذار از خوبی‌هایش تمجید کن.

- برای هم میوه پوست بکنید.

- باهم در یک بشقاب غذا بخوربد.

- همدیگر را با الفاظ رمانتیک صدا کنید، عزیزم، خانومی، آقایی، ...جان و ... .

- موقع پیاده روی دست همدیگر را بگیرید و به گرمی بفشارید.

- در جمع و میهمانی به او بیشتر از سایرین توجه کن.

- در مناسبت‌های خوب زندگی، مانند سالروز ازدواج یا تولد و غیره با دادن هدیه و نوشتن مطلبی کوتاه ابراز عشق و علاقه کن.

- سعی کن حال و احساس او را درک کرده و بعد حرف بزنید. مثلا اگر حالش خوب است، بگو امروز خوشحال به نظر می‌رسی و یا اگر سرحال نبود بگو «فکر می‌کنم خسته هستی».

- سعی کنید، رفتارتان مثل روزهای اول آشنایی باشد. نخستین روزهای آشنایی را همواره به یاد داشته باشید.

- به کارهای منزل رسیدگی کن و اگر چیزی احتیاج به تعمیر دارد انجام بده و از او بپرس، کاری هست که بتوانید انجام دهید.

- صمیمیت را چاشنی زندگی کنید و به جای اینکه در مقابل یکدیگر بایستید به موازات یکدیگر حرکت کنید و به «ما شدن» بیندیشید. بال پرواز یکدیگر باشید.

- وقتی کاری برایتان انجام می‌دهد ، تشکر خود را بیان نما.

- با هم طوری صحبت کنید که از خواسته‌های یکدیگر به خوبی آگاه شوید.

- از همدیگر نظرخواهی کنید.

- به کارهای روزانه‌اش علاقه نشان بده، و از کارهایی که انجام می‌دهد سوال کن.

- سعی کنید در بیرون رفتن از منزل، لباس هر دوی شما مرتب و شیک باشد.

- سفرهای کوتاه (پارک، کوه، جنگل و ... ) در زندگی ترتیب دهید.

- بدون هیچ مناسبتی برایش هدیه تهیه کن.

- از محل کار به او تلفن بزن، حالش را جویا شو، به خصوص در شرایطی که بیمار است و یا اگر خبر جالب و خوشایندی دارید.


- اگر ناراحت است به احساسش احترام بگذار.

- وقتی خسته است به او کمک کن.

- هر وقت به تنهایی احتیاج دارید و می‌خواهید با خودتان خلوت کنید، به او بگو که می‌خواهی مدت کوتاهی تنها باشی و به زودی پیش او خواهی بود.

- وقتی که دیگر نیازی به تنهایی نبود و پیش او بودید، با بیانی صمیمانه به او علت ناراحتی خود را بگو و او را مطمئن ساز که تقصیری متوجه ی او نبوده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:28  توسط محمود  | 

ده اصل مهم در مورد رابطه جنسی

نویسنده : دکتر باقرزاده

رابطه جنسی یکی از مهمترین ابعاد ارتباطی بین زن و مرد می باشد( بعد اقتصادی،بعد عاطفی ، بعد فکری، بعدجنسی) و مسئله عجیب و غریب و چندش آور نیست که خانواده ها نسبت به آن بی توجه باشند.
متاسفانه بسیاری از خانواده ها در آموزش این مسئله به فرزندان خود کوتاهی می کنند .

**ده اصل مهم در مورد رابطه جنسی

۱- رابطه چنسی یکی از ابعاد ارتباطی بین زن و مرد می باشد( بعد اقتصادی،بعد عاطفی ، بعد فکری، بعدجنسی) و مسئله عجیب و غریب و چندش آور نیست که خانواده ها نسبت به آن بی توجه باشند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها در آموزش این مسئله به فرزندان خود کوتاهی می کنند.

۲- خانمها توجه کنند رابطه جنسی یک قسمت از رابطه زن و مرد هست و قسمت شروع هم می باشد پس راجع به آن واقع بین باشیم . آقایان هم توجه کنند که رابطه جنسی تنها رابطه بین زن و مرد نیست .

 -۳ ارتباط جنسی یک رفتار است ولی پانتومیم نیست و ما باید در این ارتباط هم، از کلام و بیان استفاده کنیم و به طرف مقابلمان بگوییم و از او بشنویم که ما برای یک ارتباط لذت بخش به چه چیزی نیاز داریم.

 -۴ باورهای غلط را در مورد رابطه جنسی که از بچگی در ذهن ما نقش بسته با مطالب جدید علمی عوض کرده و سکس لذت بخش را به سکس خرافاتی تبدیل نکنیم.

هیچوقت از سکس به عنوان سلاح استفاده نکنیم (گاهی مردها رفتاری از خود بروز می دهند که بعضی از زنها فکر می کنند که سکس یک اسلحه در دست آنهاست . و از سکس برای رسیدن به بعضی از خواسته های خود استفاده می کنند) البته شاید این کار در ابتدا مفید به نظر برسد ولی اثرات تخریبی آن در آینده نزدیک تمام ابعاد زندگی را در بر خواهد گرفت.

برای یک سکس موفق باید اضطرابها و ترسها کنار گذاشته شوند: مهمترین آنها ترس از بچه دار شدن است این ترس می تواند به صورت کاهش لذت جنسی، عدم لذت جنسی در زن، انزال زودرس و بسیاری مشکلات دیگر بروز نماید . توجه شود که بر خلاف عقیده عوامانه با بچه، هیچ مردی را نمی شود به زندگی پایبند کرد اینکه می گویند تا ازدواج کردی بچه دار شو کاملاً تحریف شده است . باید اجازه داد وجوح مختلف ارتباطی بین زن و مرد( با چاشنی سکس لذت بخش ) آرام آرام مستحکم شود .

خانمها معمولاً نگران شب زفاف هستند. مسائلی از قبیل : آیا درد دارد؟ آیا خون دارد؟ و غیره . پس آقایان بدون توجه به خرافات شب اول زندگی مشترک را به رضایت همسر خود اختصاص دهند و سعی نکنند با زور و فشار و اذیت اهداف از پیش تعیین شده خود را دنبال کنند چه بسا همین مسئله عواقب وخیمی را در زندگی آینده آنها پیش می آورد(پس لذت برای شبهای دیگر و رضایت برای شب اول )

-۸ ارتباط جنسی تنوع زیادی دارد و هیچ ارتباطی به شرط رعایت بهداشت آن، از نظر علمی و حتی شرعی مضر نمی باشد . پس زن و مرد با مشورت هم همه ارتباطها را می توانند امتحان کنند و آنها را که لذت بخش تر است ادامه و بعضی ها را متوقف کنند. فهمیدن اینکه طرف مقابل از چه چیزی لذت می برد یک هنر است و زن و مرد هر چه هنرمندتر باشند زندگی خوب و لذت بخش تری خواهند داشت. نوازش سینه ها ، لمس با زبان ، نوازش رانها ، لمس کلیتوریس، لمس نقطه g ، ارتباط دهانی وبسیاری مسائل دیگر پس خانمها و آقایان سعی کنند سفرهای اکتشافی در طرف مقابل خود داشته باشند .

-۹ کانال واژن ، حفره ای روی هم خوابیده می باشد که بعد از ازدواج طول و قطر آن با آلت تناسلی همسر تطابق پیدا میکند پس آقایان وخانها استرس کوچکی و بزرگی آلت را از خود دور کنند و به نکات دیگر و مهمتر ارتباط جنسی توجه کنند.

-۱۰ برعکس آقایان که معمولاً فقط از طریق نزدیکی به اوج لذت جنسی می رسند خانمها از طرق دیگر مثل لمس و غیره هم می توانند به این امر برسند این را از بابت این گفتم که آقایان همیشه در استرس این نباشند که آیا خانم هم مثل من لذت می برد و چکار کنیم که با هم به اوج برسیم (خصوصاً در اول ازدواج معمولاً این امر شدنی نیست) و به تدریج شاید عملی شود . ولی آقایان می توانند حتی بعد از اینکه خود به اوج لذت رسیدند با ادامه دادن مطالب پیش گفته راه رسیدن خانم به نقطه اوج را فراهم نمایند.

و دست آخر اینکه رابطه جنسی زیاد و مکرر با همسر هیچ عارضه ای ندارد و روی قوای جسمانی و سلامتی فرد نه تنها مضر نیست بلکه بسیار هم مفید می باشد به شرط اینکه به رابطه جنسی به عنوان یکی از ابعاد بسیار مهم زندگی نگاه شود. استفاده از تریاک، مواد نیروزا و غیره هیچ اثر مثبتی بر روی رابطه جنسی ندارد و در آینده صدمات برگشت ناپذیری را سبب خواهد شد ، پس بهتر است هر مشکلی در سکس پیدا کردید سریعاً به پزشک خود اطلاع داده و درمان متناسب را بگیرید. و هیچوقت سکس را مسئله بی اهمیت تلقی نکنید.
باور کنید همه مشکلات سکس راه درمان مخصوص خود را دارد از خود درمانی بدون مراجعه به پزشک خودداری کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:25  توسط محمود  | 

چه زمانی برای برقراری رابطه مناسبتر است

 

آمادگی جهاز جنسی هیچ ارتباطی به آمادگی روحی شما ندارد.جهاز جنسی شما بعد از مدتی استراحت و همچنین تغذیه مناسب آمادگی خود را برای فعالیت مجدد بدست می آورد ولی آمادگی روحی زمانی بدست می آید که حس شما درخواست کند.متاسفانه این مورد

اصلاً رعایت نمی شود و زوجین به محض آمادگی در اعضای تناسلی و بدلیل فراهم بودن بستر مناسب دلیلی برای خودداری نمی بینند و رابطه را ایجاد میکنند.سپس براحتی بعد از مدتی دچار دلزدگی جنسی خواهند شد.زیرا درست است که شما فیزیکی ارضا شده اید اما حس جنسی شما ارضاء روحی نمی شود و شما همچنان تشنه روحی هستید.حالا هی می خواهید روحتان را سیراب کنید و به محض آمادگی مجدد دوباره رابطه برقرار میکنید ولی میبینید که اوضاع خرابتر میشود.روابط جنسی سریعاً جذابیت خود را از دست داده و شما را به دالانی از افسردگی پرتاب میکند.

شما اشکال را از همسر خود میبینید و کم کم وی را فردی سربار،سرد، تکراری و خسته کننده می یابید.چون امکان بروز هم ندارید سر هیچ و پوچ کارتان به مشاجره میکشد.سرخوردگی از ازدواج به شما دست خواهد داد و در انتها زنها و مردها به خود حق می دهند که زیر آبی بروند!!چرا که همسرشان را عامل این مورد میدانند.آن دسته از زنها و مردها هم که پایبند ترند مجدداً شروع به خود ارضائی میکنند.این مورد قبل از ازدواج بدلیل کمبود رابطه جنسی اتفاق می افتد ولی بعد از ازدواج بدلیل عدم سیرابی روحی بوجود می آید.و فرد هم دلیلش را نمی داند.فرد خود را مریض قلمداد کرده و فکر میکند که توان جنسی اش تحلیل رفته و با خود ارضائی سعی در بردن لذت جنسی میکند زیراکه فکر میکند دیگر همسرش قادر به ارضاء روحی و جنسی وی نیست.

بهترین عامل برای تازه نگهداشتن طراوت جنسی این است که زمان را به عشق واگذار کنیم. در صورتیکه بگذارید علاقه و عشق باعث کشش گردد روح شما سریعاً آماده میگردد.بدانیدکه برای 2 نفر ، رابطه جنسی باید نهایت میزان ابراز علاقه به یکدیگر باشد و نه وظیفه زناشویی و یا عامل ارضاء جسمی.شما باید برای پالایش روح و عشقتان از رابطه جنسی استفاده کنید و نه برای خلاص شدن از یک حالت فیزیکی.رابطه جنسی یک ابزار قدرتمند در خدمت روح برای ابراز علاقه میباشد نه یک وسیله برای ایجاد زنگ تفریح…پس بگذارید که کشش عشقی شما را وادار به ایجاد رابطه کند و نه فشار جسمی…در اینصورت در هیچ مقطعی همسرتان برای شما تکراری نخواهد شد و شما همیشه در یک آرامش روحی قرار خواهید داشت…

اما نکته مهمتر: در این هنگام نوازش، لامسه، بوسه و... بسیار مناسب است.این کارها باعث کشش روحی و جنسی زوجین می شود و حالا اگر ادامه این ارتباطات عاطفی به سکس منتهی شد نگران نباشید و ادامه دهید...

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:22  توسط محمود  | 

تعیین جنسیت فرزند قبل از حاملگی

پسر می‌خواهید یا دختر؟
این اولین سوالی است که می‌توانم قبل از خواندن این مقاله از شما بکنم، اگر که برای شما پسر یا دختر دار شدن هیچ فرقی باهم ندارند، لازم نیست که این مقاله را بخوانید زیرا در این مقاله تنها قصد داریم که به این موضوع برسیم که چگونه بر اساس انتخاب آگاهانه‌مان پسر یا دختر دار بشویم !
پس بازهم این سوال را از شما می‌پرسم، پسر می‌خواهید یا دختر ؟
چگونه جنسیت فرزندمان را خودمان انتخاب کنیم ؟
در بیشتر خانواده هایی که تازه تشکیل زندگی داده‌اند بین زن و مرد بر سر جنس فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای طرفدار دختر و عده ای دوستدار پسر هستند شاید هم برای بعضی اشخاص چندان تفاوتی نداشته باشد چون هنوز صاحب هیچ کدام نیستند !
در قدیم چون به نیروی کار مرد بیشتر از زن نیاز بود اگر خانواده‌ای صاحب فرزند پسر نبود برای رسیدن به این نعمت شاید تعداد افراد خانواده به بالاتر از هشت تا هم می رسید تا سرانجام یکی از آنها پسر شود.
این می‌شد که آمار فرزندان یک خانواده بسیار بالا می‌رفت، همچنین خیلی از خانواده‌ها به خاطر این موضوع دچار فروپاشی می‌شدند و این به عنوان یک معضل خیلی از خانواده‌ها را رنج می‌داد.
اما امروزه با استفاده از دانش پزشکی، زیست شناسی (بیولوژی) و علم تغذیه، شما می‌توانید جنسیت فرزندتان را خودتان انتخاب کنید، این یک بلوف اغراق آمیز نیست، باوار کنید !
در این نوشتار سعی بر این داریم که انواع راه‌ها و روشهای انتخاب جنسیت قبل از لقاح را به شما آموزش بدهیم، پس مقاله را تا انتها بخوانید !
انواع راه‌های انتخاب جنسیت قبل از لقاح و تشکیل نطفه
امروزه شما می‌توانید با یک سنوگرافی بعد از هفته 14 بارداری، جنسیت نوزادتان را بفهمید، اما این عمل برای بعضی از خانواده‌ها مطلوب نیست چون شاید نتیجه سنوگرافی بر خلاف علاقه خیلی از والدین باشد.
مثلا والدینی که علاقمند به داشتن پسر هستند، ممکن است در موقع شنیدن جواب سنوگرافی که دختر بودن نوزاد را مشخص می‌کند، شکه بشوند و جا بخورند و آن وقت این رخ داد مایع بی‌میلی والدین نسبت به سرنوشت فرزند در راه و همچنین تکرار بارداری‌های مادر در سال‌های آینده شود.
اما، امروزه با استفاده از علم روز، می‌توانیم با درجه اطمینان بالایی به پسردار شدن یا دختر دار شدن خودتان، حتی قبل از عمل لقاح و آمیزش پی ببرید، برای این کار کافی است که یکی از راه‌های زیر را انتخاب کنید.
1 – روش تغدیه‌ای
2- روش زمان بندی مقاربت ( تعیین زمان تخمک گذاری)
3- روش شستشوی مهبلی ( واژن)
4- روش زمان بندی ماهیانه مقاربت
5 – روش تعیین میزان اسپرم
6- روش نشاندار کردن لیزری گامتها
7- روش PGD – IVF
مکانیسم دختر شدن یا پسر شدن نطفه چیست ؟
قبل از توضیح روش‌های نام برده شده، ابتدا جادارد که یک توضیح مختصر در مورد فرایند لقاح بدهیم تا بهتر بتوانیم مطلب را خلط کنیم.
بر طبق طبیعت انسانی مردان دارای اندام جنسی مردانه و زنان دارای اندام جنسی زنانه هستند، این اندام‌ها هرکدامشان کار بخصوص را انجام می‌دهند و در حقیقت مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.
اندام جنسی مردانه اسپرم تولید می‌کند و اندام جنسی زنانه تخمک، مرد اسپرم تولید شده در بیضه‌هایش را توسط مایع منی و آلت تناسلی‌اش به مهبل زن وارد می‌کند، این اسپرم‌های تولید شده بعد از انزال در مهبل زن باقی می‌مانند و عده‌ای از آنها موفق می‌شوند از مجرای دهانه رحم که در داخل مهبل زن قرار دارد، عبور کنند.
رحم که اندام تولید مثلی زن است، یک اندام گلابی شکل است که انتهای گلابی شکل آن رو به پایین است.
اسپرم بعد از وارد شدن به رحم زن در طول آن حرکت می‌کند و بالا می‌رود، اگر در این هنگام تخمکی در رحم زن موجود باشد، عمل لقاح از بهم پیوستن دو گامت تکمیل می‌شود و جنین تشکیل می‌گردد، این جنین اگر که در داخل رحم مادر لانه‌گزینی کند، سبب بارداری مادر و تولد نوزاد خواهد شد و اگر نتواند لانه‌گزینی کند از بدن دفع خواهد گشت.
مردان کالا دو نوع گامت تولید می‌کنند، یکی گامت ایکس دار (x) و دیگری گامت ایگرگ دار (y)، تفاوت این دو گامت در کروموزوم شماره 23 آنها است، زنها نیز کلا یک نوع گامت تولید می‌کنند و آن نیز فقط کرومزوم شماره 23 x شکل را دارد، اگر که گامت ایکس دار مرد با تخمک ایکس دار زن لقاح کند، فرزند دختر خواهد شد و اگر که گامت ایگرگ دار مرد با تخمک ایکس دار زن لقاح انجام دهد، جنین حاصله پسر خواهد شد.
پس تا اینجا می‌بینیم که پسر یا دختر شدن فرزند بستگی به مرد دارد نه زن و این مرد است که با دو نوع گامت خودش مشخص می‌کند که جنین پسر باشد یا دختر، در شرایط ایده آل شانس پسر یا دختر شدن جنین برابر یعنی 50 – 50 است و بستگی به این دارد که در موقع لقاح کدام اسپرم خودش را زودتر به تخمک برساند تا آن را بارور سازد.
اما در زندگی طبیعی شرایط ایده‌آل کمتر اتفاق می‌افتد و عوامل محیطی بسیاری بر شانس لقاح هریک از اسپرم‌های X دار یا Yدار تاثیر خواهند گذاشت.
عوامل محیطی همچون تغذیه مادر، میزان سلامت روحی روانی او، زمان مقاربت، میزان ph مهبل مادر در هنگام مقاربت، عوامل اجتماعی و … همه و همه می‌توانند در پسر یا دختر دار شدن زن تاثیر بگذارند.
شایان ذکر است که بر طبق مطالعه‌ای که نتایج آن در نشریه آکادمی ملی علوم آمریکا چاپ شده است حاکی است، زنان باردار در دوره‌هایی که با اضطراب شدید مواجه هستند ممکن است به طور ناخواسته به نوعی درگیر انتخاب جنس فرزند شوند.
معمولا به ازای تولد هر یکصد دختر در حدود 104 پسر متولد می‌شوند، اما در دوره‌های بحرانی مانند زمان قحطی، این نسبت کاهش پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد جنس مذکر بیشتر ضرر می‌بیند.
بر طبق گزارش بی بی سی نظریه های علمی می‌گوید که به لحاظ تکاملی مزیت داشتن دختر این است که در دوران‌های سخت دخترها ژن پدر و مادر را بهتر منتقل می‌کنند.
همچنین بنا به گزارش پایگاه اینترنتی لها آنلاین دکتر ساره جونز از دانشگاه کنت انگلیس که به تحقیقی پیرامون نقش عوامل محیطی در جنسیت فرزندان پرداخته است، اعلام داشته که زنان ناراضی و بسیار شکایت کننده اغلب دختر می زایند. همچنین دکتر مدحت الشامی، مشاور تغذیه و بهداشت عمومی نیز گفته است که : در طول تاریخ، در دوره هایی زاد و ولد دختر زیاد بوده است و در دوره هایی نیز زاد و ولد پسر و این به مسایل مختلف زیست محیطی برمی گردد.
وی افزوده است که: بدن انسان از تغییرات فیزیولوژیکی و مزاجی بیرون بسیار تاثیر می گیرد و به همین دلیل تولد پسران در دوره های پس از جنگ و در هنگام صلح، افزایش می یابد.
دکتر مهر اکتائی یک متخصص زنان و زایمان در ایران نیز معتقد است که که نژاد سیاه، بچه دار شدن در سن بالای 30 سالگی، تفاوت سنی زیاد بین زن و مرد، آب و هوای گرم، استرس و افسردگی زنان، آلوده کننده های محیطی و مصرف سیگار احتمال دختر دار شدن را زیاد ترمیکند.
بواقع همیشه شرایط نامساعد محیطی منجر به دختر شدن فرزند می‌شود و این شاید فلسفه والایی داشته باشد که به تکامل انسان مربوط می‌شود.
دانشمندان معتقدند که دختران به دلیل اینکه نیروی تولید مثل جامعه هستند، در مواقع بحرانی تعدادشان افزایش می‌یابد زیرا در این مواقع ممکن است 5 دختر متولد شده 5 فرد دیگر را بدنیا بیاورند و 25 فرد جدید تولید کنند، درصورتیکه شاید اگر 5 پسر جای آنها متولد می‌شد امکان افزایش تعداد فرزندان در نسل‌های آتی بسیار پایین تر می‌بود.
اما با این حال در شرایط عادی به ازای هر 100 دختر 104 پسر متولد می‌شود که این نشان دهنده تعادل در چرخه طبیعت است.
در ادامه به شرح دقیق روشهای تعیین جنسیت جنین قبل از لقاح خواهیم پرداخت اما لازم است که بدانید این روشها کلا به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند، دسته اول روشهایی هستند که با تغییر شرایط محیطی بدن مادر، امکان پسر یا دختر دار شدن او را افزایش می‌دهند و دسته دوم روش‌های طبی‌اند که توسط متخصصین در آزمایشگاه‌ها و مراکز درمان ناباروری و ژنتیک انجام می‌گیرند، در روش‌های دسته اول نیاز شما به مراجعه به پزشک کمتر است و خودتان می‌توانید دستورالعمل‌ها را اجرا کنید اما در روش‌های دسته دوم باید حتما تحت مراقبت پزشکی قرار بگرید، اما با این حال مزیت روش‌های دسته دوم همچون روش‌های PGD، لقاح مصنوعی IVF و نشاندار کردن لیزری این است که درصد ضریب اطمینان این روش‌ها 100٪ است اما روش‌های دسته اول در بهترین حالت چیزی در حدود 80٪ ضریب اطمینان خواهند داشت.
ما هر دو روش را برای شما توضیح خواهیم داد و انتخاب را به خودتان واگذار می‌کنیم !
1 – روش تغذیه‌ای
پیروی از رژیم غذایی مخصوص برای به دست آوردن فرزند پسر یا دختر از زمان های قدیم معمول بود، ولی از آنجا که مکانیسم و نحوه اثر این روش ناشناخته بود، رژیم های غذایی، متفاوت و گاه متناقض به کار گرفته می شد.
در انسان اگر چه نحو عمل رژیم غذایی و استفاده از رژیم مناسب شناخته نشده ولی حدس زده می شود که ممکن است به علت تغییر متابولیسم تخمک و بخصوص یون‌های سطح خارجی آن در صورتی که تخمک یون مناسب را داشته باشد بتواند اسپرماتوزوئید حامل کروموزوم جنسی y یعنی پسر یا x یعنی دختر را به طرف خود جلب کند.
نتایجی که از به کار بردن این روش گزارش شده، یکنواخت نیست و بعضی از مراکز بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد موفقیت گزارش داده اند، اما این نتایج، زمانی می تواند قابل قبول و قابل اعتماد باشد که رژیم غذایی به تنهایی مورد استفاده واقع شود و سایر روش ها همزمان با این روش به کار گرفته نشود.
روش استفاده از رژیم غذایی استاندار خاصی ندارد و تا حدود زیادی با مواد غذایی معمول در هر کشور ارتباط دارد. ولی نتایج به دست آمده از این تحقیقات، یکنواخت بوده و هدف از آن تغییر تعادل موجود بین یون های منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلسیم است.
در این روش آنچه اهمیت دارد نسبت این مواد به یکدیگر و نه مقدار مطلق آنهاست.
بنابراین، رژیم غذایی باید به نحوی انتخاب شود که نه تنها باعث بالا رفتن ماده معدنی مورد نظر نشود بلکه مقدار املاحی را که باعث جلب اسپرماتوزوئید جنسیت مخالف جنین مورد نظر می شود در خون کاهش دهد.
در این روش برای رسیدن به جنین پسر، بالا بودن نسبت سدیم و پتاسیم و کم بودن کلسیم و منیزیوم، متابولیسم تخمک و به خصوص لایه خارجی آ ن را به نحوی تغییر می دهد که اسپرماتوزوئیدهای حامل جنسیت پسر به طرف آن جذب می شوند و به عکس برای جذب اسپرماتوزوئید جنسیت دختر به وسیله تخمک، لازم است میزان کلسیم و منیزیوم خون بالا برود و میزان پتاسیم و سدیم خون پایین بیاید.
در یک مطالعه دقیق که روی ۴۷ نفر زنی که از این رژیم برای به دست آوردن جنسیت مورد نظر استفاده کردند ۴۰ نفر توانستند فرزند پسر به دنیا آورند رژیم فقط لازم است به مدت سه ماه و به خصوص در ماهی که لقاح صورت می گیرد مورد استفاده واقع شود.
این روش فقط لازم است توسط زن اجرا شود زیرا تغییرات یونیک اوول است که اسپرماتوزوئید موردنظر را انتخاب می کند.
استفاده از رژیم با به کاربردن یک دستور آشپزی صورت نمی گیرد بلکه یک نسخه پزشکی محاسبه شده می تواند موثر باشد.
استفاده درازمدت از این رژیم پزشکی اثر سوء بر سلامت مادر و بچه نیز به جای نمی گذارد.
به طور مثال سدیم علاوه بر نمک طعام، در غذاهای دریایی، گوشت، تخم مرغ، شیر، جگر گوساله، هویج، اسفناج وجود دارد و مقدار مصرف روزانه آن معادل ۵/۰ گرم است درصورتی که رژیم های غذایی معمولا تا ۴ برابر این مقدار را به بدن می رسانند.منابع غذایی حاوی پتاسیم در فرآورده هایی مثل گوشت، غلات، میوه ها و سبزی ها وجود دارد.
مقدار نیاز روزانه به پتاسیم یک میلی گرم است اما در رژیم های غذایی معمولا تا ۱۵ برابر این مقدار پتاسیم وجود دارد. کلسیم که مقدار احتیاج روزانه آن در بدن ۸۰۰ میلی گرم در روز است، در فرآورده هایی مثل شیرکاکائو، ماست، بستنی، شلغم، بادام و ساردین وجود دارد. منابع غذایی حاوی منیزیوم نیز شامل قهوه، کاکائو، غلات، سبزی ها، مخمر آبجو، سویا، چغندر، گردو، جوانه گندم است.
در بعضی تحقیقات با این روش تا ۸۵ درصد موفقیت گزارش شده که برای چنین روش ساده، ارزان و بدون ضروری نتیجه بسیار خوبی است. یکی از تغییرات دیگری که در میزان تخمک گذاری صورت می‌گیرد، اضافه شدن مقدار گلوکز در ترشحات مخاطی دهانه رحم در موقع تخمک گذاری است.
بالارفتن مقدار گلوکز در ترشحات دهانه رحم به جذب اسپرماتوزوئیدها کمک می کند و از آنجا که اسپرماتوزوئید پسر از قدرت تحرک بیشتری برخوردار است. مناسب بودن ترشحات دهانه رحم بیشتر به نفع اسپرماتوزوئید پسر است.
از روش تصحیح رژیم گاه در مراکز انتخاب جنسیت در کشورهای انگلستان، فرانسه، کانادا همراه با روش جدا کردن اسپرماتوزوئیدها استفاده می شود ولی در آمریکا کمتر از این روش استفاده می شود.
استفاده از میوه‌های شیرین محتوی گلوکز در روزهای تخمک گزاری، محیط را برای جلب اسپرماتوزوئید y مناسب تر می کند.
چرا که قند خون به سرعت بالا می رود. این غذاها شامل؛ گلوکز، ساکاروز، شربت ذرت، عسل، آب نبات، غلات صبحانه شیرین شده، هویج، بیسکوئیت، سیب زمینی پخته، کشمش، نان گندم سفید، نوشابه های دارای شکر و یا پلیمرهای گلوکز است.
به طور خلاصه غذاهایی که بیشتر برای لقاح پسر مناسب است عبارتند از کلیه و غذاهای شور، موز، خرما، هویج، سیب زمینی، جگر، گوشت و تخم مرغ و غذاهایی که برای دختر مناسب است عبارتند از؛ شیر و فرآورده های آن، ماهی ساردین، خاویار، بادام، کاکائو و جوانه گندم و کلم، کدو و فلفل سبز.

همچنین جالب است که بدانید به گزارش خبرگزاری فرانسه یک بررسی که در انگلیس انجام شده است، نشان می‌دهد رژیم غذایی کم‌انرژی که حداقل کالری، مواد معدنی و مواد مغذی را داشته باشد، با احتمال بیشتری به تولد نوزاد دختر منجر می‌شود.
فیونا ماتیوز از دانشگاه اکستر در انگلیس و همکارانش می‌‌خواستند که دریابند که آیا رژیم غذایی زن تاثیری در جنسیت فرزند او خواهد داشت یا نه.
این پژوهشگران از 740 زن که برای اولین بار باردار شده بودند و از جنسیت جنین خود آگاه نبودند، خواستند تا اطلاعات مشروحی در مورد عادات غذاخوردن خود پیش و از باردارشدن ارائه کنند.این زنان بر حسب میزان کالری دریافتی در حول و حوش زمان لقاح به سه گروه تقسیم شدند.
پنجاه وشش درصد زنان گروهی که بیشترین میزان دریافت کالری را داشتند، نوزاد پسر داشتند، در حالیکه در گروهی که کمترین میزان مصرف غذا را داشتند، این میزان 45 درصد بود.
گروهی که بیشتر نوزاد پسر به دنیا آورده بودند، علاوه بر میزان بیشتر کالری دریافتی، با احتمال بیشتری طیف وسیع‌تری از مواد مغذی از جمله پتاسیم، کلسیم و ویتامین‌های C، E و B12 دریافت کرده بودند.
نسبت نوزاد پسر همچنین برای زنانی که روزانه دست کم یک ظرف غلات صبحانه می‌خوردند، در مقایسه با افرادی که یک ظرف یا کمتر از آنها در هفته می‌خوردند، به شدت بالا می‌رفت.
به گفته این پژوهشگران این یافته‌های غیرمنتظر با تغییر تدریجی به نفع دختران در نسبت‌های جنسی نوزادان تطبیق دارد.
پژوهش‌های قبلی نشان داده است که علیرغم همه‌گیری فزاینده چاقی، میزان میانگین دریافت کالری در اقتصادهای پیشرفته کاهش پیدا کرده است. شمار بزرگسالانی که صبحانه نمی‌‌خورند نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
به گفته این پژوهشگران یافته‌های آنها ممکن است توضیح‌دهنده این امر باشد که چرا در کشورهای پیشرفته که زنان جوانان به رژیم‌های کم کالری روی آورده‌اند، جمعیت پسران در حال کاهش است.
دکتر ماتیوز می گوید یافته‌های این بررسی به یک “مکانیسم طبیعی” برای انتخاب جنسیت اشاره می‌کند.
رابطه میان رژیم‌ غذایی غنی و کودکان مذکر ممکن است توضیحی تکاملی داشته باشد.
در اغلب گونه‌ها شما فرزندان مذکر می‌تواند بسیار بیشتر از فرزندان مونث باشد. اما تنها اگر شرایط مطلوب باشد- در شرایط نامطلوب اعضای نر گونه ممکن است اصلا نتوانند جفت‌‌گیری کنند، در حالیکه ماده‌ها به طور مداوم‌تری تولیدمثل می‌کند.
اگر مادر منابع فراوانی در اختیار داشته باشد، صرف منابع در تولید فرزندان مذکر معقول است، زیرا به نسبت به داشتن یک دختر، احتمال بیشتری وجود دارد که برای او نوه‌های بیشتری تولید کند. اما در زمان‌های کمبود منابع، سرمایه‌گذاری بی‌خطرتری است.
پژوهش‌ها در مورد “لقاح آزمایشگاهی”(IVF) نشان‌دهنده آن بوده است که میزان‌های بالاتر گلوکز یا قند، رشد و نموی رویان‌های مذکر را تحریک می‌کند، در حالیکه باعث مهار رشد رویان‌های مونث می‌شود.
اگر که قصد دارید از این روش برای تعیین جنسیت فرزندتان قبل از بارداری استفاده کنید حتما نکات زیرا به خاطر بسپارید :
1 – حتما با یک متخصص زنان زایمان یا حداقل پزشک عمومی تماس بگرید تا یک چکاب کامل بشوید و از نظر بیماری‌هایی مانند سرخچه، دیابت، بیمای‌های ارثی و ژنتیکی و … سلامتی‌تان محرض شود، زیرا در صورت داشتن این بیماری‌ها هم ممکن است رژیم غذایی تاثیر منفی بروی بدن شما بگذارد و هم ممکن است اگر نگذارد این بیماری‌ها بروی جنین و نوزاد آینده شما تاثیر منفی بگذارند، پس حتما با پزشکتان مشورت کنید و اورا از تصمیم خود برای بارداری آگاه سازید تا او نیز اگر داروهای مضری را مصرف می‌کنید قطع یا تعدیل کند.
2- از زمانی که تصمیم میگیرید صاخب فرزند شوید، عادت های خوب را تجربه کرده و عادت های بد را رها کنید. سلامت همسر شما نیز در این چند ماه قبل از حاملگی خیلی مهم است . چون حدود 70 روز طول میکشد تا اسپرم مرد به رشد کامل برسد.
3- در این دوران بیشتر مواظب سلامت خودتان باشید و از انجام رفتارهای پرخطر و تماس با محیط‌هایی که احتمال بیماری شما را افزایش می‌دهند خود داری کنید، بر فرض مثال چنانچه در منزل گربه دارید و میخواهید جای آن را تمیز کنید یا باغبانی کنید. از دستکش استفاده کنید تا احتمال بروز بیماری توکسوپلاسموزیس که گاهی در رشد جنین تاثیر میگذارد کاهش یابد.
4 – برای گرفتن یک رژیم غذایی مناسب و مطلوب حتما با یک متخصص تغذیه تماس بگرید و قصد خود را برای بارداری با ایشان در میان بگذارید و بر طبق جنسی که‌ می‌خواهید بدنیا آورید با او مشورت کنید.


+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:9  توسط محمود  | 

با زیاده خواخی شوهرمان چه کنیم؟

http://chamber.vastblog.com/show_pics/chamber_Upload_11308124049.png

 

 

شهراد همیشه همسرش را برای رابطه زناشویی در فشار می‌گذارد. کار به جایی رسیده که نازی از اتاق خوابشان متنفر شده ولی هیچ گاه به شوهرش “نه” نمی‌گوید،
شوهرم همیشه از من رابطه زناشویی می‌خواهد
شهراد همیشه همسرش را برای رابطه زناشویی در فشار می‌گذارد. کار به جایی رسیده که نازی از اتاق خوابشان متنفر شده ولی هیچ گاه به شوهرش “نه” نمی‌گوید، ولی از راه‌های دیگر تلافی می‌کند. آیا این زوج که همیشه در حال کیش و مات کردن همدیگر هستند می‌توانند به زندگی شان ادامه دهند؟ آیا این زندگی دوامی دارد؟
نازی می‌گوید
چرا شوهر من صبر نمی‌کند تا یک بار هم که شده من برای رابطه زناشویی پیش قدم شوم؟


شوهر من هیچ وقت در رختخواب مرا راحت نمی‌گذارد . شاید فکر کنید بعد از ۱۵ سال زندگی زناشویی تمایلات جنسی اش خاموش شده باشد ، اما اینطور نیست – او هر روز از من رابطه زناشویی می‌خواهد. بعضی اوقات از کار زیاد خسته می‌شوم و کار رسیدگی به بچه‌ها تمام توانم را می‌گیرد. اما وقتی که به شهراد می‌گویم امروز اصلا در موقعیتی نیستم که بتوانم با تو رابطه زناشویی داشته باشم ، اخم می‌کند و آنقدر اذیتم می‌کند تا راضی شوم.
من نمی‌توانم به شوهرم نه بگویم و این خیلی ناراحتم می‌کند. رفتارهای شهراد مرا اذیت می‌کند. چرا شهراد هیچ گاه صبر نمی‌کند تا من یک بار برای رابطه زناشویی پیش قدم باشم؟
نمی گویم از رابطه زناشویی لذت نمی‌برم – او واقعا مرد جذابی است – اما من هم می‌خواهم بعضی اوقات خودم برای رابطه زناشویی اقدام کنم. وقتی می‌بینم که نمی‌توانم در آن لحظات از لحاظ احساسی با وی ارتباط برقرار کنم از دست خودم عصبانی می‌شوم.
۱۸ ساله بودم که یکی از دوستانم مرا به شهراد معرفی کرد. بلافاصله عاشقش شدم ؛ او پسری ۲۰ ساله ، و یکی از مهربانترین و دست و دل بازترین پسرهایی بود که تا کنون دیده بودم . ما از نظر اخلاقی و احساسی بهم شباهت داشتیم. به خاطر همین عاشق همدیگر شدیم. یک سال بعد ما با هم ازدواج کردیم.
سال‌های سختی داشتیم ، هر دو ما جوان بودیم و در بسیاری موارد بی تجربه ؛ شهراد ساعت‌های زیادی در طول روز کار می‌کرد ، او در حرفه خانوادگی اش تجهیزات لوله کشی فعالیت می‌کرد . من هم در حال تمام کردن درسم بودم بنابراین نمی‌توانستیم وقت زیادی را با هم بگذرانیم.
نازی ادامه می‌دهد
اختلافات ما مثل تمام زندگی‌های مشترک با شروع زندگی مشترک شروع شد اما با باردار شدن من رابطه ما بهتر شد . من و شهراد تمام انرژی مان را برای بزرگ کردن مانی گذاشتیم ، الان مانی ۱۳ ساله است. همچنانکه روابط مان بهتر می‌شد ، خانواده مان گسترش پیدا کرد و الان چهار فرزند داریم. الان در خانه به تربیت فرزندانم مشغول هستم و زندگی ام را دوست دارم ، شهراد هم از شغل خود راضی است .
بعد از اینکه آخرین فرزندم بدنیا آمد ، ناگهان متوجه شدیم که اوقات سختی را پیش رو داریم. شهراد از کار اخراج شد و در یک کارخانه داروسازی مشغول بکار شد ،‌ کاری سخت با حقوق ناچیز؛ بنابراین من هم مجبور شدم تا در یک شرکت ارتباطاتی مشغول شوم تا درآمدمان را افزایش بدهم. در این برهه زمانی بود که از لحاظ مالی در موقعیت بسیار بدی قرار داشتیم ، بچه‌ها نمی‌توانستند در جشن تولد دوستان شان شرکت کنند چون پولی برای خریدن هدیه نداشتیم و آنها هم نمی‌توانستند بدون هدیه به جشن دوست شان بروند. اوضاع بد اقتصادی روی روابط ما هم تاثیر بدی گذاشت، اما هیچ چیز باعث نمی‌شد که شهراد از رابطه زناشوییی اش دست بردارد.
شهراد در روابط زناشویی یک ماجراجوی پرهیجان بود، همیشه دوست داشت موقعیت‌ها و روش‌های جدید را امتحان کند. من تسلیم شهراد می‌شدم ، چرا که بعد از آن اتفاقی که برایم افتاده بود خودم را گناهکار می‌دانستم و درخواست‌های شهراد را رد نمی‌کردم. البته اگر درخواست‌های شهراد را رد می‌کردم او به طرز دیوانه واری عصبانی می‌شد. بنابراین من سعی می‌کردم که آرامش را در خانه برقرار کنم و با او مخالفت نکنم.
بعضی اوقات با اینکه پول زیادی در خانه نداشتیم برای بچه‌ها کفش و لباس جدید می‌خریدم. هیچ وقت به شهراد چیزی نمی‌گفتم ولی او از طریق چک کردن حساب‌ها متوجه می‌شد ، و آن وقت بود که داد و فریاد می‌کرد. جالب اینجاست که بعد از دعوا از من تقاضای رابطه زناشویی داشت.
درخواست‌های غیرمنطقی و زیاده خواهانه رابطه زناشوییی شهراد و عصبانیت‌هایش تبدیل به مشکلات بزرگ زندگی ما شده اند. در مقابل فرزندانم چیزی بروز نمی‌دادم اما در درونم از این زندگی خسته شده بودم. آرزو می‌کردم می‌توانستم رابطه ام را با شهراد قطع کنم.
شهراد می‌گوید
همسر من خیلی چیزها را از من پنهان می‌کند
در تمام این سالهایی که با هم زندگی کردیم ، همسر من هیچ وقت در مورد رابطه زناشویی با من صحبتی نکرده است. در حقیقت ، او همیشه مشتاق به نظر می‌رسد. اگر مشتاق نبود ، تقاضای مرا رد می‌کرد مگر نه؟ من فکر می‌کنم او باید خیلی هم از من متشکر باشد که من بعد از اینهمه سال هنوز هم او را به همان زیبایی و جذابیتی که روز اول مان دیدم می‌بینم.
خب ، نازی را سرزنش نمی‌کنم که احساساتش را با یک مشاور درمیان گذاشته است. اما همسر من کارهایی می‌کند که همه را از من پنهان می‌کند ؛ من از این رفتار او دیوانه می‌شوم. برای مثال ، صورتحساب و کارت‌های بانک را از من پنهان می‌کند ، می‌خواهد که من متوجه خرج کردن‌های او نشوم. برخی اوقات برای بچه‌ها و خانه بی رویه خرج می‌کند. در طول پنج سال گذشته ، پول زیادی صرف هزینه‌های بی مورد کرده است. حتی یکبار از خواهرش قرض کرد تا یک صورتحساب را بپردازد و هیچ وقت آن پول را به خواهرش نپرداخت. زمانیکه من متوجه این موضوع شدم ، خیلی عصبانی شدم. نازی عادات بد دیگری هم دارد . او خیلی فراموشکار است. علاوه بر این هیچ محدودیتی برای بچه‌ها تعیین نمی‌کند و مرا هم از این کار منع می‌کند.
من همسرم را دوست دارم ، همیشه شخصیت و رفتار او را ستایش می‌کنم. اما جدا از روابط زناشویی مان ،‌من از زندگی زناشویی ام راضی نیستم
درست است که من از همان ابتدا در رابطه زناشویی مان پیش قدم بودم اما بگذارید توضیح بدهم : من هیچ وقت نازی را به این کار مجبور نکردم. درست است که می‌خواستم او به تقاضای من جواب مثبت بدهد اما اگر او درخواست مرا رد می‌کرد برای من قابل قبول بود. درست است که من آدمی هستم که در رابطه زناشویی زیاده طلبم اما دیو نیستم.
شهراد ادامه می‌دهد
زمانیکه من و نازی ازدواج کردیم ، کارمند شرکت حقوقی پدرم بودم ، ۱۲ ساعت در روز کار می‌کردم و در کلاس‌های مدیریتی شرکت می‌کردم. می‌دانستم که ازدواج در این زمان برای ما کار آسانی نبود . نازی ناراحت بود که من زمان زیادی را در خانه نمی‌گذرانم، اما من این کارها را برای او و زندگی مان انجام می‌دادم.
زمانیکه پدرم فوت کرد ، برادر بزرگترم به خاطر اختلافی که در مورد روش‌ها ی مدیریتی او با هم داشتیم مرا اخراج کرد. بلافاصله یک کار در یک شرکت داروئی پیدا کردم ، اما در آمد من تقریبا نصف آن زمانی شده بود که در حرفه خانوادگی ام مشغول بکار بودم. آن دوران یکی از سخت ترین مراحل زندگی ام بود.
اوضاع در خانه به مراتب بدتر بود. من به نازی اعتماد نداشتم و دفترچه بانک را چک می‌کردم ، حالا پسر دوم مان هم مثل مادرش پنهان کاری می‌کند. از مادرش درخواست کرده بود که یک جفت کفش اسکیت گران قیمت برایش بخرد و او را در کلا سهای اسکیت ثبت نام کند و نازی علیرغم اینکه می‌دانست ما در موقعیت مالی مناسبی نیستیم این را کار را کرد. زمانیکه متوجه این موضوع شدم به شدت عصبانی شدم و با او دعوا کردم.
میدانم که از نظر رابطه زناشوییی زیاده خواهم ، اما اخیرا به یک پزشک مراجعه کردم تا بتوانم خودم را کنترل کنم. توصیه‌های او کمک زیادی به من کرد ، و او بود که به من و نازی توصیه کرد تا به یک مشاور مراجعه کنیم . شاید ما در روابط مان دچار اشتباه شده ایم و امیدوارم مشاور بتواند به ما کمک کند تا بتوانیم مشکلات مان را حل کنیم.
مشاور می‌گوید
تعادل قدرت
درگیری برای تصاحب قدرت بین زوج‌های جوان بسیار مرسوم است. مشکل شهراد و نازی شاید در ظاهر مشکل ارتباط زناشوییی باشد ، اما در حقیقت ، آنها بین شخصیت متجاوز و منفعل خود درگیر هستند.
شهراد آمرانه نیازهایش را از نازی مطالبه می‌کند- به جای اینکه با یک روش آرام تر این کار را انجام دهد. نازی در برابر شوهرش مخالفتی نمی‌کرد. این رفتارها یک چرخه ناتمام بود: هر چه شهراد بیشتر از نازی تقاضا می‌کرد ، بیشتر نازی در سکوت کینه او را به دل می‌گرفت. با این حال ، من اعتقاد دارم که اگر از همان اول سهم خود را از مشکلات شان می‌پذیرفتند ، رفتار ناخوشایندشان با یکدیگر تغییر پیدا می‌کرد.
ابتدا ، این زوج باید رابطه رابطه زناشویی شان را اصلاح می‌کردند . اگر این زوج نخواهند ببینند که چگونه رفتارشان باعث بوجود آمدن واکنش منفی دیگری می‌شود ، رابطه شان زودتر از درون پوسیده و خراب می‌شود.
در قدم بعدی ، ما نقش خانواده دو طرف را در شکل گیری شخصیت این دو نفر بررسی کردیم. شهراد فرزند یک خانواده بسیار موفق و سخت گیر بود و شهراد با این ذهنیت رشد کرد که طبق انتظارات خانواده اش زندگی کند و مسیر شغلی آنها را دنبال کند. برای اینکه ناامیدی شغلی خود را فراموش کند ، در خانه پرخاشگر و ستیزه جو شد ، و حتی نمی‌دانست که در طلب رابطه زناشویی از همسرش بیش از حد متوقع است. بعد از اینکه شهراد این موضوع را متوجه شد ، بسیار شرمنده شد و قول داد که بیشتر به احساسات همسرش توجه کند.
نازی مانند پدرش فردی سربزیر و متواضع بود ، اما مانند مادرش راه‌های نادرست بسیاری را امتحان می‌کرد. در وهله اول ، نازی قبول نمی‌کرد که شخصیتی انفعالی دارد ، اما بعد از چند جلسه این واقعیت را پذیرفت ، و متوجه شد که با خرج کردن‌های بیهوده نباید شوهرش را در فشار مالی می‌گذاشت. نازی تصمیم گرفت که از این پس در روابط زناشویی خودش پیش قدم بشود . من به نازی گفتم تو فکر می‌کردی شهراد از تو فقط به عنوان همسری برای ارضای نیازهای جسمی اش می‌بیند در صورتیکه تو هم همان رفتار را با شهراد داشتی و او را به چشم بانک پولی نگاه می‌کردی”.
مشاور ادامه می‌دهد
شهراد نیاز داشت که نیازهای جسمی اش را کنترل کند و مهارت‌های ارتباطی اش را بهبود ببخشد. به جای اینکه نازی را به خاطر خرج‌های پی در پی سرزنش کند سعی کند که نازی را تشویق کند تا با همدیگر در مورد خرج کردن و برنامه ریزی مالی اقدام کنند.
علیرغم درگیری شدیدی که این زوج با یکدیگر داشتند ،به آنها توصیه کردم که در مقابل فرزندان شان با یکدیگر بحث و جدل نکنند. خیلی مهم است که پدر و مادر در مورد روش‌های تربیتی و اموزشی با یکدیگر موافق به نظر برسند. نازی سعی می‌کرد از این به بعد شهراد را در مورد کارهایی که بچه‌ها می‌کنند مطلع کند . برای حل مشکل به شهراد پیشنهاد کردم که به پسرش توضیح بدهد که کلاس اسکیت برای ما هزینه زیادی دارد و اگر تو نخواهی به طور مرتب سر کلاس‌هایت حاضر شوی در قبال هر جلسه ای که غیبت می‌کنی به ما ضرر می‌زنی. شهراد این توضیحات را به پسرش داد و او نیز دیگر هیچ اصراری برای شرکت در کلاس‌های اسکیت نکرد.
بتدریج اشتیاق رابطه زناشوییی شهراد نیز کاهش پیدا کرد ، و نازی نیز از این موضوع ارامش بیشتری به دست آورده بود. بعد از چند ماه ، نازی در جلسه ای به من گفت ” تازگی‌ها به نیازهای شهراد جواب مثبت نمیدهم مگر اینکه واقعا دلم بخواهد و حوصله اش را داشته باشم . و این باعث شده رابطه زناشویی مان کمتر از قبل شود و الان به جایی رسیده ایم که اغلب من در آغاز رابطه زناشویی پیش قدم می‌شوم”. علامت خوب دیگر این بود که نازی دست از خرج کردن‌های بیهوه برداشته بود. شهراد می‌گوید:” هنوز هم من صورتحساب‌ها و شارژ ساختمان را می‌پردازم. اما دیگر روی خرج و مخارج کنترلی ندارم و این واقعا اوضاع را برای من و نازی آسان تر کرده است.
در نهایت ، نازی و شهراد دوباره احساس کردند که عاشق یکدیگر شده اند. انگار که تازه ازدواج کرده اند و خانواده تشکیل داده اند. به آنها توصیه کردم که مرتب با یکدیگر بیرون بروند ، اکنون شهراد و نازی دو بار در ماه با همدیگر بیرون می‌روند و این کار به بهبود رابطه شان کمک زیادی کرده است.
اکنون نازی و شهراد بعد از دو سال که از جلسات مشاوره شان می‌گذرد آماده اند که به تنهایی به جنگ با مشکلات شان بروند ، البته هنوز هم شهراد را به طور جداگانه ملاقات می‌کنم تا بتواند مشکلات کاری اش را نیز حل کند. هر دو نفر آنها در زمینه بهبود رابطه شان پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده اند و آنقدر با هم صمیمی هستند که حتی قبل از ازدواجشان نیز رابطه ای به این خوبی نداشته اند. سال بعد ، می‌خواهند جشن پانزدهمین سالگرد ازدواج شان را برگزار کنند . نازی می‌گوید تغییراتی که در شهراد صورت گرفته را بسیار دوست دارم ، و الان نیز در مورد خودم احساس بهتری دارم . نسبت به آینده مان بسیار خوش بین هستم ، و می‌دانم که آماده تغییرات بزرگی در زندگی مان هستیم.

منبع : iransalamat.com

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:5  توسط محمود  | 

بستن لوله ها در زنان

 

بستن لوله ها در زنان

 

در مورد فلسفه جلوگیری از بارداری و روش های مختلف آن، ۲ دسته روش جلوگیری وجود دارد که شامل روش های دائمی و غیردائمی هستند که از روش های دائمی می توان به بستن لوله ها در زنان یا بستن لوله ها در مردان (وازکتومی) اشاره کرد و از روش های غیردائمی، انواع قرص های خوراکی و آمپول های یک ماهه یا ۳ ماهه و همین طور کاندوم و دیافراگم و آیودی است که راجع به هریک از این روش ها و مزایا و معایبشان توضیحاتی داده خواهد شد.

 

در اینجا بستن لوله ها در زنان که شایع ترین روش مورد استفاده در برخی کشورهای پیشرفته است، بحث می شود. این روش برای کسانی مورد استفاده است که به هیچ عنوان تمایل به بارداری ندارند و حتی در صورت تغییر شرایط زندگی فعلی (مثل فوت همسر یا فرزندان یا ازدواج مجدد) هم نظرشان تغییر نخواهد کرد و بهتر است کسانی از آن استفاده کنند که سن بالایی داشته باشند، چون تحقیقات نشان می دهد بیشتر کسانی که از بستن لوله ها پشیمان شده اند، در سن زیر ۳۰ سالگی لوله هایشان را بسته اند یا ازدواج مجدد داشته اند. پس این تصمیم باید در شرایط مناسبی گرفته شود، نه در زمان خشم یا ناراحتی مثلا پس از سقط جنین.

 

بستن لوله ها در زنان روش های مختلفی دارد که هریک مزایا و معایب خود را دارند. ساده ترین و قدیمی ترین روش، بستن لوله ها حین سزارین یا پس از زایمان طبیعی است. این کار از طریق جراحی شکم و زیر نظر مستقیم جراح انجام می شود. این راه مطمئن ترین روش بستن لوله است و احتمال حاملگی به دنبال این روش کمتر از یک درصد است، چون هیچ روش جلوگیری در جهان روش قطعی و صددرصد نیست.

 

روش دیگر بستن لوله ها با یک برش کوچک ۴سانتی متری در قسمت پایین شکم انجام می شود که نیاز به بیهوشی مختصر و بستری به مدت یک روز در بیمارستان دارد و درصد اطمینان آن از روش قبلی کمتر است، بخصوص در مواردی که فرد قبل از انجام جراحی حامله شده؛ اما در زمان جراحی این موضوع را نمی داند.روش جدیدتر استفاده از لاپاروسکوپ است که از طریق ۲ شکاف کوچک در شکم و استفاده از تجهیزات خاص و دوربین، دستگاه وارد شکم شده و با لوازمی مثل حلقه های لاستیکی مخصوص، کلیپس های مخصوص یا جریان برق اقدام به برداشتن یا بستن لوله ها می کنند. روش های دیگر مثل بستن لوله ها از طریق واژن به دلیل احتمال عفونت بالا انجام نمی شود.همچنین تزریق مواد داخل لوله ها با کمک دستگاه های خاص (هیستروسکوپ) نیاز به مهارت بالایی دارد که مواد خاص مذکور در کشور موجود نیست، به همین دلیل فعلا این روش در کشور معمول نیست. هفته بعد در مورد سایر روش های دائمی جلوگیری از بارداری صحبت می شود.

 منبع:روزنامه جام جم

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:55  توسط محمود  | 

تاثیر فیلم‌های مستهجن بر رابطه زناشویی

 

 

تاثیر فیلم های مستهجن بر رابطه زناشویی

 

تجویز تماشای فیلم‌های جنسی برای زوجینی كه یكی از همسران یا هر دو به سرد مزاجی و بی‌میلی جنسی مبتلا هستند ممکن است که در کوتاه مدت موجب بهبودی روابط شود ولی در دراز مدت میتواند منجر به بروز مشکلات عدیده ای شود.

 

دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما از نظر اینجانب، تماشای فیلم‌هایی كه با تصاویر جنسی همراهند، ممكن است در برخی موارد خاص در كوتاه‌مدت موجب تحریك جنسی شود اما در درازمدت به عللی كه ه آن اشاره می‌كنم به از هم گسیختگی روابط زناشویی می‌انجامد:

 

 

كاهش اعتماد به نفس:

 

تماشای فیلم‌های جنسی با توجه به رفتارهای اغراق‌آمیز بازیگران کم‌کم باعث می‌شود زوجین درباره طبیعی‌بودن عملكرد جنسی خود دچار تردید شوند و خود را بسیار ضعیف‌تر از آنچه هستند، بپندارند و از روابط زناشویی بیش از گذشته فاصله بگیرند.

 

 

مقایسه منفی:

 

جذابیت‌های اغراق‌آمیز و تصنعی چنین فیلم‌هایی گاهی باعث می‌شود جذابیت‌های همسر، كمرنگ شده و با تشدید بی‌میلی جنسی همسر، میزان فعالیت جنسی زوجین از مقدار فعلی نیز كمتر شود.

 

 

تقلید:

 

برخی رفتارهای بازیگران این فیلم‌ها با وجود جذابیت‌های بصری، گاه بسیار دردناك و آسیب‌زننده است و زوجین ناآگاه که سعی در تقلید از آن دارند، موجب بی‌رغبتی همسر به روابط زناشویی می‌شود.

 

 

وابستگی:

 

هرچند در ابتدای امر زوجین با قصد بهبود روابط فیمابین به تماشای چنین فیلم‌هایی می‌نشینند اما در ادامه، یكی از زوجین یا هر دو متوجه می‌شوند كه اگر در گذشته وقتی را برای با هم بودن صرف می‌كردند اكنون همه یا بخشی از آن وقت را برای دیدن انواع و اقسام فیلم‌های مستهجن پر می‌كنند و به این ترتیب، فیلم‌هایی كه قرار بود باعث نزدیكی بیشتر زوجین به یكدیگر شود اكنون عاملی برای فاصله بیشتر آنها از یكدیگر شده است.

منبع :سلامت ایران

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:54  توسط محمود  | 

درمان زودانزالي مردان

 

 

درمان زودانزالي مردان

 

براي درمان زودانزالي مردان رعايت موارد زير توصيه مي شود:1. قبل از هرچيز بايد توجه داشته باشيد كه محيط و فضا و اتاقي كه در آن استراحت مي كند بايد فضاي آرام و امن باشد زيرا فضاي امن و آرام زمينه كافي را براي عمل زناشويي فراهم مي كند و آرامش رواني محيط زمينه ساز عجله نكردن براي تمام شدن كار لازم و ضروري است. ولي اگر احساس شود ممكن است در معرض مشاهده ديگران حتي كودك خردسال و يا شيرخوار واقع شويد دچار مشكل مي شويد بنابراين توصيه مي شود در اتاق اختصاصي و درب اتاق بسته و حتي قفل شده عمل انجام گيرد.

 

2. اگر از مطلب خاصي دچار اضطراب مي شويد به رفع علت اضطراب پرداخته شود زيرا اضطراب از هر مطلب و موضوعي به از دست دادن كنترل و تسلط بر اعصاب و وضيت رواني منجر مي شود.

 

3. پيش از ارتباط جنسي، مرد حتما بايد با مالش نقاط حساس و جنسي بدن زن را تحريك كنيد و او را به سر رضايت و شوق آورده تا زماني كه زن به آمادگي كافي براي عمل زناشويي پيدا كند زيرا زن براي رسيدن به اوج لذت جنسي مدت زمان بيشتري نياز دارد. بخلاف مردان كه زودتر تحريك شده و به اوج لذت جنسي مي رسند. بنابراين مرد بايد تحمل كند و با ايجاد آمادگي در زن زمان ارگاسم همديگر را نزديك تر كنند لذا گاهي لازم است 15 دقيقه مقدمات عمل زناشويي طول بكشد.

 

4. قبل از ارتباط جنسي، زن، آلت مرد را به مدت 15 دقيقه ماساژ دهد.

 

5. در طول شبانه روز و هفته به وضعيت زود انزالي فكر نشود.

 

6. در طول شبانه روز و هفته به امور غيرجنسي فكر شود و يا به فعاليتي مشغول شود مثلا آدامس جويده شود.

 

7. به محض احساس نزديك شدن لحظه انزال، مقعد خود را سست كرده و با دهان باز نفس آرام و عميق كشيده شود.

 

8. براي ارتباط جنسي، مرد در زير قرار گيرد و زن در رو تا مرد ديرتر به ارگاسم و اوج لذت جنسي برسد.

 

9. به هنگام ادرار كردن، 2 تا 3 بار و حتي بيشتر ادرار كردن را قطع و وصل كنيد.

 

10. از تغذيه مناسب بهره گرفته شود از خوردن ماست و ترشي و نيز مواد غذايي تحريك كننده غريزه جنسي خودداري شود.

 

11. در شبانه روز به طور مرتب ورزش كنيد و به تقويت عضلات بدني خود بپردازيد.

 

12. با مراجعه به پزشك از داروهاي مناسب استفاده شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:53  توسط محمود  | 

زایمان طبیعی عامل سلامتی و نشاط زنان


 

سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند كه آمار زایمان غیر طبیعی به روش سزارین نباید بیش از 15 درصد در هرکشور باشد و آمار پنج تا 10 درصد بهترین است. در انگلستان زنان درباره انجام زایمان با عمل سزارین حق انتخاب ندارند و تنها بر اساس موازین پزشكی اجازه انجام زایمان غیر طبیعی با عمل سزارین داده می شود. بیمارستان هایی كه آمار زایمان به روش سزارین در آنها بیش از 15 درصد باشد جریمه می شوند.

ایران: ركورد عكس زایمان طبیعی زنان و زایمان غیر طبیعی سزارین

عکسهای زایمان طبیعی، دانلود زایمان طبیعی، کلیپ زایمان طبیعی، فیلم زایمان طبیعی، زایمان طبیعی حیوانات عکسهای زایمان طبیعی، دانلود زایمان طبیعی، کلیپ زایمان طبیعی، فیلم زایمان طبیعی، زایمان طبیعی مرد عکسهای زایمان طبیعی، دانلود زایمان طبیعی، کلیپ زایمان طبیعی، فیلم زایمان طبیعی، زایمان طبیعی حیوانات عکسهای زایمان طبیعی، دانلود زایمان طبیعی، کلیپ زایمان طبیعی، فیلم زایمان طبیعی، زایمان طبیعی مرد عکسهای زایمان طبیعی، دانلود زایمان طبیعی، کلیپ زایمان طبیعی، فیلم زایمان طبیعی، زایمان طبیعی حیوانات عکسهای زایمان طبیعی، دانلود زایمان طبیعی، کلیپ زایمان طبیعی، فیلم زایمان طبیعی، زایمان طبیعی مرد عکسهای زایمان طبیعی، دانلود زایمان طبیعی، کلیپ زایمان طبیعی، فیلم زایمان طبیعی، زایمان طبیعی حیوانات

در ایران آمار زایمان به روش سزارین بیش از سه تا چهار برابر میزان استاندارد سازمان بهداشت جهانی اعلام شده است و این برخلاف آئین‌نامه‌‌ای است که وزارت بهداشت با هدف کاهش موارد زایمان غیر طبیعی (سزارین) در کشور براساس راهکارهای عملی تدوین کرده است. براساس آمار رسمی که معاونت پزشکی برخی دانشگاه‌های کشور ارائه داده‌اند، میزان زایمان غیر طبیعی به روش سزارین در خراسان شمالی 31 درصد، در لرستان 35 درصد، در خراسان رضوی 43 درصد و دراین میان ایلام با 49 درصد رکوردار زایمان غیر طبیعی با عمل سزارین است. اما به گفته برخی از پزشکان متخصص زنان و زایمان حدود 70 درصد از کودکان در کشور به روش سزارین به‌دنیا می‌آیند درحالی که این روش خطرات عفونتی و دیگر عوارض جانبی حاد را در کودک ایجاد خواهد کرد. این آمار حكایت از نبود اطلاع‌رسانی شفاف و ناآگاهی زنان کشور از پیامدهای سزارین بر مادر و نوزاد است.

ایران: ركورد عكس زایمان طبیعی زنان و زایمان غیر طبیعی سزارین

بررسی علت و راهکار
متخصصان زنان و زایمان معتقدند زنان به علت ترس از زایمان طبیعی و احساس درد شدید، تمایل به عمل سزارین دارند. علت دیگر افزایش تعداد سزارین، خود مادران هستند زیرا برخی خانم‌ها سزارین را مانند پدیده مدرن می‌پندارند. برخی مادران از روی ناآگاهی ترجیح می‌دهند سزارین شوند با این استدلال غیرعلمی که دراین عمل فشار برسر نوزاد وارد نمی‌شود. این درحالی است که متخصصان تاکید کرده‌اند فشار واردشده بر سرکودک درحالت زایمان طبیعی، با ایجاد مکش، ریه‌های او را پاک می‌کند و به همین خاطر نوزادان زایمان طبیعی بر عكس سزارینی‌ها، مشکلات تنفسی کمتری دارند.

در آمریکا، استرالیا، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی، جز به تشخیص پزشک در مواردی که سلامت مادر و نوزاد در خطر است، زنان زایمان غیر طبیعی یعنی سزارین نمی‌شوند. پزشکان کشور هم زایمان طبیعی را توصیه می‌کنند و معتقدند که پیشرفت روش‌های علمی و تجهیزات پزشکی، ضرورت سزارین را جز در موارد استثنایی از بین می‌برد.

در ایران یکی از علت‌های انجام عمل سزارین در بیمارستان‌، دستمزد به‌مراتب بالاتر پزشکان متخصص زایمان است که نرخ آن در برخی بیمارستان‌های خصوصی در سال 1385 بالای یک میلیون تومان اعلام شد. وزیر بهداشت دراین خصوص گفت: با هدف كاهش خواهندگی سزارین از سوی ارائه كننده‌های خدمات در بیمارستان‌ها، درصدد هستیم تعرفه زایمان طبیعی و سهم ماماها در انجام زایمان‌ طبیعی افزایش دهیم. وی تاکید کرد وزارت بهداشت با همكاری ماماها به‌دنبال تنوع‌بخشی به روش‌های زایمان طبیعی است و در این زمینه زایمان‌های بدون درد را به‌صورت برنامه‌ای کشوری اجرا می‌کند.

عوارض سزارین
سزارین مانند هر عمل دیگری، یک جراحی محسوب می‌شود و نیازمند بیهوشی است. بیهوشی خطراتی چون ابتلا به خونریزی، عفونت و گاه نیاز به انتقال خون را به همراه دارد. در نوزادانی که به روش سزارین متولد شده‌اند، خطر ابتلا به دیابت نوع اول، ابتلا به آسم و آلرژی بسیار بالاتر از نوزادانی است که به روش زایمان طبیعی متولد شده‌اند. تحقیقات نشان داده سندروم مرگ ناگهانی نوزادان در ماه‌های نخست، در نوزادانی که به شیوه غیر طبیعی سزارین متولد می‌شوند تا سه برابر بیشتر است. افسردگی مادران سزارینی دوبرابر مادرانی است که به روش زایمان طبیعی وضع حمل کرده‌اند.
زایمان طبیعی عامل سلامتی و نشاط زنان

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:45  توسط محمود  | 

راههای ترک خود ارضایی

 

دستورهاى ده گانه
گفتیم خطر و زیان انحرافات جنسى مخصوصاً «استمنا» MASTURDATIONكه گاهى به تناسب یك افسانه تاریخى «اونانیسم» نیز نامیده مى شود. اگر چه غیر قابل انكار است، زیرا به زودى شكل «اعتیاد» به خود مى گیرد، اعتیادى ریشه دار و كشنده تا آن جا كه گاه در یك روز چندین بار دامان مرتكبین خود را آلوده مى سازد،و حتّى طبق اعتراف صریح بعضى از مبتلایان گاهى كارشان به جایى مى رسد كه تنها با «تصوّر و فكر»! بدون هیچ گونه عمل دیگر مایع مخصوص از آنها دفع مى گردد.

ولى از آن خطرناك تر یأس و نومیدى از مبارزه با این اعتیاد است، زیرا این نومیدى بزرگ ترین سدّ راه نجات مبتلایان خواهد شد و واكنش هاى فوق العاده نامطلوب روحى در آنها ایجاد خودهد كرد.

مبتلایان باید اطمینان كامل داشته باشند كه اگر بخواهند مى توانند در مبارزه با این عادت شوم پیروز گردند، و حتّى عمده آثار آن را از وجود خود برچینند، خواه دوران این مبارزه كوتاه یا طولانى باشد.

آنها هرگز نباید به خود تلقین كنند كه این اعتیاد تا آخر عمر از آنها دست بردار نیست و یا آثار آن همچنان باقى خواهد ماند.

منتها باید با هوشیارى كامل و تصمیم قاطع و به كار بستن «دستورهاى آینده» به مبارزه پى گیرى برخیزند.

كسانى كه از چنگال این عادات شوم نجات یافته اند باید قدر پاكى خود را بدانند، و در حفظ آن نهایت مراقبت را بنمایند، از هر گونه وسوسه شیطانى در این راه بپرهیزند، و با هیچ قیمتى سرنوشت خود را به دست افراد گمراه و معاشران منحرف نسپارند.

استمنا دختران، استمنا در زنان، عوارض استمنا، روش استمنا، خودارضایی دختران، خود ارضایی دختران، خود ارضایی زن، خود ارضایی پسران، كلیپ خود ارضایی، استمنا دختران، استمنا در زنان، عوارض استمنا، روش استمنا، خودارضایی دختران، خود ارضایی دختران، خود ارضایی زن، خود ارضایی پسران، كلیپ خود ارضایی، استمنا دختران، استمنا در زنان، عوارض استمنا، روش استمنا، خودارضایی دختران، خود ارضایی دختران، خود ارضایی زن، خود ارضایی پسران، كلیپ خود ارضایی، استمنا دختران، استمنا در زنان، عوارض استمنا، روش استمنا، خودارضایی دختران، خود ارضایی دختران، خود ارضایی زن، خود ارضایی پسران، كلیپ خود ارضایی، استمنا دختران، استمنا در زنان، عوارض استمنا، روش استمنا، خودارضایی دختران، خود ارضایی دختران، خود ارضایی زن، خود ارضایی پسران، كلیپ خود ارضایی، استمنا دختران، استمنا در زنان، عوارض استمنا، روش استمنا، خودارضایی دختران، خود ارضایی دختران، خود ارضایی زن، خود ارضایی پسران، كلیپ خود ارضایی، استمنا دختران، استمنا در زنان، عوارض استمنا، روش استمنا، خودارضایی دختران، خود ارضایی دختران، خود ارضایی زن، خود ارضایی پسران، كلیپ خود ارضایی، استمنا دختران، استمنا در زنان، عوارض استمنا، روش استمنا، خودارضایی دختران، خود ارضایی دختران، خود ارضایی زن، خود ارضایی پسران، كلیپ خود ارضایی، استمنا دختران، استمنا در زنان، عوارض استمنا، روش استمنا، خودارضایی دختران، خود ارضایی دختران، خود ارضایی زن، خود ارضایی پسران، كلیپ خود ارضایی،
همان طور كه سابقاً هم اشاره كردیم شرط پیروزى قطعى در مبارزه با هر نوع اعتیاد غلط - اعم از اعتیادهاى خطرناك جنسى یا اعتیادهاى دیگر - پس از «امیدوارى و اطمینان به پیروزى» داشتن تصمیم قاطع است.

تصمیمى آهنین و محكم و متّكى به ایمان و شخصیت و شرافت و وجدان.

تصمیمى راسخ و غیر قابل عدول.

حتّى اگر به عللى این تصمیم ده بار هم شكسته شد مجدداً، بلكه قاطع تر و راسخ تر باید تصمیم بگیرند و با همان امیدوارى و ایمان تصمیم خود را تجدید كنند.

زیرا سرانجام آثار این تصمیم ها در ناخودآگاه آنها اثر گذارده و هنگامى كه روى هم متراكم شد تأثیر خود را خواهد بخشید.

امّا مسلّماً و بدون تردید اگر این تصمیم شكسته نشود خیلى زودتر آثار این عادات شوم از روح و جسم آنها برچیده خواهد شد.

بدیهى است این گونه افراد اگر رابطه و پیوند نزدیكى با خداى خود برقرار سازند و با تمام ذرات وجود خود از ساحت مقدّس او استمداد جویند، و به لطف او امیدوار و دلگرم باشند در پرتو این ایمان مذهبى خیلى زودتر نتیجه خواهند گرفت.


* * *

اكنون كه این مراحل پیموده شد باید امور زیر را دقیقاً به كار بندند.

ممكن است این امور در نظر بعضى ساده جلوه كند، ولى هنگام عمل روشن مى شود كه اثر معجزه آسایى دارد.

1- اجتناب از هر گونه تحریك مصنوعى

اگر جوانان انتظار داشته باشند كه هر شب در سینما یا در برابر تلویزیون ناظر صحنه هاى هوس آلود «فیلم هاى س *ك**_س**ى» باشند، و همه روز قسمت مهمى از وقت گران بهاى خود را به مطالعه «رمان هاى عشقى» و تماشاى «عكس هاى شهوت انگیز» مجلات فاسد و مبتذل بگذرانند، و در كوچه و خیابان با ولع تمام اندام برهنه زنان و دختران را ورانداز كنند، و با این همه باز هیچ گونه آلودگى پیدا نكنند سخت در اشتباهند.

این گونه «تحریكات مصنوعى» كه هیچ گونه ضرورتى هم ندارد، مسیر فكر هر جوانى را از مسائل اصولى زندگى تغییر مى دهد و به سوى مسائل جنسى، آن هم به صورت حاد و طغیانگر، مى كشاند.

شب و روز، آنها را در یك حال اضطراب دائمى عصبى كه آثار نامطلوب آن بر تمام وجود آنان سایه خواهد افكند نگه مى دارد.

همه جوانان عزیز - مخصوصاً آنهایى كه داراى پاره اى از عادت هاى غلط جنسى هستند - باید به شدت از این گونه امور بپرهیزند، از دیدن این فیلم ها، و مطالعه آن رمان ها و هر گونه چشم چرانى عمدى اجتناب ورزند، آرامش فكرى خود را بى جهت بر هم نزنند، و اعصاب نیرومند خود را با هیجان هاى دائمى تضعیف نكنند.

براى موفقیت در این قسمت لازم است سرگرمى هاى سالم و مناسبى براى اوقات فراغت خود انتخاب نمایند و به كمك دوستان خود برنامه هاى صحیحى براى این اوقات تنظیم كنند.

این سرگرمى ها ممكن است:

ورزش هاى فردى و دسته جمعى

پیاده روى در هواى آزاد

مطالعه كتب سودمند و مفید

پرورش گل در منزل و به طور كلى كارهاى كشاورزى،

كارهاى دستى

جمع آورى اشعار

تهیه كلكسیون هاى عكس و تمبر و مانند اینها.

شركت در انجمن هاى گوناگون و كنفرانس هاى علمى یا اخلاقى، باشد.(1)


* * *


2- تهیه برنامه فشرده و تمام وقت

جوانان باید بطور حتم براى تمام شبانه روز خود برنامه تنظیم كنند به طورى كه یك ساعت وقت بیكار و بدون برنامه نداشته باشند.

نمى گوییم مرتباً درس بخوانند یا كار كنند، بلكه مى گوییم اگر تفریح یا ورزش هم دارند برنامه داشته باشند، و یك ساعت خالى از برنامه نباشد.

جوانان باید بدانند بزرگ ترین بدبختى براى یك جوان این است كه وقت هاى خالى از هر گونه برنامه داشته باشد.

خطرناك» به وسیله مطبوعات هدف نشر داده شده قسمت قابل توجّهى از سرگرمى هاى سالم تشریح گردیده است.ممكن است جوانى بیكار باشد و جویاى كار، امّا در عین حال براى شب و روز خود برنامه اى تهیه كند، اعم از مطالعه و تفریح و استراحت و مانند آن.

حتى اگر جوانان بتوانند برنامه روزانه خود را كمى بیش از مقدار وقتشان تنظیم كنند به طورى كه فكر آنها حتى یك لحظه بیكار به معناى واقعى نباشد بهتر است، زیرا اشتغالات فراوان فكرى، اثر عمیقى در انصراف فكر از آن عادات شوم دارد.

بسیار دیده شده كه افراد معتاد به سیگار در روزهاى تعطیلى چند برابر روزهایى كه مشغول كار هستند سیگار دود مى كنند، این تفاوت فاحش، اثر همان اشتغال فكر و اعصاب و بدن به كارهاى مثبت و انصراف از كارهاى بیهوده یا زیان آور در ایّام غیر تعطیلى است.

خلاصه افرادى كه گرفتار اعتیادهاى غلط جنسى هستند اگر برنامه مشغول كننده اى براى تمام وقت خود نداشته باشند به آسانى نمى توانند این عادت را از سر خود دور كنند، و تهیه چنین برنامه اى از مؤثرترین عوامل ترك اعتیاد است، و مطمئناً با تهیه چنین برنامه اى قسمت مهمى از مشكلات ترك این اعتیاد را پشت سر خود خواهند گذاشت.

3- توجّه مخصوص به ورزش

معروف است ورزشكاران نسبت به مسائل جنسى كم علاقه هستند، چون ورزش مقدار فراوانى از انرژى هاى بدنى و فكرى آنها را به خود اختصاص مى دهد و طبعاً از مسائل دیگر كم مى كند.

به همین دلیل براى جلوگیرى از تحریكات زیاد جنسى لازم است جوانان برنامه هاى وسیع و متنوع ورزشى انتخاب كنند.

مبتلایان به این عادت شوم غالباً افرادى گوشه گیر، منزوى كم تحرك و خمود هستند و همین گوشه گیرى و انزوا و عدم تحرك وضع آنها را تشدید مى كند، و اگر از این وضع به كلى در آیند و زندگى خود را با تحرك زیاد بیامیزند اثر عمیقى در بهبود حال آنها و ترك عادتشان خواهد بخشید.

این گونه افراد معمولا اعصاب ضعیف و ناتوانى دارند، و ورزش هاى متنوع و مناسب در تقویت اعصاب آنها فوق العاده مؤثّر است.

این افراد هر چه وقت اضافى و خالى از برنامه دارند باید به بازى هاى گوناگون ورزشى و یا پیاده روى در هواى آزاد تخصیص دهند تا هم سلامت از دست رفته خود را باز یابند و هم قسمتى از انرژى هاى جسمى و فكرى آنها متوجه این قسمت گردد.

به همان اندازه كه تحرّك و ورزش هاى فردى و دسته جمعى براى آنها مفید است، انزوا و به گوشه اى خزیدن و در فكر فرو رفتن براى این قبیل افراد سم مهلك است كه باید به هر قیمتى شده از آن دورى گزینند.

این توصیه را فراموش نكنید و آثار معجزه آساى آن را ببینید، در روز آن قدر ورزش كنید كه خسته شوید و شب هنگام به محض این كه در بستر آرمیدید در خواب عمیقى فرو خواهید رفت و از شر بسیارى از خیالات و افكار مضر و كشنده كه در این موقع به سراغ جوانان مى آید در امان خواهید بود!


* * *

4- باید عادتى جانشین عادتى گردد

روانشناسان مى گویند: براى ترك یك عادت بد حتماً باید به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشین عادت بد نمود.

مثلا كسانى كه عادت به قمار دارند، و با این كه تمام زیان هاى آن را مى بینند و حس مى كنند، باز حاضر نیستند آن را ترك گویند، و به گفته خودشان وقت قمار كه مى رسد نمى فهمند چه نیرویى آنها را مانند یك اسیر و برده به سوى این عمل كه عقل و وجدانشان آن را محكوم ساخته مى كشاند؟!، چنین كسانى براى این كه بر این عادات غلط پیروز شوند حتماً باید در همان ساعات، بازى صحیحى را (مانند یك مسابقه ورزشى سالم) جانشین بازى قمار كنند تا این عادت بد به اصطلاح از سر آنها بپرد.

و به عبارت دیگر انرژى خاصى كه تحت تأثیر انگیزه عادت در آن حال تحریك مى گردد به این سمت كشیده شود و مصرف گردد بدون این كه هیچ گونه واكنش نامطلوبى داشته باشد (دقت كنید).

در مورد عادات بد جنسى باید درست در همان ساعاتى كه انگیزه آن در مبتلایان تولید مى شود به سراغ برنامه خاصى براى چنین ساعتى از قبل پیش بینى كرده اند بروند، به سراغ مسابقه علمى، ورزشى، مسابقه هوش، مطالعه یك اثر جالب، یك ورزش مورد علاقه مانند كوهنوردى، اسب سوارى و... این كار را آن قدر ادامه دهند كه جانشین عادت بد سابق گردد.

* * *

5- پرهیز مطلق از تنهایى

این گونه افراد باید حتماً و بدون هیچ گونه قید و شرط از تنها ماندن به شدت اجتناب كنند.

هرگز تنها نباشند; در خانه تنها نمانند، شب در اطاق تنها نخوابند، تنها براى مطالعه به نقاط خلوت نروند.

و به محض این كه در محیطى احساس كردند تنها هستند از آن محیط بیرون بروند.

این گونه افراد مخصوصاً باید این نكته را فراموش نكنند كه به مجرد این كه نخستین تحریك را در خود حس مى كنند بلافاصله برخیزند و سرگرم كار دیگرى شوند. فراموش كردن این تذكر غالباً گران تمام مى شود.

تنهایى، محیط كاملا مساعدى است براى پرورش میكرب این اعتیاد در فكر هر جوان، و تمام جوانانى كه مى خواهند خوشبخت و سالم و از خطرات عظیم استمنا در امان باشند باید از تنهایى بپرهیزند.6- ازدواج در نخستین فرصت

این افراد اگر امكاناتشان اجازه مى دهد باید در نخستین فرصت ازدواج كنند حتى اگر امكانات آنها «تنها» براى انتخاب نامزد (البتّه نامزد مشروع كه عقد شرعى آن اجرا شده باشد) فراهم است باید این فرصت را نیز از دست ندهند.

خلاصه ازدواج تأثیر قابل توجّهى در مبارزه با این انحراف جنسى دارد و در صورتى كه دامنهة توقّعات را كوتاه و تشریفات زاید و بیجا را از آن حذف كنند كارى است بسیار سهل و ساده و آسان، ولى متأسفانه یك سلسله اوهام و قیود غلط، دست و پاى غالب طبقات را - اعم از تحصیل كرده و بى سواد - در این قسمت بسته است.

بعضى از جوانان معتاد از ازدواج وحشت دارند، ولى این وحشت كاملا بى اساس است زیرا با به كار بستن دستورها هم ترك این اعتیاد آسان است و هم پیروزى در تمام مراحل ازدواج و زناشویى.7- تلقین و تقویت اراده

«تلقین» نیز در مبارزه با این عادت رُل مهمى را بازى مى كند.

افراد معتاد باید مرتباً به خود تلقین كنند كه به خوبى قادر هستند این عادت زشت را ترك گویند.

براى این كه تلقین در آنها اثر قوى و سریع ببخشد آن طور كه یكى از اطباى روانشناس دكتر «ویكتور پوشه فرانسوى» مى گوید: - باید تلقین را به صورت زیر چندین روز پشت سر هم ادامه دهند - همه روز در محل آرامى كه چیزى فكر آنها را به خود مشغول نسازد، فكر خود را متمركز ساخته و با كلمات شمرده و محكم این جمله را تكرار كنند: «من به خوبى قادر هستم این عادت بد را از خود دور كنم، من قادرم»! تكرار این تلقین ساده اثر عجیبى در تقویت روحیه و ترك این عادت و هر عادت بدى دارد. (مى توانید آزمایش كنید).

علاوه بر این باید براى تقویّت اراده از مطالعه كتاب هاى روانى كه براى تحكیم و رشد شخصیت و تقویت اراده نوشته شده است غفلت نورزند، زیرا همان طور كه دانستیم - و همه معتادانى كه موفق به ترك این عادت بد و سایر اعتیادهاى ناپسند شده اند اعتراف دارند - نخستین گام در این راه «اراده و تصمیم» است.
* * *

8- پرهیز كامل

از معاشرت و همنشینى با افراد منحرف و مبتلا به این عادت بد، در همه اوقات مخصوصاً دوران مبارزه، باید به طور مطلق دورى جست همان طور كه از مبتلایان به «وبا» فرار مى كنند. علاوه بر این باید زیان ها و عواقب دردناك و مرگبار این عمل را هرگز از خاطر خود دور ندارند و هرگز گوش به سخنان وسوسه انگیز این و آن ندهند.

نقش معاشران بد و فاسد در ابتلاى به این انحراف، و ادامه آن، بسیار عجیب است آنها براى این كه كمتر احساس گناه و بدبختى كنند سعى دارند افراد دیگرى را نیز مبتلا سازند و به سرنوشت غم انگیز خود گرفتار نمایند، لذا همواره مى كوشند با سخنان وسوسه انگیز این عمل شوم و زشت را لذت بخش و كم ضرر جلوه دهند، ولى جوانان بیدار هرگز در دام وسوسه هاى شیطانى آنها نمى افتند.

* * *

9- تقویت عمومى و رژیم غذایى

داشتن یك رژیم غذایى كامل و سالم كه موجب تقویت عمومى بدن گردد نیز در مبارزه با این عادت كه در بسیارى از مواقع از ضعف اعصاب سرچشمه مى گیرد و یا خود عامل ضعف اعصاب است تأثیر قابل توجّهى دارد.

استحمام با آب سرد (البتّه در مواقعى كه وضع هوا اجازه مى دهد) و سپس ماساژ دادن بدن با حوله نیز كمك مؤثرى به این گونه افراد مى تواند بنماید.

همچنین این گونه افراد باید به شدت از پوشیدن لباس هاى تنگ و چسبان كه عامل مؤثّرى براى تحریك مصنوعى است بپرهیزند، این گونه لباس ها اصولا براى همه جوانان زیان بخش و حتى گاهى خطرناك است هم به نمو و رشد طبیعى جسم آنها صدمه مى زند و هم وسوسه انگیز و تحریك آمیز است.

* * *

10- استمداد از نیروى ایمان و عقاید مذهبى

نیروى ایمان و عقیده مذهبى مى تواند بزرگ ترین كمك را به این مبتلایان كند و آنها را به زودى از چنگال این عادت بد نجات بخشد.

این گونه افراد هرگز نباید خود را یك فرد نفرین شده و مطرود درگاه خداوند بدانند. بلكه باید به لطف خداوند بزرگ كاملا امیدوار باشند و هنگام نماز و پس از نماز كه سر به سجده گذاشته و با آفریننده مهربان و بخشنده خود راز و نیاز مى كنند با تمام دل و جان و با تمام ذرات وجود خویش از او بخواهند كه آنها را در ترك این عادت زشت یارى كند و از چنگال آن برهاند و مطمئناً هرگاه با جان و دل به او توجّه نمایند، لطف خداوند مهربان به یارى آنها خواهد شتافت و در این مبارزه حیاتى پیروز خواهند شد.

و نیز باید در همه جا و در همه حال او را حاضر و ناظر بدانند و هرگز به خود اجازه ندهند در پیشگاه مقدّس او دست به چنین كار خلافى بزنند.
ما اطمینان كامل داریم اگر مبتلایان دستورهاى بالا را دقیقاً فقط براى یك ماه به كار بندند از شر این انحراف رهایى خواهند یافت.
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:45  توسط محمود  | 

آشنایی با دستگاه تناسلی زن

 


دستگاه تناسلی زن
دستگاه تناسلی زن بر خلاف دستگاه تناسلی مرد به طور کامل در لگن خاصره قرار دارد و شامل قسمت‌های زیر است.

برجستگی عانه
بر آمدگی مدوری در جلوی شرمگاه و ناشی از انباشتگی چربی در زیر پوست است این برآمدگی و برجستگی که بالاترین قسمت فرج را تشکیل می دهد، پس از بلوغ با موهای زهار پوشیده می شود از اختصاصات رویش مو در این ناحیه در جنس مؤنث این است که به شکل مثلث بوده و به سمت بالا انتشار پیدا نمی کند.

موی شرمگاهی
زمانی که دختران از نظر جنسی بالغ می شوند لب های خارجی و برجستگی عانه با موی شرمگاهی پوشانده می شوند.

فرج
بخش خارجی اندامهای تناسلی زن فرج نام دارد که به معنای پوشش است. فرج که بین پاها (ران ها) قرار دارد حفره ورودی واژن و همچنین دیگر اندامهای تناسلی داخل بدن را می پوشاند.

لبهای فرج
دو جفت زبانه پوستی به نام لبهای فرج سوراخ واژن را احاطه می کند. لبهای كوچك در داخل و لب های بزرگ در خارج قرار دارد.

لبهای خارجی
لبهای خارجی و یا بزرگ دو چین بزرگی هستند که اندامهای تناسلی داخلی را احاطه کرده اند.این لبهای واژن پوشیده از مو هستند. این لبها طوری واژن را پوشش داده اند که که تنها با جدا کردن این لبها لبهای داخلی واژن قابل مشاهده هستند.

لبهای داخلی
دو چین کوچک پوستی هستند که به طور طولی در درون لبهای بزرگ قرار دارند و دهلیز را در بر می گیرند. لبهای کوچک مو ندارند ولی دارای چند غده مترشح عرق چربی و رگهای خونی فراوان هستند لبهای کوچک خیلی نزدیک به هم در نزدیكی کلیتوریس در قسمت بالا به هم متصل اند و درقسمت تحتانی در دو شاخه مهبلی به پایان می رسند.

کلیتوریس
کلیتوریس عضو حساسه کوچک در جلوی فرج می باشد. محل اتصال دو لب داخلی واژن در قسمت بالائی فرج را کلیتوریس می نامند که به لحاظ ساختاری شباهتی به آلت تناسلی مرد دارد و تفاوت اصلی اش در انازه آن است که به حدود0.75 تا 1 سانتیمتر می رسد.سر آن گرد و مثل نخود است.

دهلیز
دهلیز شکاف باریکی در بین لبهای کوچک است که دهانه پیشابراه و مهبل در آن باز می شوند.

آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن، آلت زن، دستگاه تناسلی زن، آلت تناسلی زنان، الت تناسلی زنانه، آلت مرد و زن، الت زنانه، اندام تناسلی، اندام تناسلی زنان، دستگاه تناسلی زنان، واژن، کلیتوریس، آلت تناسلی زن،
سوراخ ها و غدد
در داخل دهلیز، سوراخهای مجرای ادراری و واژن و غذذ اسكن و بارتولن قرار دارد. سوراخ پیشابراه توسط غده های اسکن احاطه شده است این غده ها معادل غده پروستات در مرد هستند و ترشحات آنها توسط دو مجرا که در طرفین سوراخ خارجی مجرای ادرار قرار دارند به خارج می ریزند. غدد بارتولن نیز که بین لبهای کوچک و دیواره مهبل قرار گرفته اند دو غده خوشه ای بوده و ماده موکوسی مترشحه از آنها اثر نرم و لغزان کننده ای دارد.

پرده بکارت
لایه بافتی نازکی با ۱ یا چند سوراخ داخل آن به نام پرده بکارت در ابتدای واژن قرار دارد تا حدودی دهانه واژن را می پوشاند. پرده بکارت از فردی به فردی دیگر متفاوت است. پرده بکارت بیشتر زنان پس از اولین ارتباط جنسی کشیده یا پاره می شود و کمی خونریزی می کند (این خونریزی معمولاً باعث درد جزئی می شود).

واژن
واژن لوله ای عضلانی و تو خالی می باشد که از سوراخ واژن تا رحم امتداد دارد. در یک خانم کامل حدود ۵-۳ اینچ (۱۲- ۸سانتی متر) طول دارد. به علت دارا بودن دیواره های عضلانی ،می تواند منبسط و منقبض شود. این توانایی عریض یا باریکتر شدن به واژن اجازه وارد شدن چیزی به باریکی پنبه و به بزرگی جنین می دهد. دیواره های عضلانی واژن با غشای مخاطی پوشانده می شود که آن را مرطوب و محافظت می کند.

سرویکس (دهانه رحم)
واژن با رحم یا زهدان در سرویکس مرتبط می شود.سرویکس دارای دیواره های قوی و قطوری است.سوراخ سرویکس بسیار کوچک (به اندازه نی) است. طی زایمان، سرویکس می تواند منبسط شود تا اجازه به دنیا آمدن نوزاد را بدهد.

رحم
رحم شبیه گلابی وارونه ای است یعنی قسمت پهن آن در بالا و قسمت باریک ان در پائین واقع است. رحم دیواره های عضلانی دارد در حقیقت رحم حاوی چند عضله قوی می باشد، این عضلات قادرند برای مطابقت با جنین در حال رشد منبسط و منقبض شوند و سپس به خروج نوزاد در حین زایمان کمک نمایند. وقتی خانمی باردار نباشد رحم فقط حدود ۳ اینچ (۵/۷ سانتی متر) طول و ۲ اینچ (۵ سانتی متر )عرض دارد. در گوشه های فوقانی رحم، لوله های رحم، رحم را به تخمدانها متصل می کند. ۲ لوله رحم (چپ و راست) که هر یک به رحم متصل است. لوله های رحم طولی حدود ۴ اینچ (۱۰سانتی متر) و عرض معادل حدود تکه ای اسپاگتی دارند.درهر لوله مسیر باریکی به عرض سوزن خیاطی وجود دارد .در انتهای دیگر هر لوله فالوپ قسمت حاشیه داری وجود دارد که شبیه قیف می باشد. این قسمت حاشیه دار به دور تخمدان پیچیده می شود ولی کاملاً‌ به آن متصل نمی گردد. وقتی تخمک از تخمدان خارج می شود وارد لوله فالوپ می گردد. پرزهای ظریفی که داخل مخاط لوله قرار دارند به خروج آن از مسیر باریک به سوی رحم کمک می کنند. در قسمت پایین رحم دهانه رحم قرار دارد كه به واژن وصل است.

تخمدان
تخمدانها ۲ اندام بیضی شکل هستند که در قسمت چپ و راست بالای رحم قرار دارند که تخمک تولید، ذخیره و در مرحله ای به نام تخمک گذاری به داخل لوله های فالوپ رها می سازند. اندازه هر تخمدان حدود ۲-۵/۱ اینچ (۵-۴ سانتی متر) ( دریک خانم کامل ) می باشد. تخمدانها بخشی از سیستم مترشحه داخلی هستند چون هورمونهای جنسی زنانه ای مانند استروژن و پروژسترون تولید می نمایند
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:43  توسط محمود  | 

دستگاه تناسلی مردانه

دستگاه تناسلی مردانه

در اکثر موجودات دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد و هر جنس دستگاه تناسلی مخصوص خود دارد. دستگاه تناسلی در هر جنس شکل و ساختار خاص خود را دارد. امّا وظیفة آنها در هر حال تولید، تغذیه و انتقال تخمک (در زن) و اسپرم (در مرد) است. وجود این دو سلول برای تشکیل سلول اول جنین یعنی تخم لازم است. بر خلاف دستگاه تناسلی زنان که همة اجزاء آن در داخل لگن قرار گرفته است، اجزاء دستگاه تناسلی مردان هم در داخل و هم در خارج لگن قرار دارند. دستگاه تناسلی مردانه شامل قسمتهای زیر است:

  • بیضه‌ها

  • لوله‌ها خارج کننده به نام اپی دیدیم و وازدفران

  • غدد ضمیمه شامل پروستات و غدد منی ساز

  • آلت مردانه

در مردی که به بلوغ رسیده است، دو بیضه – که در داخل کیسة بیضه در خارج بدن قرار گرفته‌‌اند- وظیفة تولید و نگهداری میلیونها سلول اسپرم را بر عهده دارند. بیضه‌ها تخم مرغی شکل هستند و حدود ۵ سانتی‌متر طول و ۳ سانتی متر قطر دارند. بیضه‌ها علاوه بر تولید و نگهداری اسپرم، بخشی از دستگاه غدد درون ریز بدن هستند که هورمونهای مردانه مانند تستوسترون را تولید می‌کنند. تستوسترون نقش اساسی در بلوغ پسر دارد و با پیشرفت بلوغ، بیضه‌ها مقدار بیشتری از این هورمون تولید می‌کنند. تستوسترون هورمونی است که باعث می‌شود پسران صدای بم‌تر و کلفت‌تری پیدا کنند، بدنشان عضلانی شود، موهای بدن و صورتشان رشد کند. این هورمون همچنین تولید اسپرم را تحریک می‌‌کند. اپی‌دیدیم و وازدفران لوله های نازک و درازی هستند که از بیضه‌ها شروع می‌شوند و مایع حاوی اسپرم که منی نامیده می‌شود را به بیرون انتقال می‌دهند. این مجاری به همراه بیضه‌ها در داخل عضو کیسه مانندی به نام کیسه بیضه یا اسکروتوم قرار می‌گیرند. این کیسه در خارج بدن قرار دارد و وظیفة‌ آن تنظیم دمای بیضه‌هاست. بیضه‌ها برای داشتن فعالیت مناسب باید در دمای پایین‌تر از دمای بدن باشند و به همین دلیل خارج بدن قرار دارند. کیسة‌ بیضه با کوچک و بزرگ شدن، بیضه‌ها را به بدن نزدیک و یا از آن دور می‌کند. زمانیکه بدن سرد است –مثلاً‌ موقع شنا در آب سرد- کیسه بیضه منقبض می‌شود و بیضه‌ها را به بدن نزدیک می‌کند تا از گرمای آن استفاده کند. امّا زمانیکه بدن گرم است، کیسة بیضه شل می‌شود تا بیضه‌ها از بدن دور شوند و بتوانند خنک شوند. مغز و دستگاه عصبی هدایت این تنظیم دمای بیضه‌ها توسط کیسة‌ بیضه را بر عهده دارند

غدد ضمیمه دستگاه تناسلی شامل غدد منی ساز و پروستات وظیفة تولید مایع لازم برای روان کردن لوله‌های خارج کننده و تغذیه اسپرم را بر عهده دارند. وازدفران که ادامة‌ اپی‌دیدیم است به غدد منی ساز که در طرفین مثانه قرار گرفته‌اند می‌رسد. غدد پروستات که مسؤول تولید بخشی از مایع منی است، در پایین مثانه قرار گرفته‌ است. این غدد مجاری انزال (مجاری خارج کننده منی) که ادامة وازدفران است را احاطه می‌کند. مجاری انزال با عبور از داخل پروستات به داخل پیشابراه باز می‌شود. پیشابراه از مثانه شروع می‌شود و تا داخل آلت مردانه امتداد می‌یابد. پیشابراه مسؤول خارج کردن ادرار و نیز منی است

آلت مردانه از دو بخش تشکیل شده است: بدنه آلت و سر آلت. در نوک آلت در قسمت سر آن یک سوراخ کوچک وجود دارد که خروجی پیشابراه است و ادرار و منی از آن خارج می‌شوند. آلت ساختمانی اسفنجی شکل دارد که می‌تواند پر خون شود که باعث بزرگی و سفت شدن آن می‌شود که این حالت معمولا‌ً در اثر تحریک جنسی اتفاق می‌افتد و آلت را آمادة وارد شدن به داخل واژن زن می‌کند. در حالت عادی آلت نرم است. پسران در بدو تولد در سر آلت خود پوست اضافه‌ای دارند که مطابق قوانین اسلامی می‌بایستی این پوست اضافه برداشته شود. این عمل که ختنه کردن نامیده می‌شود معمولاً در طی چند روز اول تولد نوزاد پسر انجام می‌شود. ختنه کردن به رعایت بهداشت کمک می‌کند و خطر سرطان در آن ناحیه را کم می‌کند

نقش مرد در تولید مثل:

ماهیت و اساس تولید مثل ترکیب یاخته های جنسی مذکر و مونث یعنی پیوند اسپرم با تخمک است. پس وظیفه مهم دو جنس این است که یاخته های جنسی لازم را تولید کنند.

وظیفه مرد نه تنها تولید اسپرم است، بلکه باید آن را به جایی برساند که با سلولهای جنسی مونث ترکیب شود.

در انسان اندامهایی وجود دارند که در اثر تماس جسمی،(جنسی) اسپرم را به تخمک می رسانند تا تخم بارور شود. چون وظیفه اسپرم رسانی به واژن(مهبل) به عهده آلت تناسلی است.

مایع منی:

مایع منی به مادهی گفته می شود که در هنگام انزال از مرد خارج می شود عنصر اصلی سازنده این مایع اسپرم است.البته این فرایند توسط غدد دیگر جنسی تکمیل می شود مثل پروستات و کیسه های منی.

بیضه ها:

اسپرم در بیضه ها که غدد جنسی مرد هستند ساخته می شود.دو بیضه چپ و راست وجود دارد که هردو در محلی به کیسه بیضه مستقر هستند.این کیسه در پشت آلت مرد آویزان است.

آلت مرد:

این قسمت وسیله ای است برای رساندن اسپرم(منی) به واژن زن برای بارور شدن.

آلت از چند قسمت تشکیل شده است.

قسمت تنه(شافت)

قسمت سر(که شامل سوراخی است برای خروج منی)

کل الت هم با پوست شلی پوشانده شده است.پوست سر آلت به پوست حشفه موسوم است که در هنگام ختنخ کردن برداشته می شود.قسمت سر و زیر آلت دارای رشته های عصبی می باشند که فوق العاده نسبت به تحریکات جنسی حساس هستند.

نعوظ:(شق شدگی)

در حال آلت عادی آلت جنسی مرد شل است و در جلوی کیسه های بیضه اویزان می باشد.

در جریان تحریکات و برانگیختگیهای جنسی، جهت و ابعاد آلت تغییر می کند. در این حالت آلت سفت و سخت می شود و به اصطلاح عامیانه شق می شود.علت اصلی این موضوع ورود خون به عالت می باشد.که باعث بزرگ شدن و سفت وسخت شدن آن می شود.

اندازه طبیعی آلت:

در حالت عادی و غیر نعوظی اندازه آلت حدود ۷ تا ۷٫۸ سانتیمتر است و محیط آن حدود۶٫۵ تا ۷٫۲ سانتیمتر است.

ولی در حالت نعوظ و شق شدن طول آن به ۱۲٫۵ تا ۱۶ سانتیمتر می رسد. و محیط آن در همین حالت حدود ۱۱٫۵ تا ۱۳٫۵ سانتیمتر می باشد.

البته تمامی این اندازها تقریبی هستند زیرا ابعاد آلت در افراد مختلف متفاوت است.و ربطی به هیکل و اندام شخص ندارد

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:42  توسط محمود  | 

روش استفاده از كاندوم مردانه برای جلوگیری از حاملگی

 

کاندومهای مردانه به شکل آلت تناسلی مردان بوده و معمولا از جنس لاتکس(Latex) می باشند . کاندومها با ایجاد یک سد بین زوجین باعث می شوند که مایعات بدن (منی) انتقال پیدا نکند . این کار موجب می شود که بیماریهای عفونی مقاربتی مثل بیماری ایدز از این طریق منتقل نشود.

کاندومهای مردانه در حال حاضر تنها روش جلوگیری از بارداری بطریقه موثر و قابل برگشت هستند که برای مردان وجود دارد . میزا کارآیی کاندوم های مردانه در جلوگیری از بارداری ۸۸ تا ۹۷ در صد می باشد.
 
 
 نحوه استفاده از کاندوم های مردانه
 
 کاندومهای مردانه فقط وقتی موثر هستند که قبل از انجام مقاربت استفاده شوند . در ابتدا ممکن است استفاده از کاندومها کمی ناراحت کننده و مشکل باشد اما پس از مدتی به آنها عادت خواهید کرد و استفاده از آن برایتان راحت خواهد بود . استفاده از اسپرم کش ها همراه با کاندوم می تواند خطر وقوع حاملگی را نیز به میزان زیادی کاهش دهد.
 هیچگاه از دو کاندوم در یک زمان استفاده نکنید . از کاندومهای مردانه و کاندومهای زنانه نباید به طور همزمان با یکدیگر استفاده شود. قرار دادن دو کاندوم مردانه بر روی آلت تناسلی می تواند احتمال پارگی کاندوم را افزایش دهد.
 نوار لاتکسی که در انتهای قسمت باز کاندوم قرار دارد به جلوگیری از لغزیدن و سر خوردن کندوم در حین مقاربت کمک می نماید. پس از خروج منی ، آلت تناسلی را قبل از اینکه حالت نعوظ خود را از دست داده و شل شود ، از مهبل بیرون بکشید .

روش استفاده از كاندوم مردانه برای جلوگیری از حاملگی

درطی بیرون کشیدن آلت تناسلی از مهبل ، با دستتان کاندوم را بر روی آلت تناسلی نگه دارید تا از نشت کردن اسپرمها (منی) به خارج کاندوم جلوگیری شود. سپس این کاندوم را به دور بیندازید و در صورتی که فعایت جنسی هنوز ادامه دارد از یک کاندوم جدید دیگر استفاده نمایید . در طی مدتی که این کار را انجام می دهید از تماس
 آلت تناسلی خودتان با همسرتان جلوگیری نمایید تا از انتقال عفونت یا بروز حاملگی جلوگیری شود . بعد از بیرون آوردن کاندوم ، هنوز هم ممکن است مقداری اسپرم بر روی آلت تناسلی وجود داشته باشد.

شایعترین عللی که باعث عدم کارآیی مناسب کاندومها می گردند عبارتند از: پاره شدن و لیز خوردن و بیرون آمدن کاندوم .
 برای جلوگیری از پاره شدن کاندوم ، مطمئن شوید که مهبل به اندازه کافی بر اثر ترشحاتی که دارد نرم بوده و حالت لغزندگی دارد . در غیر این صورت می توانید از مواد نرم کننده که فاقد روغن هستند استفاده نمایید. نرم کننده های روغنی مثل وازلین باعث سست شدن کاندومها شده و تاثیر آنها را کاهش می دهد . خشک بودن مهبل و کاندوم باعث می گردد که اصطکاک افزایش یافته و احتمال بروز پارگی کاندوم بیشتر گردد .
 کاندومها را باید قبل از استفاده درجای خشک و خنک نگهداری نمود ، زیرا حرارت باعث می شود که سوراخهای میکروسکوپی بر روی کاندوم ایجاد شود . اکثر کاندومها طوری ساخته و بسته بندی شده اند که می توان آنها را به مدت ۲ تا ۳ سال نگهداری نمود . کاندومهایی که حاوی مواد اسپرم کش هستند را معمولا می توان به مدت ۲ سال و بدون اینکه اثر آنها کاهش یابد نگهداری نمود . همیشه قبل از مصرف کاندومها ، به تاریخ مصرف آنها توجه نمایید.
 
 
 عوارض جانبی کاندومها
 
 اگر شما یا همسرتان دچار سوزش یا خارش هستید ، ممکن است این وضعیت نشانه ای از بروز حساسیت یا آلرژی نسبت به کاندومها یا اسپرم کش آن باشید. در چنین مواقعی اگر از یک کاندوم لاتکس استفاده می کنید ، سعی کنید انواع بدون لاتکس آن را انتخاب نمایید.

همچنین می توانید از مواد اسپرم کش دیگری استفاده نمایید. معمولا اسپرم کشهای حاوی نانوکسینول – ۹ این عوارض را ایجاد می کنند.
 
 
 مزایای استفاده از کاندومها
 
 مزایای کاندومها عبارتند از:
 * جلوگیری از انتقال بیماریهای عفونی مقاربتی مثل ایدز(HIV)
 * روش کنترل جلوگیری از بارداری توسط مردان
 * دردسترس بودن کاندومها بدون نیاز به نسخه پزشک
 * استفاده آسان آنها
 * عدم ایجاد اختلال در حاملگی های بعدی
 * ممکن است باعث کاهش خطر ایجاد سلولهای سرطانی در دهانه رحم شود

روش استفاده از كاندوم مردانه برای جلوگیری از حاملگی


لینك به: پزشكی - روش استفاده از كاندوم مردانه برای جلوگیری از حاملگی: روش استفاده از كاندوم مردانه برای جلوگیری از حاملگی
روش استفاده از كاندوم مردانه برای جلوگیری از حاملگی
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:41  توسط محمود  |